Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
G


Gabbata
Den hebreiska benämningen på den stenlagda plats utanför Pilatus palats där Jesus dömdes.

Gabriel
En av ärkeänglarna. Gav profeten Daniel uttydningen av synen om väduren och bocken, undervisade honom om de sjuttio årsveckorna, berättade för Maria att hon skulle föda Messias etc.

Gad
En av Jakobs/Israels tolv söner och namnet på hans stam och det område öster om Jordan där hans ättlingar bodde.

Gad
En gud som dyrkades av israeliter som lämnat tron på Jahve/Jehova.

Gadara
En stad några kilometer söder om floden Jarmuk i Dekapolisområdet, öster om Gennesarets sjö. Området runt omkring kallas Gadarenernas land men även Gerasenernas land efter invånarna i staden Gerasa i samma trakt.

Gadarener
Invånarna i området kring staden Gadara som låg en mil sydost om Gennesarets sjö.

Gaffel
Treuddiga gafflar av koppar användes för att hantera offerköttet i templet. Däremot användes inte gaffel vid måltider.

Gagn
Nytta.

Gagna
Vara till nytta. Hjälpa.

Galaterbrevet
Ett brev från Paulus till en eller flera församlingar i den romerska provinsen Galatien eller i landskapet Galatien. Bakgrunden till brevet var att medlemmar där hade övergett det evangelium Paulus predikat och i stället börjat lyssna till judaistiska lärare.

Galatien
Landskap i det inre av Mindre Asien. På Nya testamentets tid var Galatien också namnet på en romersk provins som förutom landskapet Galatien omfattade delar av angränsande landskap. Provinsens huvudstad var Ankyra, vår tids Ankara.

Galban
En starkt luktande kåda från en österländsk växt som ingick i den rökelse som användes i den israelitiska tempeltjänsten.

Galileen
Det nordligaste palestinska landskapet. Vid vår tideräknings början tillhörde Galileen Herodes Antipas område. Landskapet genomkorsades av flera av det romerska rikets huvudvägar och var en politisk oroshärd med många som gjorde uppror mot de romerska styrkorna. Här låg Jesu hemorter Nasaret och Kafarnaum och här bedrev han huvudsakligen sin predikoverksamhet.

Galileiska sjön
Även Kinneretsjön, Gennesarets sjö eller Tiberias sjö. En två mil lång och en mil bred, fiskrik sjö i Jordandalen som genomströmmas av floden Jordan. Mycket av Jesu verksamhet ägde rum i området kring denna sjö.

Galla
En bitter vätska som produceras i levern på däggdjur. Smordes i ögonen som läkemedel mot ögonsjukdomar.

Gallio
Bror till filosofen Seneca. Landshövding över Akaja (det romerska namnet på provinsen Grekland) på 50-talet.

Gamaliel den äldre
Den mest berömde skriftlärde på Jesu tid, verksam ca år 30-60. Medlem av det judiska Stora rådet, Sanhedrin. Aposteln Paulus hade studerat för Gamaliel.

Gamla bokstaven
Den mosaiska lagen.

Gamla förbundet
Förbundet mellan Gud och Israels folk. Även kallat det "gamla testamentet". Det gamla förbundets (testamentets) skrifter författades på hebreiska och arameiska och finns samlade i den första, äldsta, delen av Bibeln.

Gamla människan
Den del av personligheten som hör samman med livet före omvändelsen.

Gamla testamentet
Det gamla förbundet. Gamla testamentet är också de kristnas benämning på de 39 hebreiska skrifter, författade under perioden ca 1500-500 f Kr, som utgör Bibelns första del. De bevarades som heliga skrifter av Israels folk och sammanställdes slutligen till en helhet några sekler före vår tideräknings början.

Gamla testamentets skrifter
Första Moseboken, Andra Moseboken, Tredje Moseboken, Fjärde Moseboken, Femte Moseboken, Josua, Domarboken, Rut, Första Samuelsboken, Andra Samuelsboken, Första Kungaboken, Andra Kungaboken, Första Krönikeboken, Andra Krönikeboken, Esra, Nehemja, Ester, Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan, Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki.

