Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
H


Habackuk
Judisk profet. Verksam som profet i sydriket Juda i slutet av 600-talet f Kr.

Habor
Biflod till Eufrat. Staden Gosan låg vid Habor.

Hadad-Rimmon
Arameisk fruktbarhetsgud.

Hagar
Abrahams hustru Saras egyptiska slavinna som blev Abrahams bihustru och födde sonen Ismael, det arabiska folkets förfader.

Haggada
De berättande eller litterära delarna av Talmud, samlingen av judiska rabbiners utsagor. Haggada utgjordes av pedagogiska utläggningar av den bibliska texten.

Haggai / Haggaj
Judisk profet. Verksam på 500-talet f Kr, efter judarnas återkomst från den babyloniska fångenskapen.

Halakha / Halaka
De judiska rabbinernas detaljreglering av Toras bud i fråga om livsföringen.

Halleluja
Hebreiskt uttryck, "hallelu Jah(ve)", dvs: "Prisa Herren!", "Tacka Gud!".

Halt
Djur som var halta eller hade annat lyte fick inte offras. Inte heller fick en präst som var halt eller hade något annat handikapp bära fram offret.

Ham
Son till Noa och stamfader för egyptierna, etiopierna, libyerna och kananeerna.

Haman
Statsminister hos den persiske kungen Ahasveros. Planerade att utrota alla judar i Persien, men avslöjades av kungens judiska hustru och avrättades.

Hamat
Stad i Syrien, vid floden Orontes och vid huvudvägen från Mindre Asien till Israel och Egypten. Hamatpasset der om staden utgjorde nordlig gräns för Israel. När Hamat erövrades av assyrierna överfördes en del av invånarna till Samarien.

Hananeltornet
Ett torn på Jerusalems stadsmur, beläget mellan Fårporten och Fiskporten.

Hand
Symboliserade makt och kraft. "Guds hand" representerar Guds makt. Uttrycket "med upplyft hand" innebar att man gjorde något avsiktligt, uppriktigt etc.

Handfyllning
Invigning till prästämbetet i Israel.

Handpåk
En träklubba, använd som stridsvapen eller som försvar mot vilddjur.

Handpåläggning
Beröring med handen användes när man välsignade någon eller botade någon sjuk, liksom vid religiösa invigningsceremonier. Vid det kristna dopet förmedlades den heliga anden genom handpåläggning.

Handsbredd
Längdmått. Cirka 8 centimeter.

Handtvagning
De äldstes stadgar föreskrev detaljerat hur händerna skulle tvättas rituellt före varje måltid sedan man uttalat en lovprisning.

Hane
Tupp.

Hanegäll
Tuppens galande.

Hanegället
Tidigt på morgonen då tupparna började gala.

Hanna
Profetissa som levde vid tiden för Jesu födelse. Tillbringade all sin tid i templet och var närvarande då Maria bar fram Jesus.

Hannas / Annas
Judisk överstepräst som förhörde Jesus efter gripandet i Getsemane.

Hanok
Även kallad Henok eller Enok.

Haran
Ett viktigt handelscentrum i norra delen av Mesopotamien, i övre delen av Eufrats floddal. Härifrån utvandrade Abraham till Kanaan, efter att tidigare tillsammans med sin far Tera ha kommit från staden Ur i södra Mesopotamien.

Hare
Räknades till idisslarna eftersom den gav intryck av att idissla. Betraktades som ett orent djur, dvs ej lämpligt som föda.

Harm
Vrede.

Harmageddon / Harmagedon
Det grekiska namnet på Har Megiddo, Megiddos berg. Här utkämpades flera stora slag på gammaltestamentlig tid och enligt profetiorna ska den sista, avgörande striden mellan Messias och hans fiender inledas med att de inblandade arméerna samlas här.

Harmlös
Som inte kan skada eller förarga någon.

