Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
F


Fabel
Egentligen en sedelärande berättelse där djur talar och handlar. Paulus använder ordet "fabel" i mer vidsträckt mening för allehanda fantasihistorier och spekulationer.

Fader / far
Jesus talade om Gud som sin far - han använde det hebreiska ordet "abba" som närmast kan översättas med "pappa" - och uppmanade sina lärjungar att betrakta Gud på samma sätt. "Fader" var också en hederstitel som användes om de skriftlärda.

Fader vår
Vår fader. "Herrens bön." Det förslag till bön som Jesus gav lärjungarna då de bad honom lära dem hur de skulle be till Gud.

Fallandesjuka
Epilepsi.

Fallet
Syndafallet. Benämning på de första människornas beslut att inte låta sig ledas av Guds ande utan själva avgöra vad som var rätt och fel. Detta ledde till att människan också förlorade sin möjlighet till evigt liv.

Falna
Vissna. Dö ut. Slockna.

Falska frälsare
Personer som utgav sig för att vara Messias/Kristus.

Falska lärare
Människor som vilseleder människor genom en undervisning som inte är sann.

Falska läror
Osann undervisning. Villoläror, som leder vilse.

Falska vittnen
Enligt Mose lag skulle en person som vittnade falskt mot någon få samma straff som gällde för det påstådda brottet.

Falske profeten
En mäktig religiös gestalt som enligt Uppenbarelseboken kommer att verka tillsammans med det återuppståndna romarrikets ledare och spela en viktig roll i den yttersta tiden.

Familj
På Bibelns tid bestod familjen av flera generationer manliga ättlingar (far, son, sonson) med respektive familjer, tjänstefolk och eventuella slavar.

Famn
Grekiskt längdmått, "orgyia". Cirka 1,9 m.

Farao
Egyptisk kungatitel.

Faraos dotter
Betecknar oftast den egyptiska prinsessa som räddade ett judiskt barn, adopterade honom och gav honom namnet Mose. Troligen Hatshepsut som senare blev en av Egyptens få kvinnliga faraoner.

Fariseer
Anhängare av ett politiskt-religiöst parti bland judarna på Jesu tid. Det var det strängaste partiet inom judendomen som utmärktes av sin strävan att följa dels Mose lag till punkt och pricka, dels de nya stadgar (de äldstes stadgar) som under årens lopp utformats och samlats av de skriftlärda. Paulus var farisé.

Farsot
Svår sjukdomsepidemi med spridning över stora områden.

Fasta
Att avstå från mat och dryck under en viss tid betraktades som en religiös handling. Bland judarna var fasta föreskriven endast för försoningsdagen, men på Jesu tid fastade man måndagar och torsdagar eller när man ville komma nära Gud för att söka hans ledning. Även Jesu lärjungar fastade.

Fastedagen
"Försoningsdagen", en judisk högtid som firades den 10:e i månaden tishri.

Fat
Grekiska "bátos". Rymdmått. Cirka 36 liter.

Fattig i anden
Medveten om sitt behov av Guds ande.

Felix
Romersk landshövding över Judeen cirka år 52-60. Förhörde Paulus i Caesarea och höll honom fången i två år. Beryktad för sin grymhet. Avsattes och avrättades slutligen av kejsar Nero.

Femte Moseboken
"Deuteronomium." Moses tal till det israelitiska folket innan han dog, ca 1400 f Kr.

Fenicien / Fenikien
Ursprungligen en samling stadsstater i sydöstra medelhavsområdet, på en smal kustremsa vid nuvarande Libanons och Syriens kuster. På Jesu tid en romersk provins. Feniciens förnämsta städer var Tyrus, Sidon och Byblos.

Fenicier / Fenikier
Invånare i Fenicien. Ett sjöfarande folk som bedrev handel i Medelhavet.

Fenix
En hamn på Kreta.

Festus
Romersk landshövding i Judeen år 60-62. Efterträdde Felix och övertog handläggningen av Paulus sak.

Filadelfia
En rik och blomstrande stad i landskapet Lydien i provinsen Asien. Här fanns tidigt en kristen församling. Ett brev till församlingen i Filadelfia, som biskop Ignatius av Antiokia skrev då han år 107 var på väg för att avrättas i Rom, finns bevarat.

