Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
J


Jabbok
Ett av floden Jordans tillflöden, mellan Gennesarets sjö och Döda havet, som i Bibeln nämns som gräns till kung Sihons rike och som gräns mellan Ammon och Israel. Vid Jabbok brottades Jakob med en ängel, vilket gav honom namnet Israel (hebr. "kämpar med Gud").

Jabes
En liten stad på östra sidan av Jordan. Tillhörde det område som tilldelades östra delen av Manasses stam. Kung Saul begravdes i Jabes.

Jabin
Namn på två kanaaneiska kungar från Hasor.

Jaeser
En amoreisk stad öster om floden Jordan, på den israelitiska stammen Gads område.

Jafet
Son till Noa och stamfader för folk som levde norr om Israel.

Jafo
Gamla testamentets namn på den stad som på Jesu tid hette Joppe och i dag heterJaffa.

Jag är
"Att vara", "Den existerande", "Den som alltid är" el likn. Innebörden i Guds namn JHVH.

Jahve
Ett sätt att läsa gudsnamnet JHVH. Betyder "att vara", "den existerande", "den som alltid är" el likn.

Jairus
Synagogsföreståndare i Kafarnaum, vars döda dotter Jesus uppväckte.

Jakin
Namnet på den ena av de två kopparpelare (Jakin och Boas) som stod framför förhuset till kung Salomos tempel.

Jakob, Alfeus son
En av Jesu lärjungar.

Jakob, Jesu bror
Blev en av ledarna för den Jesustroende (messianska) församlingen i Jerusalem sedan Petrus lämnat staden.

Jakob, patriarken
Sonson till Abraham. Son till Isak och Rebecka. Lurade till sig sin fars välsignelse, som skulle ha tillfallit den förstfödde brodern Esau. Fick namnet Israel och blev det israelitiska folkets stamfader. Namnet används ibland som beteckning på hela det israelitiska folket.

Jakob, Sebedeus son
En av Jesu lärjungar. Bror till aposteln Johannes. Hans mor Salome var sannolikt moster till Jesus. Halshöggs på order av Herodes Agrippa.

Jakobs brev
Ett bevarat brev som enligt den fornkyrkliga traditionen skrevs av Jesu bror Jakob, en av ledarna för den urkristna församlingen i Jerusalem.

Jakobs brunn
Samma som Sykars brunn i Samarien. Den brunn där Jesus hade ett samtal med en samaritisk kvinna.

Jakobs folk
Profeten Obadjas benämning på sydriket Juda efter det israelitiska folkets splittring.

Jakobs hus
Ordet "hus" användes för familj, släkt och folk. "Jakobs hus" är alltså Jakobs ättlingar, israeliterna.

Jakt
Israeliterna utövade inte jakt som yrke eller nöje, men man jagade exempelvis gasell, hjort och mindre djur till föda och dödade rovdjur som hotade boskap eller människor.

Jambres
Enligt den judiska traditionen en av de egyptiska trollkarlar som sökte mäta sig med Mose.

Jamnia / Javne
En stad nära kusten väster om Jerusalem.

Jannes
Enligt den judiska traditionen en av de egyptiska trollkarlar som sökte mäta sig med Mose.

Jarmuk
Östlig biflod till Jordan en knapp mil söder om Gennesarets sjö.

Jaspis
Intensivt färgad kvarts.

Javan
En av Noas son Jafets söner, vars ättlingar bodde i Grekland och Mindre Asien.

Javan
Gammaltestamentlig benämning på Grekland och grekerna.

Jebus / Jevus
Det namn som Jerusalem hade före israeliternas erövring av Palestina.

Jebuseer / Jevuseer
Ett av de folk som bodde i Kanaan före israeliternas erövring av landet. Främst lär de ha varit bosatta i och omkring den plats som senare blev Jerusalem. De besegrades av David men drevs inte bort utan levde sida vid sida med israeliterna.

Jefta
En av "domarna" som regerade över israeliterna innan den första kungen tillsattes. Offrade sin dotter.

