Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
T


Taanak
En kanaaneisk kunglig stad vid utkanten av Jisreels slätt som efter israeliternas erövring kom att ligga inom Isaskars område. En levitstad.

Tabernaklet
Av latinska "tabernaculum", benämningen på den flyttbara tälthelgedom (på hebreiska kallad "mishkan" som betyder "boning") som israeliterna förde med sig under ökenvandringen. Det var där Gud uppenbarade sig för Moses, varför tabernaklet även kallas för "uppenbarelsetältet". I tabernaklet fanns bland annat förbundsarken, en utsmyckad kista som innehöll de båda stentavlorna med de tio budorden. Efter erövringen av Kanaan placerade Josua tälthelgedomen i staden Silo.

Tabita
Ävn kallad Dorkas. En kristen kvina från Joppe som hjälpte fattiga genom att sy kläder åt dem.

Tabor
En 560 m hög bergstopp ca en mil öster om Nasaret i Galileen som enligt traditionen är "förklaringsberget", dvs det berg där två personer kom ner i ett lysande "moln" och talade med Jesus.

Tackbön / Tacksägelse
Fromma judar åt inte utan att först tacka Gud för födan: "Lovad vare du, Herre, vår Gud, världens konung som låter bröd framgå ur jorden." Tacksägelsen över bägaren med vinet: Lovad vare du, Herre, vår Gud, världens konung som har skapat vinträdets frukt."

Tackoffer
Ett djur som offrades till guden som uttryck för tacksamhet. Oftast brände man bara de fetaste delarna av offerdjuret på altaret och åt resten som en festmåltid.

Taddaios / Taddeus
En av Jesu lärjungar. Enligt kyrkans tradition är Taddeus identisk med Judas, Jakobs son.

Tadel
Klander.

Tadla
Klandra.

Tak
Hustaken i Palestina var platta och gjorda av trä som täcktes med flätade grenar och - överst - tilltrampad jord. På taket fanns ibland ett rum och det var även försett med bröstvärn. Man tog sig upp på taket via en utvändig trappa.

Talent
Motsvarade 6000 denarer. Ungefär 16 årslöner för en arbetare i Judeen på Jesu tid.

Talita kum
Ett arameiskt uttryck som betyder: "Flicka, stå upp!"

Talmud
Två stora samlingar av judiska rabbiners undervisning under de första 600 åren sedan vår tideräknings början. Består av två delar, Mishna och Gemara.

Tamar
Sonhustru till Juda som spelade prostituerad och fick barn med sin svärfar.

Tamarisk
Ett träd eller buske som blommar med vita och skära blommor på våren.

Tammus / Tammuz
Ursprungligen en babylonisk fruktbarhetsgud som senare dyrkades i hela Främre Orienten. Hans årliga "död" firades med gråt och klagan.

Tammus
Månadsnamn. Juni-juli.

Tapanhes
En egyptisk stad i östra delen av Nildeltat.

Targumer
Fria översättningar av de hebreiska skrifterna till arameiska, kompletterade med utvikningar och kommentarer, från de sista århundradena f Kr då arameiskan ersatte hebreiskan som judiskt vardagsspråk.

Tarshish / Tarsis
En handelsplats dit man seglade över Medelhavet. Kallades Tartessos av grekerna och låg troligen på Spaniens sydvästra kust.

Tarsis-skepp
Ursprungligen fartyg som gick till Tarsis. Senare allmän benämning på stort skepp.

Tarsos / Tarsus
Huvudstad på slätten i landskapet Cilicien vid norra Medelhavskustens östligastet del. På Nya testamentets tid en universitetsstad med en halv miljon invånare. Tarsus var Paulus hemstad.

Tebe
Övre Egyptens gamla huvudstad vid Nilen. Kallades på hebreiska för No eller No-Amon.

Tebet
Månadsnamn. December-januari.

Tecken
En företeelse som tyder på någonting, kan tolkas som någonting eller bekräftar/bevisar någonting. Även en företeelse som man kan ana en viss kommande utveckling av. Jesu under kallades för tecken.

Tecken från himlen
En mäktig syn- eller hörbar företeelse som till exempel visar att någon talar eller handlar med gudomlig myndighet.

Teckentydare
Personer som påstod sig kunna förutsäga framtiden genom att studera olika "tecken", exempelvis i stjärnorna eller i naturen, eller genom att rådfråga andar och gudomligheter.

Tegel
Ett vanligt byggnadsmaterial i Orienten. Tillverkades av lera blandad med halm.

Tekoa
En stad i Judeens bergsbygd ca tio km söder om Betlehem. Profeten Amos hemort.

