Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
N


Naaman
Arameisk fältherre på 800-talet f Kr. Botades från "spetälska" av profeten Elisha.

Nabal
En bonde på berget Karmel vars hustru Abigail, mot sin makes vilja, hjälpte David och hans män med förnödenheter under hans tid som fredlös.

Nabateen
Nabateernas land som i sin största utsträckning omfattade det området från Damaskus till Medina. Dess huvudstad hette Petra.

Nabateer
Ett arabiskt folk som på 300-talet f Kr trängde undan edomiterna och skapade ett betydande välde i landet öster om Jordan och söder om Döda havet.

Nabot
En man som stenades sedan drottning Isebel lögnaktigt anklagat honom för hädelse.

Nadab / Nadav
Israels femte kung, ca 907-906 f Kr.

Naftali
En av Jakobs/Israels söner. Stamfar till den israelitiska stammen med samma namn. Även benämning på stammens område efter erövringen av Kanaan.

Nahor / Nakor
Abrahams farfar. Stannade i Ur då hans son Tera först begav sig till Haran, men kom senare efter och bosatte sig där.

Nahum
Profet som troligen var verksam i sydriket Juda under slutet av 600-talet f Kr. Den gammaltestamentliga skrift som bär hans namn innehåller hans profetia om den assyriska huvudstaden Nineve.

Nain
En by några kilometer från Nasaret.

Naken
Kan betyda bokstavligen naken, men uttrycket används också ofta om den som bara har livklädnad och ingen mantel på sig.

Namn
På Bibelns tid ansåg man att det fanns ett djupt samband mellan en person och personens namn. Att känna Guds namn är att känna Gud. Att tro på Jesu namn är att tro på Jesus och det hans namn representerar. Att utföra något "i någons namn" betyder att man gör detta "på personens uppdrag", "å personens vägnar", "med personens fullmakt" etc.

Namnet
I Nya testamentet beskrivs Jesus som "namnet över alla namn". Men det är inte själva ordet "Jesus" som avses, utan personen som namnet representerar.

Nanaias tempel
Fruktbarhetsgudinnan Nanaias tempel i Susa, huvudstaden i Elam norr om Persiska viken.

Nardus
En dyrbar parfym bestående av en välluktande olja som pressades ur roten av den indiska växten Nardostachys Jatamansi.

Nardusbalsam
Salva med ett välluktande ämne, nardus.

Nasaré
Person från Nasaret. De första kristna kallades nasaréer därför att de var elever till nasaréen Jesus.

Nasareernas sekt
Anhängare till Jesus från Nasaret. Betraktades av judarna om en sekt, dvs en utbrytning, ur den traditionella judendomen.

Nasaret
Den lilla ort i de galileiska bergen där Jesu mor Maria hade sitt föräldrahem och där Josef och Maria bosatte sig efter Jesu födelse. Jesus växte upp och var bosatt i Nasaret tills han som 30-åring flyttade till Kapernaum.

Nasir
Ordet betyder "avskild", "helig". Benämning på person som blivit helgad åt Gud eller genom eget löfte helgat sig åt Gud för en viss tid.

Nasirlöfte
Det löfte som en blivande nasir avgav att iaktta vissa levnadsregler, bland annat att inte klippa håret eller dricka alkohol.

Nasoreer
Jesustroende judar i Syrien under de första århundradena.

Natan
En israelitisk profet på kung Davids tid, ca år 1000 f Kr.

Natanael
En av Jesu lärjungar. Bosatt i Kana i Galileen. Troligen samma lärjunge som även kallas Bartolomeus.

Natt
Tiden mellan solnedgång och soluppgång. Israeliterna räknade dygnet från solnedgång till solnedgång. Sabbaten (lördagen) började följaktligen vid solnedgången på fredagskvällen.