Jehova
Ett sätt att läsa gudsnamnet JHVH. Betyder ungefär "Den evigt existerande".

Jehu
Israels fjortonde kung, ca 845-818 f Kr. Mördade sin företrädare på tronen och tog hans plats.

Jekonias / Jojakin
Son till kung Jojakim. Juda rikes nittonde kung, ca 598-597 f Kr NE. Tillfångatogs av Nebukadnessar och fördes till Babylon.

Jeremia
Profet som var verksam i Juda rike från ca 626 f Kr. Förutsade och fick själv uppleva Jerusalems fall. Flydde till Egypten då Jerusalem erövrades av babylonierna år 586 f Kr.

Jeremia
En profetisk bok i Gamla testamentet. Genom honom sa Gud att han en dag skulle skapa ett nytt förbund med israeliterna och lägga sin lag i deras bröst.

Jeremias brev
En hebreisk uppbyggelseskrift, kanske från 200-talet f Kr.

Jeriko
Uråldrig stad från ca 7000 f Kr. Låg ca en och en halv mil nordväst om det ställe där floden Jordan mynnar ut i Döda havet. Staden erövrades och förstördes av Josua under israeliternas erövring av Kanaans land, men återuppbyggdes.

Jerobeam I/ Jeroveam I
En man från Efraims stam som blev Israels fjärde kung (den förste kungen i Israel efter brytningen med judarna), ca 926-907 f Kr. Införde avgudadyrkan i landet och förbjöd folket att bege sig till templet i sydrikets, Juda rikes, huvudstad Jerusalem.

Jerobeam II / Jeroveam II
Israels sjuttonde kung, ca 787-747 f Kr. Son till Joas.

Jerusalem
Hebreiska "Yerushalayim". Även kallad Salem, Davids stad och Sion i Gamla testamentet. Den första stadsbebyggelsen uppstod ca 3000 f Kr på den sydöstra av de två höjder där staden sedermera växte fram. I de akkadiska amarnabreven från 1300-talet f Kr kallas staden Urusalim, medan de jebusiter som bodde där kallade den Jebus. Israeliternas kung David erövrade staden ca 1000 f Kr och hans efterträdare Salomo uppförde ett stort tempel där. Efter Salomos död blev Jerusalem huvudstad i Juda rike till år 323 f Kr, då landet blev en del av det ptolemeiska riket. Jerusalem förblev dock centralort för judarna fram till år 70 då staden förstördes av romarna.

Jerusalems döttrar
Invånarna i Jerusalem.

Jerusalems murar
Återuppbyggdes enligt profeten Nehemja ca 100 år efter judarnas återkomst från den babyloniska fångenskapen.

Jesabel
Täcknamn för en falsk profetissa som lockade de troende att delta i hedniska kulter.

Jesaja
Profet som levde omkring år 700 f Kr.

Jessai / Jesse
Samma som Isai. Kung Davids far.

Jesu egen stad
Kapernaum, dit han flyttade från Nasaret för att inleda sin verksamhet då han var i 30-årsåldern.

Jesu märken
I antiken tatuerades slavar med märken eller namn som visade vem som var deras herre. De spår efter slag eller liknande, som visade att Paulus lidit med och för Jesus under sin missionsverksamhet, betraktade han som sin herres märken som visade att han tillhörde Kristus/Messias.

Jesurun
Hebreiska "det rättsinniga". Ett poetiskt namn på Israels folk.

Jesus
Namnet är den grekiska formen av det hebreiska namnet Y'shua, Josua. Snickare från landskapet Galileen. Framträdde omkring år 30 som profet och religiös lärare och samlade en skara lärjungar. Ansågs av många vara den väntade härskaren Messias (hebreiska "mashiash", grekiska "christos") som skulle befria judarna och upprätta ett Guds rike. Avrättades som misstänkt upprorsman av de romerska ockupanterna men uppstod enligt sina elever och anhöriga tre dagar senare. De fyra evangelierna som inleder Nya testamentet berättar om Jesu verksamhet, medan NT:s övriga skrifter handlar om den rörelse (sedermera religion) som hans liv och verksamhet gav upphov till.