Gamla världen
Den värld som dränktes av den omfattande översvämningen på Noas tid.

Gamle
Aposteln Johannes kallade sig själv "den gamle" då han skrev de brev som finns bevarade och ingår i Nya testamentet.

Garvare
Ett orent hantverk i judiska ögon eftersom garvare kom i kontakt med döda djur.

Gasa / Gaza
En filisteisk stadsstat. Känd för sitt Dagontempel som Simson förstörde.

Gat
En av filisteernas fem främsta städer. Jätten Goliats hemstad. När filisteerna tagit israeliternas förbundsark fördes den till Gat.

Gat-Hefer
En plats i Galileen. Här föddes profeten Jona i början av det åttonde århundradet f Kr.

Geba
En av benjaminiternas städer, en mil norr om Jerusalem, vid Juda rikes norra gräns mot Israel.

Gebal
En gammal fenicisk stad. Hette på grekiska Byblos. Män från Gebal hjälpte till med att hugga trä och sten till Salomos tempel.

Gehasi
Profeten Elisas tjänare.

Gehenna
"Det brinnande Gehenna." Ordet Gehenna är det gammaltestamentliga Ge Hinnom, "Hinnoms dal", en dalklyfta nedanför Jerusalems höjder, där avfälliga israeliter en tid inrättade en plats för Moloksdyrkan med alla dess styggelser. Platsen gällde sedan som ett oheligt och avskyvärt ställe och användes på Jesu tid som soptipp. Judarna tänkte sig att den kommande Messias en gång skulle trona uppe på Sions berg medan hans fiender skulle kastas i "det brinnande Gehenna".

Gemara
En del av den rabbinska samlingen Talmud.

Gemenskapsoffer
Offrandet av ett djur vars kött den offrande själv fick använda som måltid.

Generera
Åstadkomma. Ge upphov till. Få att existera.

Genesis
Ursprung. Början. Det latinska namnet på Första Moseboken.

Gennesaret
Fruktbar och tätbefolkad slätt vid nordvästra stranden av Galileiska sjön, som också kallas Gennesarets sjö, sydväst om staden Kapernaum.

Gennesarets sjö
Även kallad Galileiska sjön eller Tiberias sjö.

Genstridig
Motsträvig.

Gensträvig
Motsträvig.

Gerar
En stad i Negev i södra delen av Kanaan, mellan Beer-Seba och Gasa.

Gerasa
En stad öster om Gennesarets sjö. Tillhörde tiostadsförbundet, Dekapolis.

Gerasener
Invånare i staden Gerasa.

Gerasenernas land
Samma som Gadarenernas land. Ett område sydost om Gennesarets sjö. Två av städerna där var Gerasa och Gadara, varför området bar båda namnen.

Gerisimberget / Gerissim
En höjd vid staden Sikem, nära nutidens Nablus. På Gerissim uppförde samarierna ett eget tempel och tillbad Gud sedan judarna förbjudit dem att besöka templet i Jerusalem. År 128 f Kr förstördes templet av judarna.

Geser
En kanaaneisk stad på låglandet mellan Joppe och Jerusalem.

Gesur
Ett område och en stad i södra Syrien. Kung David var gift med en dotter till kungen av Gesur.

Getsemane
En örtträdgård på Olivbergets västra sluttning öster om Jerusalem där Jesus pekades ut av Judas och greps av templets vaktstyrka.

Gibbeton
En av daniternas städer. En levitstad.

Gibea
En stad på en bergstopp 4 kilometer norr om Jerusalem. Kung Sauls hembygd och huvudstad.

Gibeon
En kanaaneisk stad en mil norr om Jerusalem. Kom att ligga inom Benjamins område. En levitstad. Här föddes kung Saul och här fanns en viktig offerhöjd där kung Salomo offrade till Gud.