Filemon
En av Paulus kristna vänner i Kolossai.

Filemonbrevet
Ett brev som Paulus skrev då han satt fängslad i Cesarea i början av 60-talet. Brevet är riktat till en medlem av församlingen i Kolossai vars slav Onesimus rymt och sökt upp Paulus.

Filipperbrevet
Ett brev som Paulus skrev till de Jesustroende i staden Filippi i den romerska provinsen Makedonien under sin första fångenskap i Rom.

Filippi
Antik kuststad i den romerska provinsen Macedonien i nordöstra Grekland. Filippi var en romersk koloni som huvudsakligen beboddes av uttjänta romerska soldater och deras barn. Här fanns den första Jesustroende församlingen i Europa. Paulus besökte staden under sin andra missionsresa och ett av hans brev till församlingen finns bevarat i Bibeln.

Filippos
Grekisktalande jude från Betsaida, Petrus och Andreas hemstad. En av Jesu tolv närmaste lärjungar (apostlar).

Filippus
Son till Herodes den store. Landsfurste över Itureen och Trakonitis. Lät bygga en huvudstad som fick namnet Cesarea Filippi.

Filippus
Evangelist. En av sju män som valdes att hjälpa apostlarna i församlingsarbetet i Jerusalem.

Filisteen
Området längs östra Medelhavskusten. Uppkallat efter invånarna, filisteerna. Hebreernas namn på filisteernas område ("pelishtims" land) gav upphov till det grekiska namnet Palestina.

Filisteer
Hebreiska "pelishtim. Benämning på ett forntida indo-europeiskt sjöfolk, "peleset", som härstammade från Kreta och ca 1200-1150 f Kr bosatte sig på kustremsan vid Medelhavet. Israels farligaste fiender från domartiden fram till kung Davids tid.

Fingerbredd
Längdmått. Cirka 2 cm.

Fingerspann
Längdmått. Virka 25 cm.

Fisk
Tidig kristen symbol. Kan ha haft sin bakgrund i att Jesu lärjungar var fiskare och att han gjorde dem till "människofiskare".

Fiske
Bedrevs i Gennesarets sjö och Medelhavet. Flera av Jesu närmaste lärjungar var fiskare till yrket. Vanligtvis fiskade man med dragnot från båt eller med kastnät från land.

Fiskporten
En port i Jerusalems stadsmur.

Fjärde Moseboken
"Numeri." Skildrar israeliternas vandring i öknen efter flykten från Egypten. Omfattar perioden ca 1440-1400 f Kr.

Fjärde nattväkten
03.00-06.00.

Fjärde riket
I Daniels uttydning av Nebukadnessars dröm, där kungen såg en jättelik staty vars huvud, torso, höfter och ben symboliserade fyra på varandra följande riken, var det romerska riket det fjärde (som skulle existera vid Messias ankomst för att upprätta Guds rike på jorden).

Fjärdingsfurste
Regent över ett fjärdedels land. På Jesu tid användes titeln om en furste som hade lägre rang än en konung, men av folket kallades sådana furstar ofta kungar.

Fjät
Steg.

Fjättra
Binda fast med kedjor eller liknande.

Floden
Den stora översvämningen på Noas tid. Även benämning på floden Eufrat.

Flodövergångarna i öknen
Vad- och färjeställen vid floden Jordan.

Flykta
Försvinna. Fly bort.

Flöjt
Instrument som tillverkades av rör och användes i festtåg och vid begravningar.

Folkets äldsta
Stora rådet, Sanhedrin.

Folkförsamling
Möten där medborgarna i en stadsstat fattade beslut om gemensamma angelägenheter.

Fornkyrkan
Benämning på den kristna församlingens tidigaste period, fram till cirka år 500.

Forum Appii
Handelsplats vid appiska vägen 6 mil söder om Rom där kristna från Rom mötte den fångne aposteln Paulus.

Fosterbror
En hovtitel som innebar att en person var nära och förtrogen vän med en härskare sedan ungdomen.

Fottvagning
På Jesu tid gick man barfota i sandaler och det var vanligt att någon tjänare tvättade gästers dammiga och trötta fötter då de kom till ett hus. Jesus tvättade sina lärjungars fötter för att visa att den största uppgiften var att tjäna sin nästa.