Tel-Abib
En ort vid strömmen Kebar i Babylonien där en del av de judar som deporterades på 500-talet f Kr var bosatta.

Telning
Ättling. Avkomma. Ordet syftar ibland på den kommande Messias.

Telningen
Benämning på den kommande Messias.

Teman
En del av Edom.

Tempel
Israeliterna hade genom tiderna tre tempel: Salomos tempel, Serubbabels tempel och Herodes tempel. Det första templet uppfördes av israeliternas tredje kung, Salomo, och ersatte då folkets tidigare helgedom, tabernaklet. Templet brändes år 597 f Kr då Nebukadnessar intog Jerusalem och deporterade invånarna till Babel. Serubbabels tempel byggdes sedan judarna tillåtits återvända från Babel och invigdes år 516 f Kr. Templet skadades svårt då den romerske fältherren erövrade Jerusalem år 63 f Kr. Herodes tempel (som fanns på Jesu tid) var egentligen en omfattande om- och utbyggnad av Serubbabels tempel som pågick åren 20-64. År 70 ödelades templet slutligen av de romerska arméerna som också förstörde staden.

Tempelberget
Det berg i Jerusalem där kung Salomo lät uppföra sitt stora tempel.

Tempelbolare
Män som utövade religiös prostitution i olika främmande religioners tempel.

Tempelflicka
Kvinna som utövade religiös prostitution i olika främmande religioners tempel.

Tempelföreståndare
Sannolikt en person som ansvarade för templets ekonomi och administration.

Tempelgåva
Hebreiska "korban". En gåva som invigts för religiöst bruk.

Tempelinvigningens högtid
Åtta dagar lång högtid som firades med början den 25 Kislev (mitten av december) till minne av Judas Mackabeus rening av Jerusalems tempel år 165 f Kr sedan det vanhelgats av Antiochus IV Epifanes.

Tempelområdet
Den ickejude som beträdde den inre delen av tempelområdet ansågs ha vanhelgat det och bestraffades med döden.

Tempelskaran
Israels folk samlat till gudstjänst.

Tempelskatt
Årlig avgift som bekostade templets underhåll och kostnaderna för gudstjänster etc. Betalades av alla vuxna män i och utanför Palestina. Måste betalas i myntenheten "sikel". Den årliga skatten för en israelit var en halv sikel, vilket motsvarade två denarer, ungefär två normala dagslöner.

Tempeltärnor
Kvinnor som utövade religiös prostitution i olika religioners tempel.

Tempelvakten
En polisstyrka, troligen bestående av leviter, som upprätthöll ordningen i templet och skötte vakthållningen nattetid.

Templet
Avser både hela tempelområdet och själva tempelbyggnaden i Jerusalem. Israels första "tempel" var det flyttbara tältet, "tabernaklet", som inrymde förbundsarken och som man bar med sig under ökenvandringen. Israeliternas första fasta helgedom uppfördes av Salomo på 900-talet f Kr. I templet förrättade prästerna offer varje dag. Templet förstördes av babylonierna år 587 f Kr men byggdes upp på nytt i slutet av 500-talet f Kr. År 20 f Kr inledde Herodes den store en omfattande om- och tillbyggnation av templet, och på Jesu tid hade man (enligt evangelisten Johannes) arbetat på det i 46 år. Templet stod färdigt år 64, men år 70 jämnades det med marken av romarna.

Teofilus / Theofilos
Den person som läkaren Lukas tillägnade sin redogörelse om Jesu verksamhet och den tidiga församlingens historia (Lukas evangelium och Apostlagärningarna). Lukas tilltalar honom med grekiska "kratistos", ungefär "ädle" eller "excellens", vilket antyder att han hade en hög ställning.

Teokrati
Gudsstyrt samhälle. Israel betraktade sig som en teokrati. Guds rike kommer att vara en bokstavlig teokrati.

Tera
Abrahams far. Lämnade kaldeiska Ur med hela sin familj, men stannade i Haran när Abraham och Lot fortsatte till Kanaan med sina familjer.

Terebint
Ett stort lövträd.

Tertius
Paulus sekreterare.

Tessalonika
En berömd handelsstad i Makedonien och provinsens huvudstad. Paulus besökte staden på sin andra missionsresa.

Tessalonikerbreven
Två bevarade brev från aposteln Paulus till församlingen i Tessalonika.

Testamente
Grekiska "diateke". Ordet betyder både "testamente", dvs någons "yttersta vilja", och förbund eller avtal. Bibeln består således av Det gamla testamentets (förbundets) skrifter och Det nya testamentets (förbundets) skrifter.

