Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
L


Laban
En aramé som var bosatt i Haran i övre Mesopotamien ca 2 000 år f Kr. Morbror till patriarken Jakob. Eftersom Jakob gifte sig med sina kusiner Rakel och Lea (Labans döttrar), blev Laban också hans svärfar.

Ladanum
Kåda som bildas på cistusbuskens kvistar och blad och används till rökverk och läkemedel.

Lagen
Hebreiska "tora". Förutom i den allmänna betydelsen, "Mose lag", används ordet som beteckning på a) de tio budorden, b) de fem Moseböckerna eller c) judarnas alla heliga skrifter, dvs Gamla testamentet. I GT används ordet ibland för den religiösa undervisningen i allmänhet. Jesus sammanfattade lagen i en mening: "Älska Gud av hela ditt hjärta och din medmänniska som dig själv."

Lagen och profeterna
Benämning på Gamla testamentet.

Lagens folk
Israeliterna.

Lagens förbannelse
Det straff som enligt lagen ska komma över den som bryter mot buden. Jesus drabbades av "lagens förbannelse" trots att han aldrig bröt mot Guds ord.

Lagfäst
Bestämd i lagen.

Laggärningar
Att handla i enlighet med Mose lag.

Lagiskhet
Strävan efter att följa den mosaiska lagen till punkt och pricka.

Laglärare / Laglärd
Annat ord för "skriftlärd". Högt ansedda personer med omfattande utbildning som sågs som auktoriteter i lagtolkningsfrågor. De såg det som en absolut plikt mot Gud att följa Mose lag med dess olika tillägg till punkt och pricka.

Laglöshetens människa
Individ som ska framträda före Messias ankomst. Beskrivs som "undergångens son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud". Kommer att förgöras av Messias vid dennes ankomst för att upprätta sitt rike.

Lais
Stad i nordligaste Kanaan. Fick efter israeliternas erövring namnet Dan.

Lakis / Lakish
En kanaaneisk kunglig stad, sedermera inom Judas område, fyra mil sydväst om Jerusalem.

Lamm
I Jerusalems tempel brukade man offra lamm för att få Guds förlåtelse för sina synder.

Lammet
Guds lamm. Benämning på Jesus som dog likt ett offerlamm på påsken.

Lammets bröllop
De Jesustroendes slutliga förenande med Messias vid dennes återkomst för att upprätta Guds rike på jorden.

Lampa
I allmänhet en skål med olja och en brinnande veke som flöt i oljan.

Lampställ
Stativ för oljelampor.

Landsfurste / Tetrark
Titel på flera av Herodes den Stores söner, bl a Herodes Antipas, som delade upp Palestina mellan sig.

Landshövding
Latinska "prokonsul". Ståthållaren över en romersk provins. Landshövding i provinsen Judeen under åren 26-36 var Pontius Pilatus som senare avsattes på grund av sin grymhet mot samarierna.

Laodicea
En stor handelsstad nära Kolossai i landskapet Frygien i Mindre Asien, sex mil sydost om Filadelfia.

Lasaros / Lasarus
En god vän till Jesus - bror till Marta och Maria - som Jesus uppväckte från de döda. Bosatt i byn Betania.

Lasarus
Namn på en fiktiv person i en av Jesu liknelser om en rik man och en tiggare.

Lea
Dotter till Laban och syster till Rakel. Patriarken Jakobs första hustru som födde sju barn åt honom.

Lebbeos / Lebbaios
Samma person som Judas, Jakobs son. En av Jesu lärjungar.

Leda
Känsla av uttråkning eller motvilja inför något som man haft för mycket av.

Ledsaga
Följa med någon för att visa vägen eller vara till hjälp på annat sätt.

Legion
En romersk arméenhet som bestod av cirka r-6000 man. Även uttryck för en stor mängd.

Lejonet av Juda stam
Benämning på Kristus/Messias i Uppenbarelseboken.

Lekamen
Kropp.

