Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
R


Raamses / Rameses
Senare benämning på den förrådsstad på östra sidan av Nildeltat, i det egyptiska området Gosen, där israeliterna användes som tvångsarbetare. Flykten ut ur Egypten skedde från Raamses.

Rabba / Rabbat-Ammon
Huvudstad i Ammon. Stad där den storväxte ammonitiske kungen Og av Basan vilade i sin väldiga gravkista. Staden kallades Filadelfia under den hellenistiska perioden och ingick i Dekapolisförbundet.

Rabbi
Judiskt-arameiskt aktningsfullt tilltalsord som betyder ungefär "min herre", "min mästare". På Jesu tid användes det som tilltalsord till skriftlärda och andra religiösa lärare som samlade lärjungar omkring sig, bl a till Johannes döparen och Jesus.

Rabbuni
Ett arameiskt ord som är en mer högtidlig form för "Rabbi".

Rafaeer
Några av invånarna i Moabs land, öster om Jordan, innan israeliterna erövrade området. Påstods vara jättelika.

Rafael
Enligt gammal judisk tro en av de högsta änglarna.

Rages
Stad nära nuvarande Teheran i Iran.

Rahab / Rahav
En prostituerad i Jeriko som släppte in de israelitiska spejarna och därmed bidrog till erövringen av staden.

Raka vägen
Kallas även Stora vägen eller Kungsvägen. Huvudvägen från Damaskus i norr till Akabaviken i söder längs bergsryggarna öster om Jordan.

Rakel
Patriarken Jakobs favorithustru, mor till Josef och Benjamin.

Rama
En ort ca 10 km norr om Jerusalem, på gränsen mellan de båda rikena Israel och Juda.

Ramot
Levitstad och fristad i Gat, på östra sidan om Jordan.

Rannsaka
Pröva. Undersöka noga och kritiskt.

Rebecka
Hustru till patriarken Isak, mor till Esau och Jakob. Hjälpte Jakob att få Isaks välsignelse som borde ha tillfallit den förstfödde Esau.

Redliges bok
En skrift som nämns i Bibeln. Möjligen en samling sånger om krigiska bedrifter.

Refaim
Ett av de folk som bodde i Kanaan före israeliternas erövring av landet.

Refaimsdalen
En dal mellan Jerusalem och Betlehem.

Refidim
En av israeliternas lägerplatser under vandringen genom öknen från Egypten till Kanaans land.

Regium
Italiensk hamnstad vid Messinasundet, mitt emot Sicilien.

Reguel
Annat namn på Jetro, den midjanitiske präst som gav Mose arbete som herde och även blev hans svärfar.

Rehabeam / Rehaveam
Son till Israels kung Salomo. Splittrade det israeliska kungariket, bröt med Israels övriga stammar och blev Juda rikes förste kung, ca 926-910 f Kr.

Rekabiter
Ättlingar till Jonadab, Rekabs son. På profeten Jeremias tid var rekabiterna en rörelse som höll fast vid ökentidens ideal framför den utvecklade stadskulturen.

Rena sig / Rening
Om man ätit eller gjort något som inneburit att man blivit rituellt "oren" (vilket inte hade något med synd att göra), måste denna orenhet avlägsnas med olika ceremonier som tvagningar, bad och offer innan man tilläts komma in i församlingens gemenskap igen. "Spetälska" renades exempelvis med blodvatten medan den som blivit oren genom att ha rört vid ett lik, renades genom att bestänkas med vatten blandat med askan efter ett brännoffer.

Renhet
När Bibeln talar om renhet avses varken yttre hygien eller moraliska förhållanden, utan kultisk eller rituell renhet, dvs huruvida individen var lämplig att delta i gudstjänsten eller vistas i helgedomen. När det gällde mat handlade det om tillåten respektive otillåten föda.

Renhjärtad
Att ha ett oskyldigt och gott hjärta.

Reningsdagar / reningstid
Den tid som enligt den mosaiska lagen måste gå innan en kvinna som haft menstruation eller fött barn fick komma in i templet igen.

Reson
Kung i Syrien under mitten av 900-talet f Kr. Samtida med kung Salomo.

Revben
Enligt skapelseberättelsen skapade gud kvinnan av mannens revben.

Ribla
En stad vid floden Orontes i Syrien.

Riket
Vanligt ord för "Guds rike" eller "himmelriket", det slutligen världsomspännande fredsrike som Messias enligt Bibelns profetior kommer att upprätta på jorden efter sin ankomst.

Rikets barn
På Gamla testamentets tid benämning på judarna. Jesus använde ibland denna benämning på det kommande gudsrikets medborgare.

Rimmon
En syrisk gudomlighet - stormens och krigets gud.

Ringa
Liten. Obetydlig.

Ringakta
Betrakta som mindre värd.

Risa
Aga. Tukta.

Rit
Religiös handling. Ceremoni.

Rode
Tjänsteflicka i Johannes Markus mors hem i Jerusalem.