Gideon
En av israeliternas ledare, en s k "domare", under perioden mellan erövringen av Kanaan och införandet av kungadömet. Besegrade midjaniterna, vilket sågs som bevis för att Israels Gud var starkare än midjaniternas Baal.

Gihon
En källa vid foten av berget där Jerusalem först byggdes. Via en tunnel leddes vattnet till dammen Siloam i staden.

Gilboa
En bergskedja inom den israelitiska stammen Isaskars område i norra Palestina. Här stupade kung Saul och hans son Jonatan.

Gilead
Det område med skogsklädda berg och goda betesmarker öster om floden Jordan där Rubens, Gads och Manasses stammar bodde.

Gilgal
Israeliternas lägerplats och högkvarter efter övergången av floden Jordan inför erövringen av Kanaan. Här fördelades landet mellan stammarna.

Ginstkol
Ginstbuskens trä användes som bränsle och till kol.

Girighet
Ett omättligt begär efter att komma åt och äga jordiska ägodelar, föremål och pengar.

Gissel
Ett straffredskap som hos judarna bestod av kalvskinnsremmar som bundits samman till en piska. De romerska gisslens remmar var försedda med blyklumpar i ändarna.

Gissling
Det romerska gisselstraffet utfördes med en piska vars remmar var försedda med blyklumpar. Romarna brukade tortera dödsdömda med gissel.

Givon
Stad som låg cirka en mil nordväst om Jerusalem.

Gnosis
Det grekiska ordet för "kunskap". Inom religionen avses främst andlig kunskap om Gud och livets mening och mål.

Gnosticism
En religiös riktning vars grundtanke är motsättningen mellan materia (ont) och ande (gott). Gnostikerna ansåg sig besitta högre andlig kunskap, grekiska "gnosis", än andra och ansåg att denna andliga kunskap var en förutsättning för frälsning.

Goda hamnarna
En vik nära staden Lasaia på Kretas sydkust, där Paulus lade till under sin färd till Rom.

Gods
Egendom. Ägodelar.

Goferträ
Antingen ett träslag, möjligen cypress, eller en speciell tillverkningsteknik.

Gog
Profeten Hesekiel beskriver Gog som furste över Ros, Mesek och Tubal i Magogs land. Enligt profetian ska Gog i den sista tiden, som ledare för en koalition av folk från Mellanöstern och Nordafrika, angripa Israel men tillintetgöras av Herren.

Golgata / Golgota
Hebreiska för "dödskalle". En kulle strax utanför Jerusalem som de romerska ockupanterna använde som avrättningsplats.

Goliat / Goljat
En jättelik och välbeväpnad filisteisk krigare som den blivande israelitiske kungen David dödade med en sten från sin slunga och sedan halshögg.

Gomer
Rymdmått. Cirka 3,5 liter.

Gomorra
En av två städer på Jordanslätten, vid södra spetsen av Döda havet, som utplånades genom en naturkatastrof ca 2000 f Kr, enligt Bibeln som straff för invånarnas ondska.

Gosan
Landskap i Norra Mesopotamien. Ett av de områden som invånarna i Israel deporterades till sedan deras rike erövrats av Assyrien.

Gosen
Det hebreiska namnet på det fruktbara område i Egypten, i östra delen av Nildeltat, där israeliterna bodde i nästan ett halvt årtusende.

Gosen
Ett område i Juda bergsbygd i södra Palestina.

Granatäpple
Runda, röda frukter med blekgult fruktkött, fulla av röda kärnstenar. En symbol för kärlek och Guds välsignelse som ofta användes inom den dekorativa konsten.

Grand
Stoftkorn. Smula. Flisa.