Lepra
Spetälska. En kronisk infektionssjukdom som ofta nämns i Bibeln. De sjuka betraktades som orena och isolerades utanför städerna och byarna.

Lepton
Kopparmynt. Det minsta myntet. En åttondels as.

Letek
Rymdmått i Gamla testamentet. Ett spannmålsmått som utgjorde en halv homer, cirka 180 liter.

Levande vatten
Friskt, rinnande, livgivande vatten.

Levern
Israeliterna ansåg att levern hade anknytning till människans själsliv.

Levi
Son till Jakob/Israel. Stamfar till den israelitiska stam som kallas Levis stam och vars medlemmar, leviterna, kallades att tjäna som präster och medhjälpare åt Arons prästerliga släkt, först i tabernaklet och senare i templet.

Levi Matteus
Tulluppbördsman från Kapernaum. Författare till "Evangelium enligt Matteus".

Leviatan
Kan avse olika, farliga och mer eller mindre monstruösa verkliga djur, exempelvis krokodiler, hajar etc. Benämningen används också om ett sjöodjur som beskrivs som en orm eller en drake med flera huvuden.

Levit
Ättling till Jakobs/Israels son Levi och därmed medlem av Levis stam. Leviterna gjordes på Mose tid till ett prästerskap med ansvar för israeliternas gudstjänster. Senare hade leviterna underordnade tjänster i templet i Jerusalem. För denna religiösa tjänstgöring erhöll de tionde av folket.

Levitstad
Eftersom Levis stam, leviterna, var avskilda för religiös tjänst, ägde de inga markområden utan fick i stället 48 städer spridda bland de övriga stammarna som bostäder med tillhörande betesmarker.

Leviticus
Det latinska namnet på Tredje Moseboken.

Libanon
Den bergskedja som löper parallellt med Syriens kust norr om Palestina.

Libanons cedrar
I antiken var Libanon känt för sina väldiga skogar med cedrar och cypresser.

Libanonslätten
Dalen mellan de båda bergskedjorna Libanon och Antilibanon norr om Palestina. Kallas i dag Bekadalen.

Libna
En befäst stad på låglandet, inte långt från Lakis.

Libyen
Kunde beteckna antingen hela norra Afrika väster om Egypten eller bara den del av detta område som låg närmast Egypten.

Lidelse
Passion. Djupt engagemang. En stark och dominerande känsla.

Lievagnar
Hästdragna stridsvagnar med vassa klingor på hjulnaven.

Ligga till bords
Vid festmåltider låg man till bords på låga soffor.

Like
Medmänniska. Nästa. Jämlike.

Liknelser
"Jämförande berättelser", ibland förklarande men ibland avsedda att förstås bara av dem som Gud gett förmåga att förstå "himmelrikets hemligheter".

Lilit / Lilith
Ett kvinnligt trollväsen.

Lisa
Lindring. Lindra. Trösta.

Lit
Tillit. Förtröstan.

Lithostroton
En stenlagd plats.

Liv
Motsatsen till död. Guds avsikt är att varje människa ska få evigt liv.

Livegen
Skyldig enligt lag att bo och arbete på ett visst ställe eller för en viss arbetsgivare hela livet.

Livets ande
Den ande som ger evigt liv, dvs Guds ande, den heliga anden.

Livets bok
En symbolisk bok med en förteckning över dem som kommer att bli räddade (frälsta) undan Guds straffdom och få evigt liv.

Livets träd
Ett träd i Edens lustgård. I Ordspråksboken används uttrycket även som beteckning på ett harmoniskt och lyckosamt liv. I Nya testamentet ibland en symbol för den eviga saligheten.

Livklädnad
En lång skjorta som räckte till knäna och som man bar närmast kroppen, antingen ensamt eller under en mantel.

Livsande
Livskraften, människans ande, som har sitt ursprung i Gud och återvänder till honom då hon dör.

Livshjulet
Tillvarons hjul. Människans liv.

Ljungeld
Blixt.