Frat
Annat namn på Eufrat.

Fredad
Den som tagit sin tillflykt till en helig plats var skyddad mot angrepp.

Fresta Gud
Sätta sig upp mot Guds uppenbara vilja. Även att sätta Gud på prov för att se hur han ska agera, eller att begära att Gud ska visa sin makt för att man ska tro på honom.

Frestaren
Inom judendomen sågs satan som en frestare som hade till uppgift att pröva människans tro och trohet gentemot Gud.

Frestelse
Grundtextens ord kan översättas både med "prövning" och "frestelse". Det kan avse både Guds prövning av människans tro och satans frestelse till synd. Även Jesus utsattes för både prövningar och frestelser men besegrade dem och var trogen sin kallelse in i döden.

Frid
Samma som fred.

Fridsfursten / Fredsfursten
Hebreiska "sar shalom". En härskare som skapar och bevarar fred och frid. Profeten Jesajas benämning på den kommande Messias.

Fridshälsning
"Shalom", "frid" eller "fred", var det vanliga judiska hälsningsordet.

Frigivnas synagoga
En judisk församling som bestod av före detta krigsfångar och slavar.

Friköpa
Köpa fri från fångenskap eller slaveri.

Friköpta från jorden
Räddade undan den gudsdom som kommer att drabba jorden.

Fristad
Tillflyktsort. En plats där man får skydd. Den som oavsiktligt vållat någons död kunde söka skydd i någon av de israelitiska fristäderna: Kedes, Sikem, Hebron, Beser, Ramot och Golan.

Friår
Sabbatsår. Det år (vart sjunde) då enligt israelitisk lag alla lån skulle efterskänkas.

Fromma judar
Religiösa/troende judar. Långt ifrån alla var troende även om man följde de mosaiska lagarna.

Frukt
Resultatet av någonting. "Andens frukter" är resultatet av att en människa har Guds ande inom sig och låter sig ledas av den.

Frukta Gud / Gudsfruktan
Känna djup aktning, respekt och vördnad för Gud.

Fruktsam
I stånd att kunna fortplanta sig.

Frygien
En romersk provins i Mindre Asien (i vår tids Turkiet). Många judar var bosatta här och detta var ett av de områden där Paulus missionerade.

Från hav till hav
Ett uttryck som betecknar hela (den kända) världen.

Frälsa
Äldre ord för "rädda".

Frälsare
Den som räddar en individ eller ett folk undan nöd, fara eller hot. Kristus/Messias är frälsaren, dvs räddaren, som räddar undan synden och dess följder, nämligen Guds vrede, domen och förlusten av evigt liv.

Frälsning
Räddning ur all slags nöd och fara. Nya testamentet använder ordet främst om räddning undan Guds vrede och evig död, dvs räddad till evigt liv.

Frälsningens horn / Räddningens horn
Hornet var på Gamla testamentets tid en sinnebild för styrka och makt. Brännoffersaltaret i tabernaklet hade ett horn i varje hörn, och om en jagad människa tog sin tillflykt dit och grep tag i ett av hornen var han räddad. Frälsningens horn är följaktligen den makt man kan ta sin tillflykt till.

Frälst
Räddad undan något hotande, exempelvis döden, Guds vredesdom etc. Att "bli frälst" har i vardagligt språkbruk kommit att användas som synonymt med att "bli omvänd", dvs en människas omvändelseupplevelse, något som enligt Bibeln i själva verket är förutsättningen för att individen ska bli räddad/frälst undan döden och få evigt liv.

Främling
Kan avse en gäst men också invandrare eller flyktingar som kommit till Israel och har anslutit sig till det nya hemlandets religion och levnadssätt.

Frände
Släkting.

Fränka
Kvinnlig släkting.

Fröskidor
Frukter av johannesbrödträdet.

Fullborda
Färdigställa, slutföra, avsluta.

Fullkomlighet
Felfri. Att ha enbart alltigenom goda egenskaper. Endast Gud är fullkomlig. Men Jesus uppmanar lärjungarna att sträva efter att bli fullkomliga, dvs sträva efter att med Guds hjälp bli mer och mer lika Gud för att slutligen, vid uppståndelsen, förvandlas till Guds fullkomliga avbilder.