Harpa
Hebreiska "kinnor", grekiska "kitara". Ett mindre, bärbart stränginstrument med 3-12 strängar. Det vanligaste instrumentet i Gamla testamentet.

Hasael
Arameisk kung i Damaskus, ca 843-797 f Kr.

Haserot
Israeliternas tredje lägerplats sedan de lämnat Sinai under flykten från Egypten.

Hasider
En grupp som under mackabeerkriget räknades som motståndskämpar. De slog senare in på en fredlig väg och de fariseer och esser som fanns på Jesu tid har sina rötter i dessa hasider.

Hasor
En viktig kanaaneisk stad inom Naftalis område. Förstördes av assyrierna på 700-talet f Kr.

Hata
I förbindelsen hata/älska betyder uttrycket närmast "älska mindre (än någonting annat)", sätta "i andra hand", "åsidosätta" eller "avstå från".

Havet
Kan avse Döda havet, Nilen, Eufrat eller Medelhavet. "Havet" kallades också en stor reservoar med vatten framför tempelbyggnaden som användes för reningsceremonier.

Havets skatter
Rikedomar som sjöfarande folk fraktade över havet.

Havila
Troligen sydöstra och Södra Arabien.

Havsländerna
Beteckning på Medelhavets öar och kuster.

Havsvägen
En väg som gick genom norra Palestina, från Damaskus till Medelhavet.

Hebreer
Den folkgrupp som Abrahams familj tillhörde. Benämningen kan härröra från det egyptiska ordet "hapiru". I Gamla testamentet används ordet oftast synonymt med israelit. I Nya testamentet används det också om hebreisktalande judar, som bevarat sina förfäders traditioner, i motsats till de "grekiska judar" som antagit grekernas språk och seder.

Hebreerbrevet
Ett brev som är riktat till Jesustroende judar och skrevs någon gång före templets förstörelse år 70. Brevets författare är okänd, men det framgår av innehållet att han var lärjunge till någon av apostlarna.

Hebreiska
Israeliternas gamla språk. Kallas i Gamla testamentet för "Kanaans tungomål", "Kanaans språk" eller "judiska". Större delen av Gamla testamentet skrevs på hebreiska. Ersattes under de sista århundradena f Kr av arameiskan som vardagsspråket i Palestina. Fromma judar kunde fortfarande läsa och förstå skriftens hebreiska hjälpligt, men det var bara de lärda som kunde tala hebreiska.

Hebron
Ursprungligen en kanaaneisk stad som hette Kirjat-Arba i den judiska bergsbygden drygt tre och en halv mil sydväst om Jerusalem. Hebron var en fristad och kung Davids huvudstad i mer än sju år.

Hedmarken
Stränderna runt omkring Döda havet (som ibland kallas Hedmarkshavet i Gamla testamentet), liksom den torra dalsänkan norr och söder om sjön.

Hedmarkshavet
Döda havet.

Hednafolk / Hedningar
Alla folk som inte bekände sig till den judiska tron.

Hednakristna
Ickejudar som kommit till tro på att Jesus var den väntade Messias och anslutit sig till den kristna församlingen.

Hedningarnas tider
Avser den tid som följde på Jerusalems förstöring, då ickejudiska folk dominerade den heliga staden. I den yttersta tiden skulle hedningarnas tider nå sitt slut och israeliter skulle åter härska i Jerusalem.

Hela / Ela
Israels sjunde kung, ca 883-882 f Kr.

Hela världen
Hela den värld man kände till. På Nya testamentets tid utgjorde det romerska riket hela den kända världen.

Helande / Helbrägdagörelse
Botande av sjuka.

Helbrägda
Frisk. Fri från sjukdom. Välbehållen.

Helga
Göra heligt. Avskilja eller inviga något. Hålla någonting heligt.

Helga sig
Befria sig från rituell orenhet så att man kunde delta i högtiden. Man kunde helga sig genom tvagningar, offer etc.