Ljus
Bibelns benämning på oljelampor. Jesus beskrev sig själv som "världens ljus" som uppenbarade sanningen om Gud.

Ljusstake
Hållare för oljelampa. I tabernaklet fanns en sjuarmad ljusstake - "menora" - av guld med sju lampor som troligen brann dygnet om.

Lo-Debar
En plats i Gilead, öster om Jordan.

Lod
Gammaltestamentlig stad på Sarons slätt, sydost om Joppe. Fick senare namnet Lydda.

Log
Rymdmått. Cirka 0,5 liter.

Logos
Grekiska för "Ordet". I Johannesevangeliet benämning på Sonen, den person i gudomen som tog kroppslig gestalt i Jesus.

Lopp
Paulus liknar sitt liv som kristen förkunnare vid ett lopp där det eviga livet är målet.

Lot
Abrahams brorson som följde med honom från Ur till Haran och sedan vidare till Kanaans land, där han slog sig ner i staden Sodom vid Döda havet. Räddades tillsammans med sin familj - utom hustrun - när städerna Sodom och Gomorra utplånades.

Lots hustru
Omkom vid den katastrof som drabbade staden Sodom.

Lott
Öde. Levnadsvillkor.

Lottkastning
Lotten fick ofta avgöra vad som var Guds vilja, exempelvis då Jesu lärjungar skulle välja en efterträdare till Judas Iskariot som begått självmord.

Lovprisa
Berömma ivrigt och entusiastiskt.

Lovsång
En sång där man berömmer eller hyllar någon. I Bibeln handlar det om lovsånger där man prisar Gud för hans välsignelser.

Lucius
En man från Cyrene som var verksam som profet och lärare i den Jesustroende församlingen i Antiokia.

Lukas
En av aposteln Paulus vänner och medarbetare. Följde med Paulus på dennes andra och tredje missionsresa och var hos honom under hans fångenskap i Rom. Troligen läkare till yrket. Författade dels en bok om Jesu verksamhet (Lukas evangelium), dels en skrift om den tidiga församlingens utveckling (Apostlagärningarna).

Lukas evangelium.
En redogörelse för Jesu liv och verksamhet, sammanställd av Paulus medarbetare Lukas på uppdrag av en okänd person vid namn Teophilus i slutet av 50-talet.

Lus
Ett gammalt namn på Betel.

Lusta
Begär efter njutning.

Lustgård
En parkliknande trädgård. Används även för den del av området Eden där de första människorna levde.

Luttra
Rena från oönskade beståndsdelar. Exempelvis göra en metall fri från slagg genom att hetta upp den med eld. På samma sätt kan prövningar göra en människa starkare och bättre.

Lycien
Ett litet land i sydvästra Mindre Asien med hamnstäderna Patara och Myrra.

Lycka
Stänga. Sluta till.

Lyckta
Stängda.

Lydda
Stad på Sarons slätt ca 15 km sydost om Joppe. Hette Lod på Gamla testamentets tid

Lydia
En ickejudisk affärkvinna i Filippi som blev den första europeiska kristna efter att ha lyssnat till Paulus predikan i staden. Lät Paulus och hans följeslagare bo i hennes hus.

Lydien
Ett landskap i mellersta delen av västra Mindre Asien, mellan floderna Kaikos och Maiandros. Ursprungligen ett självständigt rike som på 500-talet f Kr besegrades av Persien och överfördes till det persiska riket.

Lydnad
Lydnad mot Guds vilja är en förutsättning för att Gud ska kunna ge individen evigt liv.

Lyfta sin häl
Trampa på. Sparka. Bokstavligt eller bildligt.

Lyftesten
En stor och tung sten som lyftes som styrkeprov.

Lykaonien
Region i Mindre Asiens inre högland, belägen norr om Kilikien.

Lykaoniska
Språket som talades vid sidan av "riksspråket" grekiska i Lykaonien.

Lyra
Ett stränginstrument. Israels kung David spelade på en typ av lyra som på hebreiska kallades "kinnor".