Furste
Allmän benämning på en monark, oavsett titel.

Fyra ryttarna
De fyra hästarna och deras ryttare i Uppenbarelseboken symboliserar religiöst avfall, krig, dyrtider och sjukdomar.

Fåfänga
Att bry sig överdrivet mycket om sitt utseende.

Fåfänglighet
Något som inte har något egentligt värde eller mening.

Fåkunnig
Som har små kunskaper, i allmänhet eller på ett visst område.

Fåglar
Översättning av hebreiskans benämning på alla egentliga fåglar, tsippore, men också av hebreiskans ord för alla flygande djur, owph. Till denna senare kategori räknade israeliterna följaktligen även fladdermössen.

Fångenskap
Israeliter och judar fördes vid två olika tillfällen bort i fångenskap. År 733 och 722 förde de assyriska härskarna bort Israels folk i fångenskap. Dessa spreds över världen och återvände aldrig mer. År 597 och 586 fördes judarna bort till Babylonien, men dessa kunde senare återvända till Palestina.

Får
Bibeln liknar ofta människor vid får och deras ledare vid en herde som vaktar och vårdar sin hjord. När Guds folk liknas vid får är Guds tjänare deras herdar. Får var också de förnämsta offerdjuren.

Fårahus
Ett större fårstall, omgivet av en mur och med endast en ingång som vaktades nattetid. Till fårahuset förde flera herdar sina hjordar på kvällen. När Jesus talade om "detta fårahus" syftade han på det judiska folket. De "andra fåren" var "hedningarna", dvs alla ickejudiska folk.

Fårporten
En port i Jerusalems stadsmur, nära Hananeltornet.

Fåvitsk
Tanklös. Oförståndig.


Kreatur. Boskap.

Fäderna
I Nya testamentet används ordet om de första kristna.

Fädernas regler
De muntliga föreskrifter som den gammaltestamentliga mosaiska lagen under seklernas lopp kompletterats med.

Fägnad
Glädje.

Fägring
Skönhet. Behag.

Fängelsestraff
Fängelsestraff existerade inte i Israels lag. Däremot förekom det under både det persiska och det romerska väldets tid.

Födas på nytt
Jesus förklarade att det är omöjligt för någon människa att se Guds rike förrän hon har "fötts på nytt av Ande" och blivit ande. Denna nyskapelse inleds då Guds ande förenar sig med hennes ande och fullbordas vid uppståndelsen till evigt liv.

Födslosmärtor / Födslovåndor / Födslovärkar
Den tid med svåra lidanden som skulle föregå Messias ankomst och upprättandet av Guds rike.

Förbanna
Att önska någon olycka eller annat ont.

Förbannelse
En formel varmed olycka nedkallas över någon eller något. "Lagens förbannelse" är den förbannelse - de konsekvenser - som drabbar var och en som bryter mot Guds lag.

Förbarma sig
Att visa medkänsla och hjälpa någon som har det svårt.

Förberedelsedagen
Dagen före en sabbatsdag, antingen veckosabbaten (den sjunde dagen, dvs lördagen) eller någon annan högtid.

Förbida
Stilla vänta tålmodigt på något.

Förbistring
Förvirring, röra, oreda.

Förborgat
Dolt.

Förbund
Avtal, överenskommelse, löfte mellan två parter. I bibeln ofta mellan Gud och mänskligheten, mellan Gud och Israels folk eller mellan Gud och enskilda personer. I bibeln används ordet "testamente" med samma betydelse.

Förbundet
Bibeln talar om dels "det gamla förbundet", som gällde mellan Gud och israeliterna, dels "det nya förbundet", som gäller mellan Gud och hela mänskligheten.

Förbundsarken
En kista med bärstänger som bland annat utgjorde förvaringsplats för stentavlorna med lagen, de tio budorden. Arken tillverkades under israeliternas ökenvandring och fördes slutligen av David till Jerusalem.

Förbundsblodet
Det gamla förbundet mellan Gud och Israel beseglades med blodet av offerdjur. Det nya förbundet mellan Gud och hela mänskligheten beseglades i och med Jesu död, "med Jesu blod"

Förbundsboken
En bokrulle med lagen, 5 Mosebok eller delar av den.

Förbundstecknet
Stentavlorna med de tio budorden, som utgjorde villkoren för Guds förbund med israeliterna.