Grav / Gravkammare
Höggs ofta ut i klipphällar och bergväggar, eller inreddes i grottor, utanför städerna. Öppningen stängdes till med en kvarnstensliknande sten som måste rullas åt sidan för att man skulle kunna komma in i graven. Graven rymde antingen bara en kropp eller bestod av en hel kammare med platser för flera döda (familjegravar). Att kroppen placerades i en familjegrav gav upphov till uttrycket "att samlas till sina fäder". Några allmänna begravningsplatser existerade inte, utan varje familj hade sin egen gravplats. Fattiga begravdes i grunda gravar på öppen mark med en stenhäll över. Den som steg på eller rörde vid en grav blev i kultisk mening oren.

Grek
En person som var av grekisk nationalitet, talade grekiska eller omfattades av den grekiska kulturen. Uttrycket användes också om icke-judar i allmänhet (synonymt med "hedning").

Grekisk-makedoniska riket
Alexander den stores världsrike som på 300-talet f Kr sträckte sig från Adriatiska havet till Indien. Det grekisk-makedoniska riket var det tredje riket (symboliserat av en panter) i profeten Daniels framtidssyn, och i hans uttydning av Nebukadnessars dröm symboliseras det grekisk-makedoniska riket av den väldiga statyns buk och höfter av brons.

Grekland
En europeisk stormakt vars kultur spred sig genom hela västra Asien efter Alexanders erövringar på 300-talet f Kr. Aposteln Paulus grundade de första kristna församlingarna där.

Grift
Grav.

Gris
Svin ansågs vara "orena", dvs olämpliga som människoföda.

Grottor
Det fanns rikligt med grottor i Palestinas kalkstensberg som användes som boplatser, gömställen och gravar. Flera byar bestod nästan helt av grottbostäder.

Grus
Spillror. Ruiner.

Gråterska
En kvinna som yrkesmässigt deltog i begravningar med sorgesånger och klagorop.

Gräddmjölk
En slags oströra som betraktades som en delikatess.

Grämelse
En ihållande känsla av bitterhet.

Gräshoppor
Vanligtvis avses vandringsgräshoppor som kan orsaka stor förödelse. Vissa gräshoppsarter var ätliga och klassade som tillåten föda. Johannes döpare levde av gräshoppor. Även i dag äter fattiga beduiner soltorkade eller stekta gräshoppor. I Uppenbarelseboken beskrivning av strider i den sista tiden symboliserar monstruösa gräshoppor någon sorts framtida krigsmaskiner.

Grönsaker
Odlades och utgjorde en viktig del av kosten i Palestina.

GT
Förkortning för Gamla Testamentet.

Gud
Alltings upphov. Ett allsmäktigt personligt väsen som tillhör och existerar i en annan dimension än den fysiska, en andlig dimension. Gud uppenbarar sig för oss i sin skapelse, genom sitt ord och främst i Jesus som uppenbarade Guds väsen i mänsklig gestalt och i mänskliga termer.

Gudasöner / Guds söner
Oftast ett annat ord för änglar.

Gudaväsenden
Änglar.

Gudfruktig
Person som "fruktar Gud". Vanlig beteckning på ickejudar som sympatiserade med den judiska religionen, firade sabbat och deltog i gudstjänsterna i synagogan, men inte helt och hållet anslutit sig till judendomen genom dop och omskärelse.

Gudlös
Att inte tro på någon gud.

Gudom
En gud.

Gudomlighet
En gud.

Guds ande
Den heliga anden. Förenar sig med den troende och vägleder, hjälper och gör honom alltmer lik Kristus. Föreningen mellan Guds ande och människans ande är förutsättningen för att individen ska få evigt liv.

Guds barn
De som tror på och följer Gud.

Guds finger
Symboliserar Guds omedelbara och påtagliga ingripande.

Gudsfruktan
En djup vördnad för Gud och en innerlig strävan att följa Guds vilja.

Guds församling
I Nya testamentet detsamma som Herrens församling, dvs summan av alla som accepterat Jesus som Messias.

Guds helige
Messias.

Guds högra hand
Guds makt.

Guds kärlek
Kan också översättas "kärleken till Gud".

Guds lamm
Johannes döparen kallade Jesus för "Guds lamm", den som Gud sänt för att rädda världen undan synden och dess straff, på samma sätt som lammet som offrades i templet ansågs rädda den offrande från att drabbas av Guds straff.