Helgedom
En helig plats eller byggnad.

Helgelse
Den process varigenom människan genom den heliga andens ledning och kraft förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus och därmed Gud.

Helig
Avskild. Gud själv är avskild från allt. Platser, ting, dagar, djur, människor etc som står i förbindelse med Gud och är avskilda från världen i övrigt är heliga. Sabbaten är avskild från övriga dagar.

Heliga, de
De avskilda. I Nya testamentet kallas de Jesustroende ofta för "de heliga" därför att Gud kallat dem och avskilt dem för sin räkning till en speciell uppgift.

Heliga anden
Guds ande som tar plats i varje troende människa, förenar sig med hennes ande, förvandlar henne till att bli alltmer lik Gud, ger henne kraft, stöd och hjälp och slutligen evigt liv.

Heliga skrifterna
Avser i Bibeln alltid det Gamla testamentets hebreiska skrifter eftersom det var de enda heliga skrifter judarna och de första kristna hade.

Hellenism
Den klassiska grekiska kulturströmning som dominerade i medelhavsområdet ungefär från 300-talet f Kr till vår tideräknings början.

Hellenister
Icke-greker som talade grekiska och hade grekisk bildning. Syftar oftast på grekisktalande judar, bosatta i Jerusalem eller på andra platser i Palestina.

Heloffer
Beteckning på de offer då det offrade brändes fullständigt.

Helvetet
Ordet används i vissa biblar som översättning av "Gehenna" (Hinnoms dal), i andra biblar som översättning av "hades", (dödsriket).

Helvetets eld
Ordagrant "Gehennas eld" eller "det brinnande Gehenna". Gehenna är det grekiska ordet för Hinnoms dal, en plats söder om Jerusalem där man brände sopor och kadaver.

Hemlighet
En insikt som människor endast kan komma i besittning av genom att Gud uppenbarar den för henne. I Nya testamentet avses oftast Guds skapelse- och frälsningsplan "som nu har blivit uppenbarad för hans heliga". Exempelvis kunskapen om Guds rike som endast de förstår som Gud har kallat.

Hemsöka
Drabba med sjukdomar, lidande, förstörelse eller liknande.

Hemsökelse
Utbredd plåga eller skadegörelse.

Hennablom
Hennabuskens blommor har en stark och behaglig doft. Från busken kommer också färgämnet henna som användes för att färga kroppsdelar, hår, tyger etc.

Henoks bok
Det finns tre judiska apokalyptiska Henoksböcker. Den mest kända är från 100-talet f Kr. Denna troddes länge vara försvunnen men hade bevarats av den kristna kyrkan.

Herakles
Grekisk hjältegestalt.

Herde
Förutom den vanliga betydelsen används ordet ofta i betydelsen ledare, furste, kung etc. De gammaltestamentliga profeterna förutsade att Gud en dag skulle ge Israel en bättre herde, en kung som var "smord av Gud", en messias. Jesus beskriver sig själv som "den gode herden".

Hermes
Vältalighetens gud, gudarnas budbärare och språkrör i den grekiska mytologin.

Hermon
Ett 2 814 m högt berg - Syriens högsta - långt norr om Gennesarets sjö, där gränserna mellan Israel, Libanon och Syrien möts. Kallas även Sirjon i Bibeln.

Herodes
Namn på sju olika furstar, däribland sex härskare i den romerska provinsen Judeen under decennierna kring vår tideräknings början.

Herodes Agrippa I
Sonson till Herodes den store. Blev år 41 landsfurste över hela det område som Herodes den store en gång härskat över och härskade till år 44. Stödde fariseerna och förföljde den Jesustroende församlingen. Lät halshugga aposteln Jakob.

Herodes Antipas
Son till Herodes den store som regerade vid tiden för Jesu födelse. Härskade som landsfurste över Galileen och Pereen år 4 f Kr till år 41, dvs under Jesu verksamhetstid. Lät halshugga Johannes döparen.