Förbön
Bön till Gud för någon eller några.

Fördraga
Uthärda. Tåla. Finna sig i. Stå ut med.

Fördärv
Största möjliga skada eller olycka.

Fördärvaren
Mordängeln. I Gamla testamentet den ängel som verkställde gudomliga straffdomar.

Fördärvets berg
Olivberget.

Fördöma
Att uttala ett mycket starkt ogillande av någonting. Även att döma någon till ett evigt straff.

Förebåda
Förvarna om. Ge en första antydan om.

Föredöme
Jesus pekar på sig själv som föredöme, någon som hans lärjungar ska sträva efter att likna.

Förespråka
Rekommendera en viss åtgärd.

Föresätta sig
Besluta sig för. Ha för avsikt.

Förföljelser
De Jesustroende utsattes under många perioder för förföljelser.

Förföra
Locka och lura till ett visst handlande, oftast något olämpligt eller omoraliskt, ofta av sexuell art.

Förgård
Området utanför själva tempelbyggnaden i Jerusalem. Närmast templet fanns prästernas förgård, därutanför männens förgård, kvinnornas förgård och ytterst hedningarnas (icke-judarnas) förgård.

Förgås
Dö på grund av yttre påfrestningar.

Förgängelse
Förintelse. Död. Undergång.

Förgängligt
Det som inte är varaktigt. Allt fysiskt/materiellt är förgängligt eftersom det förr eller senare bryts ner.

Förgäta
Glömma.

Förgöra
Tillintetgöra. Döda.

Förhud
Hudvecket som täcker ollonet på penis. Omskärelse innebär att detta hudveck avlägsnas.

Förhänge
Ett draperi. I Jerusalems tempel fanns ett förhänge som skilde "det heliga" rummet från det innersta, "allra heligaste" rummet.

Förhärda
Göra kall och okänslig.

Förhärliga
Få någon att framstå i rättmätig praktfull och vördnadsbjudande höghet och glans.

Förkastelse
Fördömelse.

Förkastlig
Klandervärd. Någonting som bör fördömas och som man ska ta avstånd från.

Förklaring
"Bli upplyst", "bli strålande av ljusglans". Den händelse på "förklaringsberget" då ljusskenet från det "moln" som sänkte sig ner med två personer fick hela Jesu gestalt att stråla.

Förklaringsberget
Det berg (enligt traditionen berget Tabor) där lärjungarna såg hur två personer kom ner i ett lysande "moln", samtalade med Jesus, och därefter steg in i "molnet" igen och gav sig av.

Förkovran
Målmedveten förbättring av kunskaper eller färdigheter.

Förkroppsliga
Inkarnera. Gestalta. Utgöra ett fysiskt uttryck för.

Förkrossad
Djupt förtvivlad över något man gjort.

Förkunna
Föreläsa, predika.

Förliden
Om tid som passerat och gått till ända.

Förlossa / Förlösa
Befria eller rädda. Ofta i bemärkelsen "rädda från slaveri under synd och död".

Förlovade landet
Det land som Gud lovade Abrahams ättlingar.

Förlovat
Någonting positivt som utlovats på förhand.

Förlåt
Draperi. Avser oftast det förhänge i Jerusalems tempel som dolde det innersta rummet, det "allra heligaste".

Förlåtelse
Överseende med fel. Efterskänkande av straff. Enligt bibeln förlåter Gud alla felsteg och synder som vi ångrar. Det innebär att de inte hindrar oss från att få evigt liv. Den som inte ångrar de fel han begått mot Gud kan inte heller bli förlåten och kan följaktligen inte heller få evigt liv.

Förmana
Att uppmana någon att göra eller inte göra en viss sak.

Förmena
Nekaa. Förbjuda. Hindra.

Förmäten
Övermodig. Alltför självsäker.

Förnedrande lidelser
Paulus benämning på perversa sexuella aktiviteter, exempelvis homosexuella aktiviteter som heterosexuella människor ägnade sig åt.

Förnedra sig
Ödmjuka sig. Göra något som är under ens värdighet.

Förneka
Ta avstånd från.

Förnöjd
Lycklig. Tillfreds. Som inte saknar något.

Försaka
Undvara. Avstå från.

