Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
B


Baal
Ordet betyder "herre" och var en vanlig äretitel för gudar bland israeliternas grannar. Användes som beteckning på den kanaaneiska guden och uppfattades som hans namn. Ordet ingår också i namnen på särskilda kanaaneiska gudomligheter.

Babel
Bibelns namn på den stad som efter den stora översvämning, som kallas "syndafloden", grundades på Sinears slätt i Mesopotamien. Enligt Bibeln var denna stad föregångare till det forna Babylon.

Babels torn
Ett torn som byggdes i Babel i syfte att "nå upp till himlen" och demonstrera invånarnas makt. För att hindra dem förbistrade Herren deras språk så att de inte längre förstod varandra.

Babylon
Det grekiska namnet på den stad som i babyloniska texter kallas Bab-ili, vilket anses betyda "Gudsporten", och på hebreiska heter Babel. Under Hammurabis regeringstid ca 1800-1750 f Kr blev Babylon huvudstad i det gammalbabyloniska riket. Staden angreps och plundrades flera gånger, men under det nybabyloniska riket 625–539 f Kr var den åter imperiets praktfulla huvudstad. Under seklarna närmast före vår tideräknings början förlorade staden i betydelse och blev till sist obebodd - precis så som de gammaltestamentliga profeterna en gång förutsagt. I Nya testamentet kan "Babylon" också vara ett täcknamn för Rom.

Babylonien
Mäktigt forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien (söder om det assyriska riket) åren ca 2000-539 f Kr. Även under de följande seklerna kallades detta område för Babylonien. Den babyloniske kungen Nebukadnessaer besegrade Jerusalem och deporterade judarna till Babylon. I Daniels uttydning av Nebukadnessars dröm om en jättelik staty, symboliserade statyns huvud, torso, höfter och ben fyra på varandra följande riken, av vilka det babyloniska riket var det första - symboliserat av figurens gyllene huvud.

Babyloniska fångenskapen
Åren 597, 587 och 582 f Kr deporterades folk från Juda rike till Babylonien, där de sedan tvingades stanna till år 538 f Kr då Persien erövrade Babylon och den persiske kungen Kyros tillät dem att återvända till Jerusalem.

Babyloniska skökan
Skökan på vilddjuret. En gestalt som förekommer i Uppenbarelsebokens profetior om den yttersta tiden. Skökan symboliserar den religiösa makt som håller i "vilddjurets", dvs det återuppståndna Romarrikets, tyglar under den sista tiden före Messias återkomst.

Baesa / Basha
En man från Isaskars stam som grep makten i Israel och blev landets sjätte kung, ca 906-883 f Kr.

Bakhåll
En förberedd attack bakifrån.

Balak
Kung i landet Moab, på högplatån öster om Döda havet, vid tiden för israeliternas erövring av Kanaan.

Balsam
En väldoftande kåda från vissa örter och träd som användes i rökverk, salvor, läkemedel etc. Hämtades från Gilead, det skogiga bergslandet på andra sidan floden Jordan, norr om Döda havet.

Balsamering
Balsamering av döda förekom inte bland israeliterna.

Banér
En fana på stång som används som samlingstecken.

Barabbas
En judisk man, dömd till döden av romarna, som Pontius Pilatus frigav samma påsk som Jesus avrättades.

Barak
Befälhavare för israeliternas här På Deboras tid.

Barbarer
Den grekiska benämningen på alla folk som stod utanför den grekisk-romerska kulturgemenskapen och inte talade grekiska.

Barjesus
Även kallad Elymas. En "trollkarl och falsk judisk profet" som Paulus mötte på Cypern.

Barjona / bar Jona
Hebreiska "Jonas (Johannes) son". Apostlen Simon Petrus hette Simon bar Jona.

Barm
Bröst.

Barmhärtighet
Medlidande. Att visa medkänsla och vara villig att hjälpa.

Barn
Ordet används ofta för den som tillhör någon eller något: Guds barn, djävulens barn, ljusets barn, Vishetens barn, ondskans barn, rikets barn etc.

Barnaskap
Att vara ett Guds barn.

Barnabas
En judisk kristen, född på Cypern men medlem av församlingen i Jerusalem. En av aposteln Paulus närmaste medarbetare.