Rodus
Ö i Egeiska havet utanför Mindre Asien. Kallas även Dedan.

Rom
Huvudstad i det romerska riket med drygt en miljon invånare. Tron på att Messias/Kristus hade kommit nådde tidigt de judar som var bosatta i Rom och när Paulus kom dit i början av 60-talet fanns där redan en etablerad Jesustroende församling. Församlingen i Rom blev centrum för hela kristenheten i västvärlden och dess biskop – som benämndes "papa", påve – blev den västerländska kristna kyrkans högste ledare.

Romarbrevet
Ett brev till församlingen i Rom som Paulus skrev då han var ute på sin tredje missionsresa och planerade att resa till Spanien.

Romare / Romersk medborgare
Dessa hade en rad privilegier i det romerska riket, och fick exempelvis inte bestraffas på samma sätt som övriga invånare i de ockuperade länderna.

Romerska kolonier
Områden runtom i Romarriket som upplåtits som boplats åt romare och andra italienare och som fått särskilda privilegier.

Romerska vakten
Den romerska truppavdelning som var förlagd i Jerusalem.

Romfa
Den grekiska benämningen på den babylonisk-assyriska gudomlighet som på hebreiska kallas Kiun

Ruben
Patriarken Jakobs/Israels äldste son. Stamfader till en av de tolv stammar som tillsammans utgör Israels folk, israeliterna. Även benämning på det landområde öster om Döda havet som tillhörde Rubens stam.

Rufus
Son till Simon från afrikanska Kyrene som tvingades bära Jesu kors på vägen till Golgata.

Rusdryck
Alkoholhaltig dryck.

Rut
En änka från Moab som blev hustru till Boas och stammoder till den israelitiske kungen David.

Ruta
En starkt doftande kryddväxt som användes som universalmedicin mot diverse sjukdomar.

Ruts bok
En av Gamla testamentets böcker vars händelser utspelas under domartiden. Huvudperson i boken är kung Davids stammoder Rut.

Ryland-papyrerna
De äldsta bevarade fragmenten av grekiska bibelhandskrifter, från ca 120.

Rymdens här
Solen, månen och stjärnorna.

Rådet
Stora rådet. Den högsta judiska domstolen.

Rådsherre
Medlem av Stora rådet, "Sanhedrin". Josef från Arimatea, som ordnade Jesu begravning, tillhörde Stora rådet.

Räddad
Det nutida ordet för "frälst".

Ränker
Listiga planer. Hemliga planer med ont syfte.

Rättesnöre
En föreskrift som människor använder för att handla på rätt sätt.

Rättfärdig
"Vara på rätt väg." Fri från synd. Avser den som lever ett liv i enlighet med Guds vilja. Jesus använder också ordet om människor som ansåg sig vara rättfärdiga därför att de höll lagen och rättade sig efter de äldstes stadgar.

Rättfärdiggöra
Göra rättfärdig. Göra fri från skuld.

Rättfärdiggörelse
Att bli rentvådd, frikänd, förlåten och fri från skuld, trots begångna synder, och förklaras rättfärdig inför Gud.

Rättfärdiggjord
Frikänd från sin synd och förklarad rättfärdig inför Gud.

Rättfärdighet
Att leva i enlighet med Guds vilja. Att leva i ett rätt förhållandet till Gud och människor och handla moraliskt riktigt och rättvist.

Rättfärdighetens segerkrans
Bildlig benämning på den slutgiltiga rättfärdighetsförklaringen på den yttersta dagen.

Rättfärdighetens väg
Ett gammaltestamentligt uttryck som avser ett liv som står i överensstämmelse med Guds vilja.

Rättmätig
Den som enligt lag har en viss rättighet. Exempelvis "rättmätig ägare" till något.

Rättvisans gudinna
Den grekiska gudinnan Dike personifierade rättvisan.

Röda havet
Svenska biblars benämning på det som på hebreiska kallas "jam-suf", dvs "Sävhavet". Detta avser Suezviken, norra grenen av Röda havet samt området av sjöar och sumpmarker mellan Suezviken och Medelhavet öster om Egypten. Det var över detta sistnämnda israeliterna flydde då de lämnade Egypten ledda av Moses.

Röja
Visa. Uppenbara.

Rökelse
Kåda från vissa österländska växter, exempelvis olika Boswellia-arter, som vid förbränning sprider en angenäm doft. Användes mycket vid tempeltjänsten i Jerusalem där doften sågs som ett tecken på Guds närvaro.

Rökelsealtaret
Det gyllene rökelsealtaret var placerat framför förlåten, som dolde det allra heligaste rummet i tabernaklet och templet, för att röken från rökelsen som tändes varje dag skulle nå in i "det allra heligaste".

Rökelseoffret
Välluktande rökelse bars fram och brändesvarje morgon och kväll på rökelsealtaret framför templets förlåt. Röken symboliserade folkets böner.

Röna
Erfara. Uppleva.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...