Tetrark
Landsfurste. Benämning på vissa småfurstar i antiken.

Teudas
En man som ledde cirka 400 personer i ett uppror mot romarna, men avrättades varefter hans anhängare skingrades.

Tevet
Månadsnamn. December-januari.

Thrakien
Region på nordöstra Balkanhalvön som på Jesu tid stod under romersk överhöghet.

Tiberias
En starkt hellenistisk stad och kurort på västra stranden av Gennesarets sjö, grundad av Herodes Antipas och uppkallad efter den romerske kejsaren Tiberius.

Tiberias sjö
Annat namn på Gennesarets sjö.

Tiberius
Romersk kejsare, år 14-37.

Tid
I Daniel och Uppenbarelseboken står tid som beteckning för år.

Tidräkning
Bibelns tideräkning har ingen bestämd utgångspunkt, utan man räknade tiden efter kungars regeringsår eller andra viktiga eller uppmärksammade händelser. Året delades in i 12 månader som började vid varje nymåne. Månaden delades in i fyra perioder om sju dagar, som bortsett från sabbaten (lördagen) inte hade några namn, utan numrerades. Exempelvis "Nisan 15".

Tidsålder
Grekiska "aionos" ("eon"). Betecknar en obestämd lång tidsrymd och översätts ibland med "evighet". Uttrycket "den kommande (nya) tidsåldern" betecknar den nya tid, den era, som enligt profetiorna ska inledas med Messias ankomst.

Tiglat-Pileser III
Assyrisk kung, 744-727 f Kr.

Tigris
Den ena av de två floder (den andra är Eufrat) som flyter genom Mesopotamien och vid vars strand städerna Nineve, Kela och Assur låg. Flodens hebreiska namn är Hiddekel.

Tillbedjan
Alla vördnadsbetygelser inför Gud eller människor i hög ställning.

Tillflykt
Någon eller något man kan fly till för att få trygghet och undgå fara.

Tillförsikt
Förtröstan. Tro på att något kommer att utvecklas i positiv riktning.

Tillgift
Förlåtelse.

Tillgiven
Som känner och visar stor kärlek eller vänskap till någon.

Tillkommelse
Ankomst. Med "Kristi tillkommelse" avses Jesu återkomst som Messias för att upprätta Guds rike på jorden.

Tillredelsedagen
Dagen före veckosabbaten eller en stor sabbat (exempelvis vid påskhögtiden) då man förberedda allt inför nästa dag, eftersom det var förbjudet att utföra något arbete på sabbaten.

Tillspillogivning
Att något avskildes och helgades åt Gud. I Israels krig var det liktydigt med man utplånade allt i en erövrad stad (människor, boskap, egendom) och därmed överlämnade det åt Herren.

Tillstädes
Närvarande.

Tillstädja
Tillåta.

Tillvarons hjul
Livshjulet. Människolivet med alla dess växlingar.

Tima
Hända. Ske.

Timlig
Världslig. Jordisk. Förgänglig.

Timme
Judarna räknade dagens timmar från klockan sex på morgonen. Tredje timmen = 09.00. Sjätte timmen = 12.00. Nionde timmen = 15.00. Tolfte timmen = 18.00.

Timmerman
Grekiska "tekton". Snickare och murare. Jesu och hans far Josefs yrke.

Timna
En stad i de norra gränstrakterna av Juda.

Timnat-Heres / Timnat-Sera
Stad i Efraims bergsbygd nordväst om Jerusalem. Josua begravdes här.

Timoteus
En av aposteln Paulus mest förtrogna medarbetare. Två brev som Paulus skrev till honom finns bevarade i Nya testamentet.

Tio budorden
Tio Guds bud. Den "grundlag" som Herrens ängel gav till Mose på berget Sinai under israeliternas vandring till Kanaans land efter flykten från Egypten.

Tionde
Avgift till tempel och prästerskap på tio procent av skörd och annan inkomst.

Tirsa
Ursprungligen kanaaneisk kunglig stad. Israels kung Jorebeamm I flyttade sitt residens dit och den förblev rikets huvudstad tills kung Omri cirka 875 f Kr grundade staden Samaria.

Tisbe
En plats i Gilead öster om Jordan. Profeten Elias hemort.

Tishri
Månadsnamn. September-oktober.

Titus
En ickejudisk Jesustroende som var Paulus medarbetare. Reste med honom flera gånger, men var också verksam både i Korint och på Kreta.

Titusbrevet
Ett brev som Paulus skrev till sin medarbetare Titus som då befann sig på Kreta.