Herodes Arkelaus
Son till Herodes den store. Blev efter hans död år 4 f Kr kung över Judeen, Idumeen och Samarien.

Herodes den store
Regerade som romersk lydkonung över Palestina åren 37-4 före vår tideräknings början, dvs vid tiden för Jesu födelse. Känd för sitt mordiska sinnelag men också för sina stora byggnadsverk, bland annat utbyggnaden av Jerusalems tempel.

Herodes Filippus I
Son till Herodes den store.

Herodes Filippus II
Son till Herodes den store. Gift med Filippus I:s dotter Salome (som begärde Johannes döparens huvud på ett fat). Blev landsfurste över områdena öster om Gennesarets sjö, Itureen och Trakonitislandet vid faderns död år 4 f Kr.

Herodianer
Inget fast avgränsat politiskt parti, men en judisk politisk riktning som stod på den herodianska kungaättens sida, var lojala mot den romerska ockupationsmakten och ville att den herodianska dynastin skulle härska över hela Palestina.

Herodias
Hustru till Herodes Antipas. Johannes döparen fördömde deras äktenskap eftersom hennes tidigare make, Filippus, fortfarande levde, vilket ledde till att Herodias arrangerade Johannes döparens avrättning.

Herodias dotter
Salome. Erbjöd sig (på sin mors uppmaning) att dansa för sin styvfar Herodes Antipas om han lät avrätta Johannes döparen.

Heroisk
Hjältemodig. Som visar på mod och stark vilja att övervinna svårigheter.

Herradöme
Rike. Välde.

Herravälde
Oinskränkt makt över någon eller något.

Herren
Israeliterna kom att betrakta Guds namn, som skrevs "JHVH", som så heligt att man inte vågade uttala det. I stället angavs i skrifterna med vokaltecken att ordet skulle ersättas med "Adonai" ("Herren"). I den judiska översättningen av Bibeln till grekiska använde man det grekiska ordet för "herre", "Kyrios", där hebreiskan hade gudsnamnet JHVH. I svenska biblar har grundtextens "JHVH" följaktligen också översatts med "HERREN", men skrivet med kapitäler (små versaler).

Herrens arm
Beteckning för Guds styrka och makt.

Herrens berg
Sinai, där Herrens ängel överlämnade lagen till Moses. Även beteckning på Sion, tempelberget i Jerusalem.

Herrens bön
Även kallad "Fader vår". Jesu exempel på vad en bön till Gud bör innehålla och hur den kan vara utformad.

Herrens dag
Yttersta dagen. Den tidpunkt då Herren skall uppenbara sig för att på ett avgörande sätt ingripa i mänsklighetens tillvaro - som domare över de orättfärdiga och frälsare av de rättfärdiga - och upprätta ett Guds rike på jorden. I den uppenbarelse aposteln Johannes fick, "förflyttades" han "i anden" till Herrens dag.

Herrens heliga
Änglarna.

Herrens kärl
De heliga kärlen från templet i Jerusalem som fördes bort av den babyloniske kungen Nebukadnessars härar.

Herrens måltid
En gemensam måltid i den tidiga kristna församlingen där man bröt bröd och drack vin till minne av Jesu sista måltid med lärjungarna.

Herrens smorde
En kung, präst eller profet, eftersom man smorde deras hår med olja då de invigdes till sitt ämbete.

Herrens ängel
Ängel som representerar Gud. När Gamla testamentet talar om att Gud visar sig är det alltid Herrens ängel som åsyftas, eftersom ingen kan se Gud. Det var Herrens ängel som kontaktade Moses, ledde Israels folk ut ur Egypten, steg ner på berget Sinai, överlämnade lagtavlorna etc.

Hesbon
Huvudstad i Sihons rike, öster om Jordan. Senare en levitstad inom Rubens eller Gads område.