Bartolomaios / Bartolomeus
Egentligen Bar Talmai/Tolomaios, dvs Talmais/Tolomaios son. En av Jesu tolv närmaste lärjungar.

Baruk
Profeten Jeremias vän och sekreterare.

Baruks bok
Gammaltestamentlig apokryf, enligt traditionen författad av profeten Jeremias sekreterare Baruk.

Basan / Bashan
En fruktbar högslätt öster om Gennesarets sjö som tillhörde kung Ogs rike innan området ca 1400 f Kr intogs av israeliterna och gavs till Manasses stam.

Basilisk
Giftorm. Även benämning på ett fabeldjur, en sorts orm eller ödla med dödande blick.

Basun
Användes som signalhorn vid krig, högtider, kungakröning etc.

Bat
Rymdmått. Cirka 36 liter.

Bat-Seba / Batseba
Togs till hustru av kung David sedan denne låtit mörda hennes man Uria. Mor till Salomo, israeliternas tredje kung.

Bdellium
En väldoftande kåda som påminner om myrra. Hämtas från trädet Commiphora Africana.

Bebåda
Förkunna. Förutsäga. Berätta på förhand.

Bebådelse
Kungörelse. Används främst om ängeln Gabriels avslöjande för Maria att hon skulle föda Messias.

Bedja
Att kommunicera med Gud genom tanken.

Bedrövelse
Sorg. Ledsnad. Nedstämdhet. Kan även avse det tillstånd som vållar denna sinnesstämning.

Beelsebub / Beelsebul / Belsebul
En ombildning av Baal-Sebub ("Flugornas herre"), namnet på en filisteisk/kanaaneisk gud som ansågs skydda mot flugor. Judarna använde ordet som beteckning på "de onda andarnas furste", djävulen eller satan.

Beer Seba / Beer Sheva
Ort 75 km sydväst om Jerusalem. Gammal kultplats.

Befalla
Kan dels betyda beordra, dels anförtro eller överlämna.

Befara
Frukta, vara rädd för.

Befrynda
Bli släkt med någon, vanligtvis genom äktenskap.

Befrämja
Hjälpa. Bidra till. Underlätta.

Begiven på
Känna en lustfylld dragning till någonting.

Begravning
På grund av det varma klimatet skulle begravningen ske snarast möjligt då någon dött. Kroppen tvättades, sveptes i linnebindlar och placerades i en grav eller gravkammare.

Begynna
Börja.

Begynnelsen
Början på jordens, livets och mänsklighetens historia.

Begåva med något
Ge något. Skänka något.

Begärelse
Att vilja ha något eller någon. Stark åtrå eller längtan, ofta efter sinnlig njutning.

Behemot
Någon mycket stor best.

Behäftad med svaghet
Syndig. Ofullkomlig.

Bejaka
Säga ja till.

Beka
Viktmått. Cirka 6-7 g.

Beklämd
Orolig. Ängslig. Dyster.

Bekransade tjurar
Djuren som skulle offras i den grekiska guden Zeus templen smyckades med kransar.

Bekännelse
En öppen, offentlig redovisning, exempelvis av sin tro.

Bel
Babylonisk gudom, identisk med Marduk.

Belial / Beliar
Betyder egentligen "värdelös". Judisk beteckning på en djävulsfigur som verkar genom att förleda människor till onda handlingar. Kan beteckna satan.

Belsassar / Belshassar
Det nybabyloniska rikets siste regent på 500-talet f Kr. Samregerade med sin far Nabonid.

Beltesassar
Profeten Daniels babyloniska namn.

Beläte
Bild.

Ben-Hadad
Namn på tre syriska kungar på Gamla testamentets tid.

Benjamin
Jakobs/Israels och Rakels yngste son. Stamfader till en av Israels stammar. Namnet avser även det område den tilldelades.

Benåda
Skänka något av nåd. Befria någon från straff.

Benådad
Att vara föremål för Guds särskilda ynnest.

Benägen
Beredd. Villig.

Berea
En stad i Macedonien, åtta mil från Tessalonika.

Bereda
Göra i ordning.

Bergsbygden
Används i Gamla testamentet som beteckning för berglandskapet i södra delen av Palestina.