Nattvard
Gammalt ord för kvällsmåltid. Jesu sista måltid tillsammans med lärjungarna var en påskmåltid som de åt kvällen före hans avrättning. Judarna åt påskmåltiden till minne av räddningen ur Egypten, men Jesus uppmanade sina lärjungar att fortsättningsvis göra det till minne av honom. I den kristna församlingen har man därför genom tiderna intagit en enkel, symbolisk måltid bestående av bröd och vin.

Nattvardskärl
Bägare, fat, vinkanna och oblat-ask som användes vid nattvardsfirandet.

Nattväkt
Tidsindelning för vakthållning nattetid. Israeliterna delade ursprungligen in natten i tre nattväkter om fyra timmar vardera. På Nya testamentets tid hade man övergått till den romerska indelningen i fyra nattväkter om tre timmar vardera.

Neapolis
Hamnstad som tillhörde staden Filippi i Macedonien.

Nebo
Ett berg öster om floden Jordans utlopp i Döda havet varifrån Moses kunde se ut över Kanaans land.

Nebukadnessar / Nebukadressar
Kung i det nybabyloniska riket år 605-562 f Kr. Under ett fälttåg 597 f Kr intog han Jerusalem och deporterade stadens mer betydelsefulla invånare till Babylonien. År 586 återkom han, jämnade staden med marken och förde bort folket som fångar till Babylon.

Nebusarada
Kapten över kung Nebukadnessars garde. Ansvarig för deportationen av judarna till Babylonien.

Nefesh
Det hebreiska ordet för "levande varelse". Person. Individ. Jag. Själ.

Negev
Ett område väster om Döda havets södra del, några mil söder om Hebron i södra Palestina. Namnet kan också avse ökenområdena runt omkring.

Nehemja
Jude som efter den babyloniska fångenskapen hade en hög ställning som munskänk hos den persiske kungen Artaxerxes I. Fick i uppdrag av kungen att bege sig till Jerusalem för att bygga upp stadens murar. Stannade sedan kvar som ståthållare i 12 år. Författare till den gammaltestamentliga boken som bär hans namn.

Neko
Egyptisk farao omkring år 600 f Kr. Son och efterträdare till Psammetik I, grundaren av den 26:e egyptiska dynastin.

Nersmord sten
När man haft avföring använde man en sten eller krukskärva att skrapa sig ren med.

Nesa
Skam. Något man måste skämmas för.

Nikanorfesten
Instiftades till minne av segern över en fientlig general och firades den 13 adar, omedelbart före purimfesten.

Nikodemus / Nikodemos
Farisé och medlem av Stora rådet som i hemlighet sympatiserade med Jesus.

Nikolaiter
En religiös grupp med en lära som vilselett vissa medlemmar av den tidiga Jesustroende församlingen i Pergamus och Tyatira.

Nikopolis
En stad i nordvästra Grekland.

Nilen
Egyptens stora flod som flyter från Viktoriasjön i Afrika till Medelhavet. Floden, som ibland även kallas "Egyptens flod" och "Egyptens strömmar", omges av den bördiga Nildalen.

Nimrod
En ryktbar jägare som upprättade ett välde i Mesopotamien och bl a lät bygga staden Nineve.

Nineve
Stad vid Tigris i Mesopotamien. Huvudstad i det assyriska riket. Profeterna fördömde den som en "ond stad" och förutsade dess förstörelse.

Nisan
Månadsnamn. Mars-april.

Nit
Flit och ihärdighet.

Nitälskan
Att arbeta entusiastiskt, med glödande iver, för någonting.

No
Det hebreiska namnet på Övre Egyptens huvudstad, Tebe.

Noa
En rättfärdig man som tillsammans med sin familj och en stor mängd djur undkom en omfattande översvämning som drabbade Gamla testamentets värld.

Nob
Den präststad norr om Jerusalem där tabernaklet stod på kung Sauls tid och där prästen Abimelek gav David och hans män av skådebröden.

Nod
Det område dit Kain flydde och där han bosatte sig efter att ha mördat sin bror Abel.

Nof
Det hebreiska namnet på Nedre Egyptens huvudstad Memfis.

Nomad
Person som tillhör ett kringströvande herdefolk.