Församlingen
Hebreiska "qahal", grekiska "ekklesia". Summan av de människor Gud har utvalt för ett visst ändamål. I Gamla testamentet används ordet ofta om det gamla förbundets folk, Israel, Abrahams fysiska ättlingar. I Nya testamentet används det om de nya förbundets folk, alla (oavsett fysisk härkomst) som följer Guds vilja, Abrahams andliga ättlingar. Ordet kan också beteckna den judiska eller kristna gruppen på en viss ort.

Församlingsföreståndare / församlingsledare
På grekiska "episkopos" som gett det svenska ordet "biskop". En person som hade ansvaret för en eller flera jesustroende församlingar.

Församlingsmöte
Gudstjänst. Gemensam (rituell) tillbedjan av Gud i templet, synagogan eller hemmet. I synagogan leddes mötet av synagogföreståndaren och bestod av bön, läsning av ett stycke ur lagen och ett stycke ur profeterna, utläggning av de lästa texterna samt slutligen den prästerliga välsignelsen. Predikan var ingen nödvändig del av gudstjänsten, men om en skriftlärd var närvarande inbjöd man honom att tala. Eftersom de första Jesustroende var judar, firade den tidiga församlingen gudstjänst på samma sätt som övriga judar.

Församlingstjänare
På grekiska "diakonos" som gett det svenska ordet "diakon" och "diakonissa".

Församlingsänka
Änka som inte hade några nära släktingar som kunde försörja henne, utan hjälpte till med praktiska (diakonala) uppgifter i den Jesustroende församlingen och i gengäld fick hela sitt underhåll ur församlingens gemensamma kassa.

Förskingringen
Grekiska "diaspora". På Nya testamentets tid levde de flesta ättlingarna till Israels 12 stammar skingrade utanför Palestina. Israeliterna hade deporterats av assyrierna och spridits ut över världen. Judarna hade förts bort till Babylonien och många av dem hade aldrig återvänt. Ett stort antal hade dessutom flyttat till andra länder kring Medelhavet och det fanns stora judiska kolonier i Syrien, Mindre Asien, Egypten, Grekland och Rom.

Förskona
Låta någon slippa något.

Förskoning
Förbarmande. Nåd.

Försmå
Rata. Förakta. Förkasta. Avvisa.

Försmäkta
Vara nära att dö av fysisk påfrestning, svält, törst eller liknande.

Försona
Återupprätta goda förbindelser.

Försoning
Förlikning. Upprättande av en god relation mellan två parter. Avser främst återställande av den fred och gemenskap mellan mänskligheten och Gud som brutits genom människans synd.

Försoningsdagen
"Fastedagen" som Israels folk firade den 10:e i månaden tishri. En dag för allvarlig självprövning och botgöring, då israeliterna bad Gud förlåta deras synder.

Försoningsgåva
Lösesumma eller ersättning för skada.

Försoningsoffer
Ett offer som syftade till att återupprätta det positiva förhållandet mellan Gud och människan.

Försorg
Omsorg. Vård.

Första förbundet
Det gamla testamentet/förbundet, dvs förbundet mellan Gud och Israels folk, ett förbund baserat på en lag skriven på stentavlor.

Första Johannesbrevet
Ett bevarat brev som skrevs av aposteln Johannes i slutet av det första århundradet, då han var bosatt i Efesos där han i egenskap av en av Jesu egna lärjungar tidigt blev en ledande person inom den kristna församlingen.

Första Klemensbrevet
Ett brev som biskop Clemens av Rom skrev till den Jesustroende församlingen i Korint år 96. Brevet räknas till "de apostoliska fäderna".

Första Korintierbrevet
Ett brev som Paulus skrev till församlingen i Korint då han själv befann sig i Efesos under sin tredje missionsresa. Brevet behandlar olika moraliska och läromässiga problem som förekom i mottagarförsamlingen

Första Krönikeboken
Den första delen av vad som i grundtexten är en enda bok. De båda Krönikeböckerna omfattar Juda rikes historia perioden cirka år 1000- 538 f Kr. Författare är enligt traditionen Esra som utgick från olika källor, bland andra Samuels- och Kungaböckerna.