Bergspredikan
I själva verket en åtminstone inledningsvis privat undervisning som Jesus höll för lärjungarna sedan de dragit sig undan på en höjd.

Bernice
Dotter till kung Herodes Agrippa I.

Besatt
Behärskad av satan eller en eller flera onda andar.

Besegla
Avgöra någonting slutgiltigt. Fastslå.

Besegra döden
Uppstå från de döda. När Jesus uppstod igen efter avrättningen segrade han över döden.

Besinning
Ett tillstånd av lugn och eftertanke.

Beskära
Förunna. Skänka. Låta få som gåva. Unna (någon) något.

Beskärm
Skydd. Omvårdnad. Försvar.

Beskärma sig
Klaga. Jämra sig.

Besnärja
Locka i en fälla. Fånga i en snara.

Bespottare
En person som hånar och smädar.

Bespottelse
Hädelse.

Besvärjelse
Vissa ord eller meningar som man tror kan skydda mot ondska, olyckor, sjukdomar etc.

Besättelse
Ett tillstånd där en person verkar vara fylld och styrd av någon osynlig kraft eller något osynligt väsen.

Betania
En liten by tre km från Jerusalem, på östra sidan av Olivberget på vägen mot Jeriko. Här bodde syskonen Marta, Maria och Lasarus, goda vänner till Jesus, liksom "Simon den spetälske". Det var också här Jesu himmelsfärd ägde rum.

Betania
En plats öster om Jordan där Johannes döparen var verksam.

Betel
Hebreiska "Guds hus". En stad 18 km norr om Jerusalem, vid gränsen mellan de sydliga (Juda) och nordliga (Efraim) stammarnas områden. Staden hette ursprungligen Lus.

Betesda
Ett arameiskt ord som betyder "barmhärtighetens hus". Namnet på en stor damm i Jerusalem med omkringliggande pelarhall. Vattnet i dammen ansågs kunna bota sjuka.

Betfage
En by nära Betania, strax öster om Jerusalem.

Betjäna
Utföra tjänster åt någon.

Betlehem
By en mil söder om Jerusalem. Kung Davids födelsestad. Efter det israelitiska folkets splittring ingick Betlehem i det judiska sydrikets befästningssystem som var riktat mot Israel. Enligt Bibelns profetior skulle Messias komma från Betlehem. Jesus föddes här.

Betro
Anförtro. Förlita sig på.

Betrodd
Betraktad som pålitlig.

Betryckt
Dyster. Deprimerad. Nedslagen.

Betrygga
Ge trygghet.

Betsaida
En fiskeby på norra stranden av Gennesarets sjö, där Jesu lärjungar Andreas, Petrus och Filippus arbetade som fiskare.

Bet-San / Bet-Sean
En kananeisk stad som tilldelades Manasses stam. På Nya testamentets tid kallades staden Skytopolis.

Bet-Semes
En stad ca två mil väster om Jerusalem.

Bet-Sur
En stad i Juda, sex kilometer norr om Hebron.

Betungad
Att ha problem och bekymmer som upplevs som en tung börda.

Bibeln
Efter det grekiska och latinska ordet "biblia", som betyder "böckerna". Ordets ursprung är "byblos", det grekiska ordet för "papyrus", som böckerna var skrivna på.

Biblicism
Uppfattningen att Bibeln ord för ord skulle vara dikterad av Gud, alltigenom ofelbar och därmed den enda fullkomliga kunskapskällan som kan ge entydiga svar på alla frågor och problem.

Bida
Vänta tålmodigt. Avvakta.

Bihustrur
"Extrafruar" som en man hade vid sidan av sin egentliga hustru i de polygama äktenskapen på Gamla testamentets tid. Bihustrun var underordnad den förnämsta hustrun.

Bilddyrkan
Bilddyrkan var allmänt förekommande bland israeliternas grannar liksom i Kanaan före deras ankomst dit. Gamla testamentet förbjuder dock all bilddyrkan.

Bildsten
En gränssten med gudasymboler på.

Bileam
Hednisk profet som hyrdes frör att uttala förbannelser över Israels folk.

Bilha
Rakels tjänstekvinna som födde två av hennes make Jakobs/Israels söner, Dan och Naftali.