Tivni
Israels nionde kung, ca 882-878 f Kr.

Tjänare
När Bibeln talar om tjänare är det oftast slavar som avses. Jesus framhöll tjänaren som en förebild för de troende.

Tob
Ett område öster om Damaskus.

Tobits bok
En hebreisk skönlitterär berättelse med uppbyggligt syfte.

Tofet
En plats i Gehenna, dvs Hinnoms dal vid Jerusalem, där man under avfallets tid bland annat offrade barn till guden Molok.

Tofethöjder
De altare i Tofet där offren till Molok ägde rum.

Tofs
Israeliternas mantlar skulle vara försedda med tofsar i hörnen.

Togarmas folk
Ett folk "från den yttersta norden" som enligt profeten Hesekiel ska ingå i "Gogs härar", den koalition som i den yttersta tiden angriper Israels folk.

Tolv, de
Jesu närmaste lärjungar kallas för "de tolv" även om de inte alltid är tolv stycken samlade.

Tomas
Tomas Tvillingen. Grekiska "Thomas Didymos". En av Jesu 12 lärjungar som också kallas "Tomas Tvivlaren" därför att han tvivlade på att Jesus uppstått ända tills han såg honom med egna ögon och fick känna på hans skador. Reste senare som missionär till Indien.

Topas
En guldgul, transparent ädelsten som prydde den israelitiska översteprästens domssköld.

Tora
Hebreiska "undervisning". Judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk, främst det som skrivits ned i de fem Moseböckerna, men även i de övriga gammaltestamentliga skrifterna. Förutom den skriftliga tora fanns en muntlig, de skriftlärdas och rabbinernas undervisning.

Tordön
Åska. Herrens ängels framträdanden i "molnet" och på Sinai under israeliternas flykt från Egypten åtföljdes alltid av ett intensivt, åskliknande dån och bländande ljussken som påminde om blixtar.

Tordönsmän
Ett tillnamn som Jesus gav sina lärjungar Jakob och Johannes.

Torg
Innanför stadsporten fanns en öppen plats där man sålde matvaror och höll rättegångar och andra offentliga sammankomster.

Torn
Stadsmurarna i Kanaan var försedda med skyddande torn, vanligtvis över portarna till staden. I Bibelns bildspråk liknas Gud vid ett starkt torn som ger den troende människan skydd.

Tornet vid Siloa
Ett av den gamla stadsmurens torn i närheten av Siloadammen.

Tortyr
Tortyr var vanligt förekommande i Palestinas fängelser under de perioder då landet var ockuperat.

Tradera
Överföra muntligt från generation till generation.

Trakonitis
Ett klippfyllt vulkaniskt område öster om Galileen och söder om Damaskus som var tillhåll för banditer.

Traktan
Strävan.

Tredje Johannesbrevet
Ett bevarat brev som aposteln Johannes skrev till en kristen vid namn Gajus, uppenbarligen ledare för en församling.

Tredje Moseboken
"Leviticus." Innehåller lagar och regler rörande offer och högtider.

Tredje nattväkten
24.00-03.00.

Tredje riket
I Daniels tydning av Nebukadnessars dröm är det grekisk-makedoniska riket det rike som symboliseras av den väldiga statyns buk och höfter av brons.

Treenighetsläran
Uppfattningen att det endast finns en Gud men att Gud består av, och uppenbarar sig som, Fader, Son och Ande.

Trettio silvermynt / trettio silverpenningar
Fyra månadslöner för en grovarbetare.

Trettionio slag
Det judiska piskstraffet bestod av 39 slag, för att man inte skulle råka överskrida de max 40 slag som lagen föreskrev ifall man räknade fel.

Triangel
Litet slaginstrument av metall.

Trinitet
Treenighet.

Tro
När Bibeln talar om att "tro på Gud" menas inte enbart att tro på Guds existens utan att ha förtroende för honom, lita på hans ord och hans löften och hålla fast vid honom. Denna tro är en förutsättning för att Gud ska kunna ge människan det eviga liv som är hennes avsedda slutmål.

Troas
En hamnstad ca 15 km från Troja.

Trofast
Någon som inte sviker utan som man kan lita på vad som än händer.

Trolldom
Magi. Strävan efter att med hjälp av besvärjelser, magiska handlingar och hemliga krafter tvinga fram de verkningar man vill uppnå.

Trolovning
Ett rättsligt bindande löfte om äktenskap som ingicks offentligt inför mannens och kvinnans föräldrar. Efter trolovningen betraktades paret som "man och hustru" även om deras äktenskapliga samliv inte började förrän efter bröllopet. Trolovningen kunde bara upplösas genom skilsmässa.