Jetro
Troligen Moses svärfar Reguels titel som präst i Midjan.

JHVH
Israeliterna skrev Guds namn med dessa fyra bokstäver, utan vokaler. Eftersom man av vördnad lät bli att uttala ordet - i stället sa man "adonai" (Herren) - vet vi inte längre hur namnet en gång uttalades. "Jahve" är det sannolikaste uttalet.

Jibleam
En kanaaneisk stad i norra Israel, ca 15 km sydost om Megiddo.

Jisreel
En stad som låg vid östra sidan av Jisreelslätten. Nordriket Israels kungar använde den som residensstad vid sidan av Samaria.

Jisreelslätten
Även kallad Megiddoslätten. Ett bördigt, flackt låglandsområde i norra Israel, mellan Karmel och Gilboaberget.

Joab
Systerson till kung David och befälhavare över hans armé. Var delaktig i Adonias revolt mot David och avrättades senare av kung Salomo.

Joahas
Israels femtonde kung, ca 818-802 f Kr. Son till kung Jehu.

Joahas
Juda rikes sjuttonde kung. Regerade endast tre månader ca 608 f Kr. Son till kung Josia.

Joas / Joash
Israels sextonde kung, ca 802-787 f Kr. Son till kung Joahas.

Joas / Joash
Juda rikes åttonde kung, ca 840-801 f Kr. Son till kung Ahasja.

Job
Huvudperson i det gammaltestamentliga poetiska verket "Jobs bok", som tillhör Bibelns så kallade vishetslitteratur. När boken skrevs är okänt.

Joel
Profet som troligen levde på 700-talet f Kr och var verksam i Juda rike.

Johanan
En judisk ledare som stannade kvar i Juda sedan Jerusalem erövrats av den babyloniske kungen Nebukadnessar år 586 f Kr.

Johanna
Rik kvinna som understödde Jesus.

Johannes
Apostel. Son till fiskaren Sebedeus och bror till Jakob och Johannes. Troligen lärjunge till Johannes döparen innan han blev den yngste av Jesu närmaste lärjungar, "de tolv". Kallas i Bibeln för "den lärjunge Jesus älskade". Blev tillsammans med Petrus ledare för den kristna församlingen i Jerusalem och tog hand om Jesu mor efter dennes död. Flyttade på äldre dar till Efesos. Författare till en berättelse om Jesu verksamhet och undervisning, Johannes evangelium, samt Uppenbarelseboken som han skrev strax före sin död omkring år 100. Dessutom finns tre av hans brev bevarade i Nya testamentet.

Johannes brev
Tre brev, som enligt traditionen inom den kristna församlingen skrevs av aposteln Johannes, författare till Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken.

Johannes döparen
En judisk botpredikant som framträdde i femtonde året av kejsar Tiberius regeringstid (Tiberius började regera år 12, de första två åren som medregent åt kejsar Augustus), dvs ca år 27-28. Johannes förkunnade att Guds rike var nära, att Messias snart skulle framträda och att varje människa som ville se Guds rike måste "vända om" och låta döpa sig som bekräftelse på sitt beslut att börja ett nytt liv efter Guds vilja. Han var syssling till Jesus, pekade ut honom som den väntade Messias och döpte honom på hans begäran.

Johannes Markus
Författare till Markusevangeliet och vanligen kallad enbart Markus. Markus var inte en av lärjungarna, men hans mor tillhörde skaran kring Jesus och efter Jesu himmelsfärd träffades lärjungarna och andra Jesustroende i hans föräldrahem.

Johannes Uppenbarelse
Uppenbarelseboken. Nya testamentets sista bok. Författad av Jesu lärjunge Johannes i slutet av det första århundradet. I boken berättar Johannes om hur Jesus kontaktade honom på ön Patmos, dit han landsförvisats, och bland annat visade honom i en rad "scener" hur den yttersta tiden skulle gestalta sig.