Bileam
En siare som lejdes för att förbanna Israel på vägen mot Kanaans land.

Biskop
Grekiska ordet för "övervakare" eller "tillsyningsman". De kristna församlingarnas ledare som undervisade, ledde gudstjänsterna, förrättade dop och nattvard och ansvarade för själavården. Varje församling hade sin egen biskop.

Bitterhet
Nedstämd eller hatisk känsla på grund av misslyckanden eller besvikelser.

Bitynien
En romersk provins i nordvästra delen av Mindre Asien.

Bjällra
Små bjällror av guld som var fästa vid fållen på översteprästens dräkt, så att folket skulle höra när han gick in i helgedomen.

Björnar
I Daniels syn om de kommande världsrikena symboliserades det medo-persiska riket av en björn.

Blindhet
Att blindhet var vanligt i Palestina framgår både av bestämmelser i den mosaiska lagen och av evangeliernas berättelser. En trolig orsak är det starka solljuset och den dammiga luften. "Blindhet" används också som benämning på oförmåga att förstå det som hör samman med andliga ting.

Blod
"Livet finns i blodet." När Nya testamentet talar om "Kristi blod" syftar det alltså på hur Jesus offrade sitt liv.

Blodgång
Underlivsblödning. Gjorde kvinnan rituellt oren.

Blodiga vidrigheter
Att äta kött med blod i var förbjudet för israeliterna.

Blodshämnare
På Gamla testamentets tid var det en släktings rätt och plikt att hämnas en dräpt anhörig.

Blodskam
Incest, dvs sexuellt omgänge mellan nära släktingar.

Blodskuld
Vad som åvilar den som berövar en människa livet. I det gamla Israel kunde blodskuld sonas endast genom att den skyldige dödades.

Blygd
De yttre könsorganen. Kan även betyda skam eller vanära.

Boanerges
"Åskans män." Ett tillnamn som Jesus gav Sebedeus söner Jakob och Johannes.

Boas
Kung Davids farfars far. Gift med Rut.

Bodmerpapyrerna
Mycket gamla bibelhandskrifter på papyrus, den äldsta från ca 200 e Kr. Förvaras i Bibliotheca Bodmeriana i Cologny utanför Genève.

Bojor
Fängslade personer belades ofta med bojor till händer och/eller fötter.

Bok / Bokrulle
Antikens böcker utgjordes av långa pappers-, läder- eller pergamentremsor som var fästade på två kavlar. Papperet/pergamentet rullades från den ena kaveln till den andra allteftersom man läste.

Boken
Bibeln.

Bokstaven
Den mosaiska lagen. Lagens text.

"Bokstavens gamla tjänst"
Tvånget att lyda den mosaiska lagen, det gamla regelsystemet.

Bord
Borden var mycket låga och man åt liggande vid bordet eller sittande på en matta. Ibland var bordet bara en på marken utbredd duk med dragsnöre i kanten, som lätt kunde förvandlas till en säck att bära förnödenheter i.

Bordsbön
Den judiska bordsbönen lyder: "Lovad vare du, Herre, vår Gud, världens konung, som låter bröd framgå ur jorden.

Bosra
Edomeernas huvudstad sydost om Döda havet.

Bot
Kan dels betyda botemedel, dels böter.

Botfärdig
Ångerfull. Som vill bättra sig.

Brev
Flera av Nya testamentets skrifter är ursprungligen brev, som apostlarna och deras medarbetare skrev till olika Jesustroende grupper runt Medelhavet. Dessa brev användes i församlingens undervisning, skrevs av och skickades runt till andra församlingar som använde dem på samma sätt.

Brevet till Filemon
Ett brev som Paulus skrev då han satt fängslad i Cesarea i början av 60-talet. Brevet är riktat till en medlem av församlingen i Kolosse vars slav Onesimus rymt och sökt upp Paulus.

Brevet till Titus
Ett brev som Paulus skrev till sin medarbetare Titus som då befann sig på Kreta.

Brinnande vagn
Vagn av eld. En lysande flygande "vagn" som profeten Elia hämtades upp från jorden med.

B'rit
Det hebreiska ordet för "förbund".

