Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
V W


Vadställe
Passager eller övergångsställen över floder var ofta av strategisk betydelse och därför ofta befästa.

Vagn av eld
En "farkost" som profeten Elia ca 850 f Kr flög med från trakten av Jordan i Israel till Juda rike i söder.

Vagnar
Israeliterna använde både transportvagnar och vagnar avsedda att färdas i redan på patriarkernas tid.

Vaka
Vara vaksam. Vara på sin vakt.

Vaktavdelning
En vaktavdelning bestod av cirka 600 man.

Vaktel
En fasanfågel.

Valkare
Person, som rengjorde eller blekte tyg som skulle färgas.

Vandel
Hur man lever och uppför sig. Handlingssätt.

Vanhelga
Kränka något som är heligt.

Vanhelgande skändligheten
Förödelsens styggelse. Någonting avskyvärt, vedervärdigt eller förkastligt som åstadkommer förödelse eller skändar en helig plats. Det Zeusaltare som Antiochus Epifanes lät sätta upp på brännofferaltaret i Jerusalems tempel år 168 f Kr beskrivs exempelvis i 1 Mackabeerboken som en "vanhelgande skändlighet".

Vanmakt
Maktlöshet. Kraftlöshet.

Vapendragare
Hade till uppgift att bära sin herres sköld eller vapen.

Vapenrustning
Paulus beskriver den utrustning en kristen bör ha: sanning, rättfärdighet, frimodighet, tro, frälsning, Guds ord och bön.

Varda
Bli.

Varkunna sig
Ha förbarmande med.

Vattenporten
En port i Jerusalems stadsmur på profeten Nehemjas tid.

Vattusiktig
Den som lider av vätskeansamlingar, ödem, i kroppen.

Ve
Elände. Olycka. Sorg. Bedrövelse.

Vecka
De sju dagarna benämndes efter sina ordningstal. Den sjunde dagen, lördagen, kallades "sabbat" (vilodag).

Veckohögtiden
Pingsten. Firades sju veckor (50 dagar) efter påsken.

Vederfaras
Hända. Drabba.

Vedergällning
Hämnd. Revansch.

Vederkvicka
Ge nya krafter. Stärka.

Vedermöda
Besvär och ansträngning.

Vedermödan
Bibeln talar om den yttersta tidens vedermöda - den tid av stora svårigheter och lidanden som kommer att drabba mänskligheten innan Jesus återvänder.

Verop
Ett klagande jämmerrop.

Vete
Israeliternas viktigaste sädesslag som även exporterades på gammaltestamentlig tid.

Vi
Varför?

Viftoffer
En typ av offer då man inte brände offergåvan utan bara gjorde någon symbolisk gest mot eller med den framför altaret.

Vidunder
Ett stort monster, ett väldigt odjur.

Vilddjur
I de profetiska syner som beskrivs i Bibeln framställs länder och riken ofta som vilda djur av olika slag.

Vilddjuret
Även kallat "Odjuret". Benämning på Romarriket som enligt profetian ska återuppstå i "ändens tid".

Vilddjurets tal
Odjurets tal. Sexhundrasextiosex är det tal som i Uppenbarelseboken förknippas med det återuppståndna Romarriket. "Vilddjurets tal" är också "en människas tal".

Vildoxe
Okänd art. Möjligen uroxe.

Vilja
Medveten mental kontroll och styrning av tänkande och handlande. Människan har en helt fri vilja, vilket är en förutsättning för att hon ska kunna bli "guds avbild", slutmålet för hennes existens.

Villfarelse
Oriktig uppfattning.

Villolära
En lära som strider mot Guds ord och Jesu undervisning.

Vilodagen
Sabbaten.

Vin
Druvsaft som jäst och blivit alkoholhaltig. Den vanligaste måltidsdrycken bland israeliterna.

Vind
Både det hebreiska och grekiska ordet för vind betyder även "ande" eller "andedräkt".

Vinpress
Bestod vanligtvis av två behållare som huggits ut i klippan, den ena högre upp än den andra, och med en ränna emellan. Druvorna trampades i den övre behållaren och saften rann ner i den undre. Profeterna liknar ofta blodbadet i krig vid strömmen av druvsaft under vintramparens fötter.

Vinstocken / vinträdet
Ett gammaltestamentligt bildligt uttryck för Israels folk. I Nya testamentet beskriver Jesus sig själv som det "sanna vinträdet" eftersom Israel inte längre är värt att kallas så.

Visa män / Vise män
Grekiska "magoi". Ursprungligen beteckningen på en persisk prästklass, men på Jesu tid avsågs män från Egypten eller något av länderna öster om Palestina som sysslade med astronomi och astrologi. De "visa män" som kom till Judeen efter Jesu födelse var sannolikt från Babylonien, där man kände väl till de israelitiska profetiorna om en kommande gudakonung sedan judarnas babyloniska fångenskap.