Trolös
Otrogen.

Tron
Tronen symboliserade makt och herravälde.

Trosviss
Att känna sig säker på att det man tror är sant.

Trumpet
Signalinstrument av metall.

Trå
Längta.

Trångmål
Svår situation. Knipa.

Trä / Träpåle
Betecknar den påle som man spetsade förbrytare eller fiender på. Enligt israelitisk lag hängdes den dömdes kropp på träpålen först efter döden. Kan även avse det kors som romarna använde som avrättningsredskap.

Trägen
Flitig. Uthållig.

Träl
Slav.

Trängta
Längta.

Tröskelväktare
En klass av prästerskapet med hög rang.

Trösksläde
Träplatta med taggar på undersidan som drogs över säden på tröskplatsen.

Tröstaren
Hjälparen. Benämning på Guds heliga ande.

Tubal
Ett folk som alltid nämns tillsammans med Mesek. På assyriska kallas de Tabal och Muski och den grekiske historikern Herodes kallar dem tibarener och mosker. De levde längst i norr vid Svarta havets kust.

Tukta
Fostra. Aga.

Tullindrivare
Publikaner. Lokalt anställda som drev in skatter på jord, lösegendom och handelstransaktioner åt de romerska ockupanterna. Föraktades både på grund av skattetrycket och därför att de samarbetade med romarna.

Tummim och Urim
Ett par heliga föremål, troligen två flata stenar, som förvarades i bröstsköldsfickan på översteprästens efod. Användes vid lottkastning för att avgöra Guds vilja.

Tunga / Tungomål
Äldre ord för "språk".

Tungomålstal / Tungotal
Förmågan att utan tidigare inlärning med Guds andes hjälp kunna tala främmande språk. Detta var vad som hände vid pingsten efter Jesu himmelsfärd och gjorde det möjligt att sprida evangeliet till människor med olika språk. Ordet används även om extatiskt tal, glossolali, som består av osammanhängande och obegripliga ljud och tolkas som ett tecken på den heliga andens närvaro.

Tunna
Grekiska "kóros". Rymdmått. Cirka 360 liter.

Tusenårsriket
Enligt Uppenbarelseboken Gudsrikets första tusen år då de uppståndna troende kommer att regera tillsammans med Messias.

Tvagning
Tvättning. Rening. Fariseerna och de skriftlärda följde detaljerade tvagningsregler som fanns utarbetade i de äldstes stadgar.

Tvekamp
En konflikt kunde avgöras genom kamp mellan två krigare i stället för genom en stor drabbning.

Tvillinggudarna
Den romerska guden Jupiters tvillingsöner Castor och Pollux, som ansågs vara sjöfararnas skyddsgudar.

Tvivla
Att känna sig osäker på huruvida något är sant eller kommer att hända.

Två
Tvätta.

Två vittnena
Två personer som enligt Uppenbarelseboken kommer att framträda i "den heliga staden", Jerusalem, i den yttersta tiden.

Tyatira
En stad i den romerska provinsen Asien.

Tykikus
En av Paulus medarbetare.

Tyriska trappan
En svår passage över klippkusten vid den nuvarande gränsen mellan Israel och Libanon.

Tyropeons dal
"Osttillverkarnas dal" i sydöstra delen av Jerusalem.

Tyros / Tyrus
Stor och inflytelserik fenicisk stad på en ö vid Medelhavskusten några mil norr om Galileen.

Tystnaden
Kan beteckna "dödsriket", "graven".

Tålamod
Förmågan att kunna ägna sig åt någonting länge utan att tröttna, eller att uthärda någonting utan att bli irriterad.

Tåredalen
Hebreiska "Baka-dalen", som kan ha varit en dal där vägen till Jerusalem norrifrån gick.

Täckelse
Ett större, täckande tyg. Även bildligt om något som "täcker" något, exempelvis en människas ögon och hindrar henne från att se klart.

Tält
Hydda. Bostad. Ordet kan också avse den fysiska kroppen, vår "kroppshydda", och symbolisera människolivets obeständighet.

Tältmakare
Paulus hade tältmakeri som yrke.

Töcken
Dimma. Dis.

Törnekrona
Före Jesu avrättning försåg de romerska soldaterna honom med en "kungakrona" av någon taggväxt, troligen Poterium spinosum, och ett rött skynke som mantel i syfte att förlöjliga honom och hans anspråk på att vara Messias, dvs "Guds utvalde kung".Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...