Broder
Uttrycket används ofta om vän, landsman, medmänniska etc. I den äldsta kristna tiden användes det ofta om medlem av den kristna församlingen.

Brud
I Gamla testamentet beskrivs Israels folk som Guds brud. I Nya testamentet kallas den Jesustroende (messianska) församlingen för Kristi brud.

Brudgummen
I Gamla testamentet Gud. I Nya testamentet Messias.

Brudgummens vänner
Benämning på dem som brukade fungera som marskalkar vid bröllopet.

Brudgåva
Bland israeliterna på Bibelns tid betalade brudgummen en köpesumma, kallad "brudgåva", till brudens far.

Brunn
Två typer förekom i Palestina. Dels brunnar som fick sitt vatten från en källa i botten, dels cisterner som samlade upp regntidens vattenflöden.

Bryta bröd
Brödsbrytelsen följde på bordsbönen som inledning till alla judiska måltider.

Brännoffer
Gemensam beteckning för alla offer som brändes på altaret. Den viktigaste typen av offer i Bibeln. Oftast slaktade djur.

Bröderna
Medlemmarna i den Jesustroende församlingen betraktade sig som bröder och systrar i andlig bemärkelse.

Brödsbrytelse
Alla judiska måltider inleddes med att någon bad bordsbönen och sedan bröt ett bröd och delade ut till alla vid bordet. "Brödsbrytelsen" kallades också den äldsta kristna församlingens gemensamma måltider ("kärleksmåltider") till minne av Jesu sista kvällsmåltid (nattvard) med sina lärjungar, då han "bröt brödet" och gav till dem.

Bröllop
Återföreningen mellan Kristus och hans församling beskrivs som ett bröllop där de troende är "bruden".

Bröllopsvärd
På Jesu tid var det en av bröllopsgästerna som hade hedersuppdraget att övervaka serveringen.

Bröstvärn
En skyddsbarriär, exempelvis kring ett tak.

Bröstväska
En väska som de israelitiska prästerna bar på bröstet.

Bud
Avser oftast befallningar från Gud.

Budorden
Dekalogen. De tio befallningar, skrivna på två stentavlor, som Guds änglar gav till Mose på berget Sinai under israeliternas vandring mot Kanaans land efter flykten från Egypten.

Budskapet
Ett annat ord för "evangeliet", "de goda nyheterna", dvs i första hand Jesu förkunnelse om det kommande gudsriket men sedermera också det kristna budskapet om Jesu frälsningsverk.

Bul
Månadsnamn. Regnmånaden. Oktober-november.

Buske
När Mose kallades att leda israeliterna ut ur Egypten, uppenbarade sig Guds ängel i ett ljussken som gav intryck av att en buske stod i lågor.

Byblos
Det grekiska namnet på en fenicisk stad som i Gamla testamentet kallas Gebal. Härifrån hämtade Salomo byggnadsarbetare. Staden importerade papyrus (på grekiska "byblos") från Egypten, vilket gett staden dess namn.

Båge
Pilbågen var ett viktigt vapen som användes både mot djur och människor.

Båta
Gagna. Hjälpa.

Båtnad
Hjälpande inverkan.

Bäcken
Ett stort handfat av brons eller koppar som prästerna tvättade fötterna och händerna i under gudstjänsten i templet. Till Salomos tempel hörde tio bäcken.

Bättring
Sinnesändring. Omvändelse. Att "göra bättring" är att ändra sig, vända sig om ("omvända sig") mot Gud och börja följa hans vilja.

Bäva
Frukta. Darra av rädsla.

Böckerna
De böcker som innehåller Guds ord - Bibeln.

Bön
Människans tysta "tankemässiga" samtal och umgänge med Gud. Troende israeliter bad tre gånger om dagen. Jesus uppmanade lärjungarna att bedja i ensamhet och hans "exempelbön", kallad "Herrens bön" eller "Fader vår", visar hur en bön kan vara utformad.

Bönehus / Böneställe
Avser synagogorna, de judiska församlingarnas gudstjänstlokaler.

Böneremsor
Heliga pann- och armbindlar av skinn med små tärningsformade kapslar som innehöll bibelspråk ur Moseböckerna.

Börd
Härkomst. Släktmässigt ursprung.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...