Vishet
Förmågan att använda sin kunskap eller erfarenhet, särskilt sådant som berör livet och människans villkor, på rätt sätt. När Paulus talar om "denna världens vishet" åsyftas filosofiska spekulationer om tillvaron och mänskliga idéer om rätt och fel.

Visheten
I Ordspråksboken personifierad som en kvinna.

Vishetens barn
De som tillhör Gud och har fått del av och påverkats av hans vishet.

Vishetslära
Filosofi.

Visshet
Övertygelse. Att vara säker på något.

Vissla
Ofta uttryck för hån och förakt.

Vitkalkade gravar
Gravarna beströks varje år med vit kalk så att ingen skulle råka röra vid dem av misstag och bli oren.

Vittnesbördet
Benämning på lagens tavlor som förvarades i förbundsarken.

Vittnesbördets lilja
Sannolikt beteckning på en melodi.

Votivgåva
Tackoffer till gudomlighet eller helgon enligt ett avgivet löfte.

Vrede
En djup och stark känsla av ilska. Guds vrede är hans reaktion mot det som står i strid mot hans vilja och strävar efter att omintetgöra hans skapelseplan.

Vreden
Den kommande domen på "Herrens dag" då Gud enligt profeterna ska låta straffet drabba dem som brutit mot hans vilja.

Vredens dag
Domens dag. Herrens dag.

Vulgata
Den romersk-katolska kyrkans officiella latinska bibelöversättning, utförd av Hieronymus år 383-405.

Våg
I Israel bestod en våg av två vågskålar på en tvärslå. I Bibelns bildspråk liknas Guds dom vid en våg.

Vånda
Ångest. Oro. Svår plåga.

Vårdterebinten
Sannolikt det trädunder vilket Josua reste en minnessten över det förbund han ingick med Israels folk i Sikem.

Vårdtorn
Spejartorn. Vakttorn.

Väckelse
När en människa väcks ur sin "andliga sömn" och "hör" Guds kallelse och inbjudan till evigt liv i Guds rike.

Vädur
Tamfårets hanne. Gumse. Bagge.

Väg
De enda vägar, i vår mening, som fanns i Palestina var det vägnät som romarna byggde för att lättare kunna förflytta trupper och förnödenheter. Övriga vägar var naturliga stigar och leder som uppstod där man i allmänhet vandrade eller red. Begreppet används också i bildlig bemärkelse, t ex den breda vägen till fördärvet och den smala vägen till livet. Likaså beskriver Jesus sig själv och sin förkunnelse som "vägen, sanningen och livet".

Vägpenning
Avgifter som togs ut av vägfarande och användes till underhåll av vägarna.

Väktare
Soldater som höll vakt och vakade över ordning och säkerhet. Även benämning på profeterna som hade till uppgift att "vara väktare för Israels hus" och varna folket då det bröt mot Guds lag.

Välbehag
Välvilja.

Välkomstkyss
En vanlig vördnadsbetygelse mot en religiös lärare.

Välsigna
Att önska någon lycka och välgång. Att be om Guds nåd och beskydd för någon. Att "välsigna Gud" är detsamma som att lovprisa honom. När Gud välsignar innebär det att Gud skänker välsignelse.

Välsignelse
Lycka och välgång, hälsa, rikedom, fruktsamhet - resultatet av ett "kraftflöde" som har sin yttersta källa i Gud.

Välsignelsens bägare
Den tredje bägaren vin under den judiska påskmåltiden, över vilken man uttalar tacksägelsen. Det var då man drack denna bägare vid Jesu sista påskmåltid som Jesus uttalade orden om sitt blod.

Världen
I geografisk mening den kända eller den bebodda världen. Kan också stå för samhället utanför den Jesustroende församlingen, den mänsklighet som vänt sig bort från Gud och låter sig behärskas av "denna världens furste", satan.

Världens ljus
Jesus beskrev sig själv som "världens ljus", det ljus som lyser upp vägen till Gud.

Världens vishet
Paulus benämning på de filosofiska spekulationer om tillvaron och livets mening som var vanliga i den grekisk-romerska världen.

Värn
Skydd. Försvar.

Väsenden
Varelser eller något som ger intryck av att vara levande varelser.

Västra havet
Medelhavet.

Västra vägen
En gammal väg som sträckte sig genom Palestina i öst-västlig riktning.

Växlare
Eftersom många som ville ge penninggåvor i templet bara hade romerska mynt som inte accepterades bedrevs växlingsverksamhet på templets förgårdar.

Vördnad
Respekt. Djup aktning. Ofta i kombination med lydnad.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...