Hesekiel
Judisk profet som fördes till Babylonien vid den första deportationen och var verksam där i början av 500-talet f Kr. Förutsåg Jerusalems fall. Författare till den gammltestamentliga skriften med samma namn.

Hetiter
Ett av de många folk som bodde i Kanaan men dödades eller drevs bort då israeliterna erövrade landet. Hetiternas rike omfattade flera olika folk med flera språk. Deras makt och kulturella inflytande omfattade som mest hela Kanaan, Mindre Asien, norra Mesopotamien och norra Syrien.

Hetär
En prostituerad av finare klass.

Hiel
En man från Betel som på kung Ahabs tid ansvarade för återuppbyggnaden av staden Jeriko.

Hierapolis
En stad i den romerska provinsen Asien, där det tidigt fanns messiastroende.

Higgajon
Troligen en musikalisk term.

Hilkia
Den överstepräst på kung Josias tid som återfann lagboken i Jerusalems tempel, vilket ledde till en reformation av gudstjänsten.

Himladrottningen
Troligen den babylonisk-assyriska modergudinnan Ishtar, kanaaneernas Astarte.

Himlaljusen
Solen, månen och stjärnorna.

Himlaljusens fader
Solens, månens och stjärnornas skapare, dvs Gud.

Himlamakterna
Himlens stjärnor och planeter.

Himlen
Guds "boning". Användes även som omskrivning för Gud (exempelvis i "himmelriket", dvs gudsriket) eftersom man av vördnad inte ville uttala gudsnamnet.

Himlens härskaror / Himmelens här
Änglarna. Även solen, månen och stjärnorna som israeliternas grannfolk dyrkade som gudomligheter.

Himmelriket
Eftersom judarna undvek att nämna Guds namn, sa man "himmelriket" i stället för "Gudsriket" då man talade om det världsomfattande rike som fredsfursten Messias enligt Bibelns profetior skulle upprätta på jorden.

Himmelrikets hemlighet
Kunskapen om det himmelrike som Messias ska upprätta på jorden, en kunskap som är fördold för alla utom för dem som Gud kallar och ger förmågan att förstå den.

Himmelrikets nycklar
Den auktoritet som Jesus gav åt apostlarna att öppna dörren till himmelriket för dem som beslutar sig för att följa Guds vilja, och att stänga den för dem som väljer att gå sin egen väg.

Himmelsfärden
Bibeln berättar att Jesus en och en halv månad efter sin uppståndelse fördes bort från jorden av ett "moln". I Gamla testamentet nämns hur profeten Elia flyger iväg med en "vagn av eld", men det rörde sig bara om en färd till en annan plats där han fortsatte sin verksamhet.

Hin
Rymdmått. Cirka 6,5 liter.

Hinnoms dal
Hebreiska "Ge Hinnom", grekiska "Gehenna". En dal söder och sydväst om Jerusalem där man på gammaltestamentlig tid offrade barn till Molok. Blev senare en ständigt brinnande sophög där man bl a brände avrättade brottslingars lik.

Hiram
Kung i Tyrus som var vän till de israelitiska kungarna David och Salomo.

Hirs
Ett sädesslag.

Hiskia
Juda rikes trettonde kung, ca 715-696 f Kr. Son till kung Ahas. Samtida med profeten Jesaja.

Hiveer
Ett folk som bodde i Kanaan före israeliternas erövring av landet.

Hjort
Ett vanligt djur i Palestina. Förekommer ofta i Bibelns bildspråk.

Hjälparen
Jesu benämning på Guds ande, den heliga anden, som skulle fortsätta att undervisa, stödja och hjälpa lärjungarna och församlingen efter Jesu himmelsfärd.

Hjärtat
Bibeln använder ofta hjärtat som beteckning på människans hela inre liv. Israeliterna betraktade hjärtat som platsen för jaget, personligheten, centrum för de intellektuella funktionerna, det organ man förstod och tänkte med.