Guds namn
Hebreiska "JHVH". Eftersom vokaler inte förekom i den judiska skriften är uttalet av detta ord okänt men har antagits vara Jahveh eller Jehovah. I svenska biblar har ordet översatts med "Herren", skrivet med kapitäler.

Guds plan
Guds skapelse- och frälsningsplan. Den delvis fastslagna, delvis flexibla, plan Gud har utformat för att skapa sin avbild.

Guds rike / Gudsriket
Det "gudsstyrda", eviga fridsrike som Messias enligt profetiorna kommer att upprätta på jorden och som väntar dem som blivit räddade (frälsta) undan domen och har fått evigt liv. Orden "tillkomme ditt rike" ("låt ditt rike komma") i bönen "Fader vår" är just en bön om att detta rike ska bli verklighet.

Guds rikes hemlighet
Kunskapen om Guds rike som bara kan förstås och accepteras av den som Gud kallar.

Guds sigill
I Uppenbarelseboken markerar sigillet att de kristna tillhör Gud och inte ska drabbas då Guds dom går över jorden.

Guds son
I Gamla testamentet syftar uttrycket på Israels folk eller en rättfärdig israelit. I Nya testamentet används det om Jesus.

Guds säd
Den heliga anden som förenar sig med människans ande och ger upphov till ett nytt liv - som blir evigt - hos individen.

Guds söner
Annan benämning på änglar.

Gudstjänst
Sammankomst i den kristna församlingen för andakt, tillbedjan och undervisning.

Guds utvalde
Guds son.

Guds vila
Guds vila på den sjunde dagen och människans vila på sabbaten utgör en förebild till den "eviga sabbatsvilan" i Guds rike.

Guds vrede
Guds dömande och straffande rättfärdighet

Gudsfruktan
Stark tro på Gud, djup aktning, respekt och vördnad för honom och strävan att lyda hans bud.

Gudstjänst
Enskild eller gemensam (rituell) tillbedjan av Gud, i templet, synagogan eller hemmet. Gudstjänsten i synagogan leddes av synagogföreståndaren och bestod av bön, läsning av ett stycke ur lagen och ett stycke ur profeterna, utläggning av de lästa texterna samt slutligen den prästerliga välsignelsen. Predikan var ingen nödvändig del av gudstjänsten, men om en skriftlärd var närvarande inbjöd man honom att tala. Eftersom de första Jesustroende var judar, firade den tidiga församlingen gudstjänst på samma sätt som övriga judar. Gudstjänst kan också vara detsamma som praktiska handlingar som innebär att människan tjänar Gud genom att tjäna sin nästa. Ett liv enligt Guds vilja, ett liv i gudsfruktan, är således en ständig gudstjänst.

Gudsvind
Annat ord för Guds skapande och livgivande ande.

Guld
Guld och andra ädelmetaller var vanliga i Palestina och användes både i tabernaklet och i templet. Guldet symboliserade ofta Guds majestät.

Guldkalven
En avgud som israeliterna tillverkade under ökenvandringen efter flykten från Egypten.

Gyllene altaret
Rökelsealtaret.

Gyllene regeln
"Allt du vill att människor ska göra för dig, det ska du göra för dem."

Gäcka
Lura. Göra besviken.

Gärd
Handling eller gåva som uttrycker en positiv känsla.

Gärningar
Ordet används både om handlingar i allmänhet och om laggärningar. Människans handlingar är det synliga uttrycket för hennes personlighet, tro och vilja. Även om inga gärningar (goda gärningar, lydnad mot Guds lag, ritualer etc) kan ge evigt liv, kan inte heller tro som inte kommer till uttryck i handling göra det.

Gästabud
Äldre benämning på en högtidlig fest med många gäster som bjudits in långt i förväg. Det eviga livet och tillvaron i Guds rike liknas ofta vid ett gästabud.

Gördel
Bälte.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...