Noomi
Även kallad Mara. Svärmor till Rut i Betlehem.

Nordlandet
Land i norr. Betecknar ibland Babylonien.

Nordriket
Det nordliga rike, Israel, som efter delningen av det israelitiska folket var bebott av tio israelitiska stammar. De övriga två stammarna, judar och benjaminiter, kallade sitt rike, det sydliga riket, Juda. Sydriket Juda skulle senare bli Judeen medan Israel skulle intas av Assyrien och dess invånare föras bort i fångenskap och försvinna ur historien som "Israels förlorade stammar".

NT
Förkortning för Nya Testamentets, dvs det "nya förbundets", skrifter. De ursprungligen grekiska skrifter som utgör den kristna Bibelns andra del.

Nubien
Hebreiska "Kush". Nillandet söder om Övre Egypten, dvs Nubien och det nordliga Sudan.

Numeri
Det latinska namnet på Fjärde Moseboken.

Nya förbundet
Nya testamentet. Det nya, utvidgade förbundet mellan Gud och hela mänskligheten.

Nya testamentets skrifter
Består av fyra "Jesusbiografier" om Jesu liv och verksamhet (Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier), Apostlagärningarna som beskriver den kristna församlingens tillkomst och utbredning, drygt 20 bevarade brev från församlingens ledare till grupper runtom Medelhavet (Romarbrevet, Första Korinthierbrevet, Andra Korinthierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, Första Thessalonikerbrevet, Andra Thessalonikerbrevet, Första Timotheosbrevet, Andra Timotheosbrevet, Titusbrevet, Filemonbrevet, Hebreerbrevet, Jakobsbrevet, Första Petrusbrevet, Andra Petrusbrevet, Första Johannesbrevet, Andra Johannesbrevet, Tredje Johannesbrevet och Judasbrevet) samt Uppenbarelseboken, aposteln Johannes skildring av en framtidssyn som beskriver den yttersta tidens händelser.

Nya Testamentets text
Nya testamentet är huvudsakligen författat på den grekiska dialekt, koiné, som på Jesu tid talades allmänt i Palestina och de kringliggande länderna. Några delar har troligen först skrivits på arameiska och sedan översatts till grekiska.

Nya vinet
Den nya andliga sanning som Jesus förkunnade.

Nycklarna till himmelriket
Den auktoritet som Jesus gav åt apostlarna att öppna dörren till himmelriket för dem som beslutar sig för att följa Guds vilja.

Nymånaden / Nymånadsdagen
Den första dagen i varje månad - den dag då månskäran blev synlig igen. Firades som högtid och vilodag.

Nåd
Guds vilja att av obetingad kärlek och utan krav på någon prestation benåda och befria en människa från påföljd för synd om hon uppriktigt ångrar sina synder.

Nådastolen
Locket på förbundsarken som stod längst in i helgedomens "allra heligaste" rum. Det gyllene locket tänktes vara den plats där Gud uppenbarade sig. På försoningsdagen stänkte översteprästen offerdjurens blod på nådastolen för att Gud inte skulle straffa folket för dess synder.

Nådatronen
Guds tron.

Nådegåva
Gåvor (förmågor) som den heliga anden ger åt de troende, exempelvis gåvan att profetera, undervisa, bota sjuka etc.

Nådens år
Annan benämning på "jubelåret" - vart femtionde år, då skulder kunde efterskänkas och slavar friges. I Jesajas profetia är "nådens år" en förebild till den messianska tiden, Guds rikes tid.

Nålsöga
Enligt Jesus är det lättare för en kamel att ta sig genom ett nålsöga än för en rik att komma in i gudsriket.

Näpsa
Tillrättavisa. Slå ner. Stoppa.

Näsringar
Näsringar, som bars i näsvingen eller näsans mellanvägg, var en vanlig prydnad bland de israelitiska kvinnorna.

Nästa
Medmänniska.

Nödgas
Vara tvungen.

Nödtorft
Det man behöver för att kunna leva.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...