Hobab
Mose svåger och vägvisare genom öknen under vandringen mot Kanaan efter uppbrottet från Sinai.

Hofni
Präst i Silo som omkring år 1050 f Kr tillsammans med sin bror Pinehas tog med sig förbundsarken i krig mot filisteerna, som dödade dem och erövrade arken.

Homer
Rymdmått. Cirka 360 liter.

Homilia
Predikan. Utläggning av en bibeltext.

Homologoumena
Fornkyrkans benämning på allmänt erkända nytestamentliga skrifter.

Hopp
Uttrycket står inte för endast en förhoppning, utan för en fast tillförsikt.

Hor
Det berg på Sinaihalvön där Moses bror Aron dog.

Horeb
Annat namn på berget Sinai. Det var vid detta berg som Mose vaktade prästen Jetros får när Herrens ängel först tog kontakt med honom vid "den brinnande busken".

Horeer
Ett folk som bodde i Edom före edomeerna. Kan vara identiska med hurriter.

Horma
En kanaaneisk stad som ursprungligen hette Sefat. Horma låg i södra Kanaan, inom Juda stams gränser.

Horn
Symboliserar makt och styrka. Förekommer med den innebörden i många uttryck: "den rättfärdiges horn", "frälsningens horn" etc. Altaret i templet var försett med horn som symboliserade dess inneboende kraft. På Gamla testamentets tid var en jagad flykting - med undantag för mördare - i trygghet om han grep tag om altarets horn.

Hosea / Hoshea
Israels tjugotredje kung, ca 731-722 f Kr, då huvudstaden Samaria intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien, varifrån de aldrig återvände utan spreds och assimilerades av andra folk.

Hosea
Profet verksam i nordriket Israel på mitten av 700-talet f Kr. Gift med en prostituerad kvinna.

Hoseas bok
Gammaltestamentlig skrift som innehåller en del av Hoseas profetior.

Hosianna
Hebreiskt uttryck som betyder "Herre, hjälp oss!" eller "Herre, ge oss seger!" men också användes som ett hyllningsrop likt vårt "Leve!". De folkskaror som mötte Jesus då han kom till Jerusalem hälsade honom med ropet "Hosianna, Davids son!" i övertygelse eller förhoppning om att han var den väntade Messias som skulle besegra och driva ut de romerska ockupanterna.

Hovmästare
Vid bröllop i Palestina på Jesu tid fick någon av gästerna i uppdrag att fungera som hovmästare eller värd vid bröllopsmåltiden.

Hudflänga
Gissla. Piska.

Huggormsyngel
Kan tolkas som ett allmänt kritiserande tillmäle eller som "avkommor av den gamle ormen", dvs satan.

Hugna
Glädja. Trösta.

Hugnad
Känsla av tillfredsställelse. Glädje. Tröst.

Hugsvala
Trösta.

Hulda
Kvinnlig profet i Juda rike på kung Josias tid, slutet av 600-talet f Kr.

Hundar
Judarna använde ofta ordet som skällsord om ickejudar, och i Bibelns bildspråk används ordet "hund" ofta om gudlösa människor, de som är fientligt inställda till evangeliet etc.

Hungersnöd
Vanligt förekommande i Palestina. Hungersnöd uppfattades ofta som en gudomlig straffdom.

Hus
På Bibelns tid var husen oftast byggda av soltorkat tegel och en eller två våningar höga med platt tak där man ibland hade ett extra rum. Ordet kan även stå för en släkt eller ätt, exempelvis "Jakobs hus", dvs Jakobs familj och släkt.

Husgudar
Gudabilder som man hade i hemmen som skydd mot olycka. Hörde hemma i den kanaaneiska religionen men förekom också bland israeliterna, där de förbjöds som avgudadyrkan.