Lystra
En stad och romersk koloni i Lykaonien som Paulus besökte under sin första missionsresa. Han var nära att bli stenad till döds sedan judar från grannstaden Ikonium hetsat folk mot honom.

Lyte
En medfödd missbildning.

Lyten
Den mosaiska lagen föreskrev att alla djur som skulle offras, liksom alla präster som bar fram offren till altaren, måste vara fria från alla kroppsliga defekter.

Lytt
Som har ett lyte.

Låglandet
Landskapet väster om Judeens bergsbygd som sluttar mot Medelhavskusten sydväst om Jerusalem.

Långmodighet
Att visa stort tålamod med någon.

Långskjorta
Det plagg som bars utanpå underplagget. Långskjortan hölls ihop av ett bälte.

Låta upp
Öppna.

Lädersäckar
Behållare för förvaring av drycker, gjord av djurhudar.

Lägel
Skinnsäck för förvaring av vin, vatten etc.

Läger
Bädd.

Lägra
Ha könsumgänge med. Ligga med.

Länd
Nedre delen av ryggen. Att "omgjorda sina länder", dvs att spänna åt bältet och fästa upp livklädnaden i det, är ett bildligt uttryck för att göra sig redo (för arbete, strid etc).

Lända
Medföra. Leda till. Tjäna till.

Länk
Boja.

Lärjunge
Ett gammalt ord för "elev". Avser i allmänhet elev hos en andlig lärare eller profet.

Lärjungarna
Avser oftast de 12 lärjungar som utgjorde Jesu närmaste krets: Simon (som Jesus senare gav namnet Petrus), Andreas (bror till Petrus), Jakob och Johannes (som Jesus gav tillnamnet "Boanerges", dvs "åskans söner"), Filippos, Bartolomaios, Matteus (tullindrivare och författare till Matteus evangelium), Tomas, Jakob, Simon Kananaios (även kallad "seloten"), Judas (även kallad Taddaios eller Lebbaios), samt Judas Iskariot (som förrådde Jesus). Ibland används ordet också för den vidare krets som bara ibland tillhörde hans följe. Även benämning på alla andra som genom tiderna accepterat Jesus som Messias och sin herre och lärare.

Lättja
Lathet. Ovilja att utföra något arbete.

Löftesoffer
Ett offer som tack för räddning ur nöd.

Löftets arvingar
Ättlingar till Abraham. I det gamla förbundet benämning på Abrahams fysiska ättlingar, dvs det israelitiska folket. I det nya förbundet benämning på alla Abrahams andliga ättlingar, dvs alla människor, oavsett härstamning, som tror på och lyder Gud så som Abraham gjorde.

Lögn
Ett medvetet osant påstående som syftar till att vilseleda andra.

Lögnens fader
Djävulen. Bedrog de första människorna med sin lögn då han påstod att de inte alls skulle dö om de åt av kunskapens träd.

Lön
Utbyte, konsekvens eller ersättning av handling eller verksamhet. Något man får för det man gör - positivt och negativt. Bibeln säger exempelvis att "syndens lön är döden" medan den rättfärdiges lön är evigt liv.

Lönndom
Det som sker "i lönndom" sker i hemlighet.

Lönskaläge
Samlag mellan en ogift man och en ogift kvinna.

Lösen / Lösepenning
Ett belopp som betalades för att en fånge eller slav skulle bli fri. Jesus offrade sitt liv för att alla människor skulle kunna bli fria från slaveriet under synden.

Lövhyddohögtiden
Bärgningshögtiden. Högtid på hösten, 15-21 tishri, då man bärgat vin- och fruktskörden. Tacksägelsehögtid i samband med den inbärgade fruktskörden, men högtiden firades också till minne av de välgärningar Gud visade Israel under flykten från Egypten. Under högtiden bodde man i små hyddor av grenar och löv på gårdarna till minne av förfädernas enkla tillfälliga bostäder under ökenvandringen före erövringen av Kanaan.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...