Jojakim
Juda rikes artonde kung, ca 608-598 f Kr NE. Son till kung Josia. Insattes av farao Neko till egyptisk lydkonung i Jerusalem och regerade till den babyloniska belägringen av staden år 598.

Jojakin
Kung i Juda rike tre månader år 597 f Kr innan han fördes som fånge till Babylon.

Jona
Gammaltestamentlig profet verksam på 700-talet f Kr.

Jonatan
Son till israeliternas förste kung, Saul. Trogen vän till faderns fiende David som sedermera blev israeliternas andre kung.

Jona-tecknet
Profeten Jonas vistelse tre dygn i fiskens buk. Jesus förklarade att han på samma sätt skulle vara tre dygn i graven före sin uppståndelse. Detta skulle vara det definitiva tecknet på att han var Messias.

Joppe
En hamnstad vid Israels kust, vid gränsen till Dan. Fungerade som hamn för Jerusalem. Numera Jaffa.

Joram
Israels trettonde kung, ca 851-845 f Kr. Son till kung Ahab.

Joram
Juda rikes femte kung, ca 847-845 f Kr. Son till kung Josafat.

Jordan
En flod som rinner från berget Hermon i norra Palestina, passerar genom Hulesjön och Gennesarets sjö och fortsätter slingrande ner till norra änden av Döda havet. Johannes döparen döpte bl a Jesus i Jordan.

Jordbeck
Naturlig asfalt. Råolja som trängt upp till jordytan, torkat och oxiderat.

Jordbävningar
Vanliga företeelser i Palestina och kringliggande länder. I Bibelns profetiska skrifter kommer Guds vrede ofta till uttryck i jordbävningar och andra naturkatastrofer. Enligt Bibelns profetior ska dessa öka i antal och omfattning i den yttersta tiden.

Jorden
Den värld man kände till.

Jordens fyra hörn
De fyra väderstrecken. Hela världen.

Jordens nedersta djup
Dödsriket.

Jordråttor.
Små gnagare av olika sorter som förstörde gröda och spred pest. Ansågs orena och fick inte vidröras.

Josafat / Joshafat
Juda rikes fjärde kung, ca 868-847 f Kr. Son till kung Asa.

Josafats dal
"Domens dal". En dal nära Jerusalem där Gud enligt profeten Joel ska döma folken som angripit israeliterna.

Joseba / Josabeat
Syster till den judiske kungen Ahasja.

Josef, Jesu styvfar
Snickare bördig från staden Betlehem. Efter Jesu födelse bosatt i sin hustru Marias hemstad Nasaret i Galileen.

Josef, Jesu bror
Kallas också Joses.

Josef, patriarken Jakobs son
Den näst yngste av Jakobs tolv söner. Genom sina söner Efraim och Manasse blev han stamfar för två av Israels tolv stammar. Josef såldes som slav till Egypten där han genom sina insikter i drömtydning kunde förutse sju år med missväxt och fick faraos uppdrag att samla livsmedelsförråd för att förhindra hungersnöd. Bjöd senare sin släkt att komma och bosätta sig i Egypten, där de kom att stanna tills de 400 år senare lämnade landet ledda av Moses.

Josef från Arimatea
Den medlem av Stora rådet i Jerusalem som begärde och fick tillstånd att begrava Jesu döda kropp.

Josefs folk
Profeten Obadjas benämning på nordriket Israel.

Joshia / Josia
Juda rikes sextonde kung, ca 639-609 f Kr. Son till kung Amon.

Josua
Ett hebreiskt namn som betyder "Herren är frälsning". Den grekiska formen av detta namn är "Jesus".

Josua
En överstepräst i Juda efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen.

Josua
Mose efterträdare. Militär ledare för israeliterna som efter Mose död ledde folket in i Kanaans land.

Josuas bok
En gammal hebreisk skrift som skildrar hur israeliterna under Josuas ledning erövrade landet, dödade eller drev bort människorna som levde där, delade upp Kanaan mellan sina 12 stammar och etablerade sig i landet. Boken omspänner tiden omkring 1400-1375. När den skrevs eller slutgiltigt sammanställdes är okänt.