Huvudbindel
En turban som översteprästen bar under gudstjänsten i templet. På turbanen fanns en guldplåt med texten: "Helgad åt Herren."

Huvudgärd
Sängens huvudände med kuddar att vila huvudet på.

Huvudskalleplatsen
Golgata, där Jesus avrättades.

Hycklare
Skrymtare. Ögontjänare. En person som försöker framställa sig själv som bättre än han egentligen är.

Hydra
En månghövdad drake i den grekiska mytologin.

Hymn
Lovsång. Jubelsång.

Hysa
Bära inom sig.

Hår
På Jesu tid dominerade det grekisk-romerska modet. Männen hade kortklippt hår medan kvinnorna lät det växa långt. Endast prostituerade kvinnor klippte håret kort.

Hårdnackad
Envis. Tjurskallig.

Häda
Skymfa. Exempelvis kränka Gud genom att nämna Guds namn på ett förlöjligande eller nedsättande vis.

Hädelse
Ett hån eller en förbannelse riktad mot Gud. Bestraffades i det gamla Israel med avrättning genom stening.

Hämnd
Att hämnas strider mot budet att älska sin nästa och är ett kännetecken på gudlöshet.

Hänge sig
Ägna sig åt något med väldig inlevelse.

Hänryckning
Extas. Trans.

Härbärge
Ett enkelt övernattningsställe eller värdshus.

Härd
Eldstad. Hem.

Härlighet
Strålglans, ljussken. Det intensiva ljus som omgav Herrens ängel. Praktfull och vördnadsbjudande höghet.

Härold
I antiken en person som hade till uppgift att ropa ut eller förkunna ett offentligt budskap. Att förkunna evangeliet var att likt en härold ropa ut att Messias kommit.

Härskara
En stor hop. Uttrycket "den himmelska härskaran" står dels för stjärnorna på himlavalvet, dels för änglarna.

Härskri
Stridsrop. I gamla tiders krig var det vanligt att ett anfall inleddes med ett stridsrop.

Hästar
Förekom inte i någon större omfattning i det gamla Israel. De viktigaste arbetsdjuren var åsnorna. Kung Salomo var den förste som införde hästar, främst för militära ändamål. Hästar med ryttare är i Bibeln ofta symboler för krig.

Höga Visan
Hebreiska "Shir Hashirim", dvs "sångernas sång" - den främsta av alla sånger. Enligt både judisk och kristen tradition är det israeliternas tredje kung, Salomo, som är författaren till verket.

Högmod
Högfärd. Övermod. Självgodhet. Upphöjande av det egna jaget och nedvärderande av andra.

Högsta styresmännen
På Jesu tid var det det högre prästerskapet, de äldste och de skriftlärda som tillsammans bildade Stora rådet, sanhedrin, som utgjorde Judeens högsta styresmän.

Högste
"Den Högste" var en titel som användes om Gud.

Högtider
Enligt Bibeln instiftade Gud sju högtider, nämligen påsken, det osyrade brödets högtid, veckohögtiden (pingsten), nyårsdagen, försoningsdagen och lövhyddohögtiden följd av den sista stora dagen.

Högtlovade
"Den Högtlovade" var en titel som användes om Gud.

Höjder
Kananeerna brukade offra åt sina gudar på offerhöjder. Dessa övertogs i flera fall av israeliterna då de erövrade landet, något som fördömdes av flera israelitiska kungar.

Hörnsten
Grundstenen i en byggnads hörn, det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Används symboliskt för en mycket viktig del i en helhet. Kristus brukar liknas vid en hörnsten.

Hörntofs
Små tofsar i hörnen på judarnas mantlar.

Hörsamhet
Lydnad.

Hövisk
Hövlig och taktfull.

Hövitsman
Grekiska "centurion". I Nya testamentet beteckning på "befälhavare över ett kompani" (ordagrant "befälhavare över hundra"). I Gamla testamentet har ordet mer obestämd betydelse.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...