Första Kungaboken
Den första delen av vad som i grundtexten är en enda bok. De båda böckerna skildrar cirka 400 år av israeliternas historia, cirka 970-586 f Kr. Vem som författat böckerna är okänt.

Första Mackabeerboken
En av Gamla testamentets apokryfiska skrifter, författad omkring 110 f Kr. Den viktigaste källan till fakta om den judiska frihetskampen 50 år tidigare under ledning av Judas Mackabeus.

Första Moseboken
Skildrar människans tidigaste historia och det israelitiska folkets förfäder fram till omkring 1800 f Kr.

Första nattväkten
18.00-21.00.

Första Petrusbrevet
Petrus första brev. Ett brev som aposteln Petrus skickade till de kristna församlingarna på skilda håll i Mindre Asien, då han under slutet av sitt liv vistades i Rom som ledare för de Jesustroende där. Syftet med brevet var att trösta och förmana kristna som led för sin tros skull.

Första Samuelsboken
Den första delen av vad som i grundtexten är en enda bok. Samuelsböckerna omspänner det israelitiska folkets historia perioden cirka år 1100-970 f Kr. Vem eller vilka som skrivit böckerna är okänt.

Första Tessalonikerbrevet
Ett av två bevarade brev från aposteln Paulus till den kristna församlingen i Tessalonika i Makedonien. Skrivet i mitten av 50-talet.

Första Timoteusbrevet
Ett av två bevarade brev som aposteln Paulus skrev från Makedonien till sin medarbetare Timoteus i Efesos i mitten av 60-talet.

Första veckodagen
Söndagen. Eftersom man först mött den uppståndne Jesus denna dag blev den de Jesustroendes (kristnas) helgdag då man samlades till gudstjänst, även om man fortsatte att helga sabbaten.

Förstfödd
Benämning både på föräldrars enda barn och på den äldste sonen, som hade en särställning. Han var familjens överhuvud i pappans ställe och bestämde över sina syskon. Kristus sägs vara "förstfödd före hela skapelsen". Genom sin uppståndelse blev Jesus den "förstfödde" från de döda och den förstfödde (den förste som föddes) till evigt liv.

Förstfödslorätt
Den privilegierade ställning som den förstfödde sonen hade.

Förstling
Det första av en större del. Den första frukten, den första skörden etc. På samma sätt betraktades den kristna församlingen som en "förstlingsskörd" som skulle följas av en oändligt mycket större skörd efter Jesu återkomst.

Förstlingsgåva
Paulus talar om Guds ande som en "förstlingsgåva", dvs som ett förskott på - och en garanti för - det eviga livet.

Förstlingsoffer
Eftersom all avkastning ansågs komma från Gud, offrade man det första av allt - den första frukten och säden liksom årets första lamm och kalv - till Gud som tack.

Förstocka
Göra okänslig och omöjlig att förändra.

Förstockad
Omöjlig att påverka till det bättre.

Förströ
Skingra. Sprida åt alla håll.

Försyn
Guds förutseende omvårdnad av sin skapelse, världen och människorna.

Förtala
Att tala ont eller nedsättande om någon som inte är närvarande.

Förtappad
En människa som sjunkit djupt i synd och riskerar att gå miste om det eviga livet.

Förtappelse
Evigt fördärv.

Förtrösta
Lita på.

Förtröstan
Tro på att allt kommer att ordna sig.

Förtörna
Förarga. Göra någon arg.

Förunna
Låta någon få. Ge. Skänka.

Förvaltare
En förvaltare kunde trots sitt stora ansvar för någons egendom vara en livegen tjänare som inte kunde kräva någon lön.

Förvillelse
Spridandet av oriktiga och vilseledande påståenden. I Nya testamentet förutsägs att den yttersta tiden kommer att präglas av "falska profeter" som förvillar människor.

Förvissnad
Att exempelvis en hand var förvissnad innebar att musklerna var förtvinade så att man inte kunde använda den.

Förödelsens styggelse.
"Den vanhelgande skändligheten. Någonting vedervärdigt eller förkastligt som åstadkommer förödelse eller skändar en helig plats. Ett exempel på en "vanhelgande skändlighet" är det Zeusaltare som Antiochus Epifanes lät sätta upp på brännofferaltaret i Jerusalems tempel år 168 f Kr, vilket ledde till Mackabeerupproret.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...