Jotam
Juda rikes elfte kung, ca 744-736 f Kr. Son till kung Ussia.

Jotbata
En av israeliternas lägerplatser under ökenvandringen efter flykten från Egypten.

Jubelhorn
Vädurshorn. Av "jobel", det hebreiska ordet för vädur.

Jubelår
Vart sjunde sabbatsår, dvs vart femtionde år. Ett år av tacksägelse till Gud då skulder kunde efterskänkas och slavar friges. Namnet "jubelår" kommer av att året inleddes med att man blåste i vädurshorn, och det hebreiska ordet för vädur är "jobel".

Juda
En av patriarken Jakobs (Israels) söner och namn på den av de 12 israelitiska stammarna som utgjordes av hans ättlingar. Efter kung Salomos död splittrades det israelitiska folket i två riken då judarna och benjaminiterna bröt med det övriga Israel och omkring år 930 f Kr bildade ett eget rike som man kallade Juda.

Juda öken
Området längs Döda havets västra kust.

Judaister
Jesustroende judar som ville bevara många av det gamla förbundets regler och ansåg att dessa även borde gälla ickejudar som kommit till tro på Jesus som Messias.

Judarna
I Nya testamentet åsyftas nästan aldrig det judiska folket utan dess politiska och religiösa ledare, medlemmarna av Stora rådet, översteprästerna, de skriftlärda, fariseerna etc.

Judarnas äldste
Medlemmarna av en stads rådsförsamling..

Judas brev / Judasbrevet
Enligt traditionen inom den Jesustroende församling som bevarade brevet är det skrivet av Jesu och Jakobs bror Judas någon gång under det första århundradet.

Judas från Galileen
En judisk upprorsledare som startade en revolt på grund av den skattskrivning som Rom lät genomföra år 6.

Judas Iskariot
En av Jesu lärjungar. Förrådde Jesus och överlämnade honom till de romerska myndigheterna.

Judas, Jakobs son
En av Jesu lärjungar. Troligen samma person som också kallas "Judas Taddeus/Taddaios".

Judas
En av Jesu bröder som inte accepterade sin bror som Messias förrän efter Jesus visade sig för honom efter uppståndelsen. Verkade senare med att sprida nyheten att den väntade Messias hade kommit.

Jude
Avsåg ursprungligen medlem av Juda stam. Senare beteckning på invånarna i det som en tid var landet Juda och senare blev den romerska provinsen Judeen. På Jesu tid hade judarna spritt sig ut över nästan hela det romerska riket där de levde i kolonier och bevarade sin religion och sina sedvänjor.

Judeen
Den grekiska och romerska namnformen för Juda. Betecknar antingen landskapet Judeen (södra delen av Palestina väster om Jordan och Döda havet) eller - enligt grekisk-romerskt språkbruk - hela Palestina.

Judit
Hjältinna i en gammal hebreisk berättelse, "Judits bok".

Judits bok
En hebreisk skönlitterär berättelse med uppbyggligt syfte från 100-talet f Kr. Räknas till de gammaltestamentliga apokryferna.

Julius
En romers hövitsman som vaktade Paulus då denne fördes som fånge till Rom.

Jungfru
Sexuellt mogen men orörd/ogift ung kvinna. Kan även avse "religiös oskuld", dvs någon som aldrig tillbett några avgudar.

Jungfrufödelse
Att en kvinna föder ett barn utan att ha befruktats med manlig sperma.

Jungfrun ska bli havande.
Enligt profeten Jesaja var detta ett tecken på att Guds löften om en Messias var på väg att uppfyllas.

Jupiter
Romarnas främste gud. Grekerna kallade honom Zeus.

Jupiter
Det latinska namnet på guden Zeus, den förnämste av gudarna inom den grekiska och romerska mytologin.

Järtecken
Övernaturliga eller ovanliga företeelser, oftast i luften eller på himlen, som förebådar märkliga händelser.

Jättar
Bibeln talar på flera ställen om mycket storväxta män, exempelvis Anaks söner, Goljat och kung Og i Bashan.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...