Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
M


Maaka
En liten arameisk stad sydost om berget Hermon.

Macedonien / Makedonien
Landskap på Balkanhalvön norr om Grekland. På Jesu tid var området en romersk provins med Tessalonika som huvudstad. Paulus brev till tessalonikerna skickades till församlingen där. Två andra viktiga orter i Macedonien var Berea och Filippi.

Mackabeerböckerna
Två apokryfiska böcker som skildrar hur judarna, ledda av Judas Mackabeus, 150 år före vår tideräknings början reste sig mot det syriska väldet och lyckades skapa en självständig judisk stat.

Mackabeerna
Den judiska släkt som under andra århundradet f Kr ledde det judiska folkets framgångsrika kamp för befrielse från det syriska väldet. År 134 f Kr kunde man upprätta en självständig judisk stat som bestod tills judarna år 63 f Kr kom under Roms välde.

Mackeda
En staad i södra Kanaan som efter israeliternas erövring av landet gavs åt Juda stam.

Magadan / Magdala
En ort nära Tiberias på västra stranden av Gennesarets sjö. Här bodde den Maria (kallad Maria Magdalena) som blev botad av Jesus, följde honom under hans vandringar, stod vid korset då han avrättades och var den första som talade med honom sedan han uppstått.

Magdalena
"Kvinnan från Magdala"

Mager / Magier
Visa män. Astrologer. Ursprungligen medlemmar av en medisk prästkast. Senare namn på zoroastriska präster.

Magog
Beteckning på ett land eller folk som enligt profeten Hesekiel och Uppenbarelseboken ska angripa "de heliga" i den yttersta tiden men stoppas av "eld från himlen".

Mahanaim
En levitstad nära floden Jabbok i Gilead öster om Jordan, på gränsen till den israelitiska stammen Gads område.

Majuskelhandskrift
Handskrift skriven bara med stora bokstäver.

Makerus
En fästning öster om Döda havet där Johannes Döparen hölls fängslad och avrättades.

Makpela
Den grotta och åker som Abraham köpte av hetiten Efron som familjegrav. Där begravdes sedan Sara, Abraham, Isak, Rebecka, Lea och Jakob. Herodes byggde senare en helgedom på platsen.

Makten
En omskrivning för Gud eftersom judarna inte ville uttala Guds heliga namn.

Makter
Änglar, både goda och onda. Satan och hans änglar tillhör andevärldens makter liksom de änglar som förblivit trogna mot Gud..

Malaki
Profet verksam i Juda rike vid mitten av 400-talet f Kr. Den gammaltestamentliga boken med samma namn innehåller en del av hans profetior.

Malta
Ö i Medelhavet där Paulus led skeppsbrott. Öns gamla namn var Melite.

Malört
En växt med mycket bitter smak.

Mammon / Mamon
Ett puniskt eller arameiskt ord som betecknar "världslig rikedom". En människas ägodelar. Jesus liknar rikedomen vid en avgud som man slavar under.

Mamre
En plats nära Hebron där både Abraham, Isak och Jakob tidvis var bosatta.

Manasse
Josefs förstfödde son. Hans mor var dotter till en präst i nedre Egyptens huvudstad On. Stamfader till en av de 12 stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. Även namn på det område stammen tilldelades efter erövringen av Kanaan. Västra Manasse omfattade Samariens bergland ut till Medelhavet, medan Östra Manasse var landet öster om mellersta Jordan.

Manasse
Juda rikes fjortonde kung, ca 695-642 f Kr. Son till kung Hiskia.

Manasses bön
Judisk skrift från tiden kring vår tideräknings början. Räknas till de gammaltestamentliga apokryferna. Finns inte med i ortodoxa och katolska biblar.

Mandom
Uppnådd vuxen ålder för man.

Mandråpare
Den som blivit orsak till en människas död.

Manna
Ett ämne som avsöndras från en tamariskart efter bett av bladlöss och droppar ner som "frön" på marken. Israeliterna samlade dessa sötsmakande "frön" varje morgon under ökenvandringen.

Mannamån
Partiskhet.

Mantel
Ytterplagg som kunde draperas kring huvudet. Den skyddade mot köld och regn och tjänstgjorde som filt på natten. Judarnas mantel skulle vara försedd med hörntofsar.

Maon
En stad i Judeens bergsbygd.

Mara
Den första av israeliternas lägerplatser efter det att de korsat Sävhavet under flykten från Egypten.

Marana ta
Ett arameiskt uttryck som betyder "Vår herre, kom!" Samma uttryck förekommer på grekiska i Uppenbarelseboken.

Marcheshvan
Månadsnamn. Oktober-november.

Marduk
Babylonisk skapargud. Staden Babylons gud. Kallades även Bel.

Maresa
En stad på låglandet ca tre mil sydväst om Jerusalem.

Maria Magdalena / Maria från Magdala
En av kvinnorna i Jesu sällskap under vandringarna i Galileen. Stod vid korset då Jesus avrättades och var den första som mötte honom efter uppståndelsen.

Maria
En av Jesu vänner. Syster till Marta och Lasarus i byn Betania utanför Jerusalem.

Maria
Jesu mor. Uppvuxen i Nasaret. Födde Jesus som ung tonåring. Blev troligen tidigt änka. Efter Jesu död tog aposteln Johannes hand om henne. Hon tillhörde den första Jesustroende församlingen i Jerusalem, som brukade samlas hemma hos modern till Markus (som senare skulle komma att skriva den berättelse om Jesu verksamhet som ingår i Nya testamentet), men ska sedan enligt traditionen ha följt med Johannes till Efesos där hon slutligen dog.

Maria
En av de tidiga Jesustroende. Mor till Johannes Markus, som senare skulle komma att skriva den bok om Jesu verksamhet - Markus evangelium - som ingår i Nya testamentet. Marias hus var den fasta samlingsplatsen för de första Jesustroende.

Markus
Johannes Markus. Systerson till Paulus medarbetare Barnabas. Lärjunge till Petrus och författare till ett av evangelierna i Nya testamentet. Var själv inte lärjunge, men den första Jesustroende församlingen i Jerusalem brukade samlas i hans mors hus. Medhjälpare till Paulus. Även verksam som tolk åt Simon Petrus, som varit en av Jesu lärjungar. Fick faktauppgifterna till sitt evangelium från honom.

Markusevangeliet
Evangelium enligt Markus. Författades av aposteln Petrus tolk, Johannes Markus, på önskemål av de ickejudiska kristna i Rom.

Marmor
En hållbar och polerbar sten som användes till både kärl och byggnader, bl a i Salomos tempel.

Marta
Syster till Maria och Lasarus i byn Betania utanför Jerusalem.

Martyr
Blodsvittne. En person som dör för sin tro.

Matoffer
Offergåva som bestod av mjöl, olja och rökelse.

Matteus
Levi Matteus. En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Arbetade som tullindrivare innan han kallades att följa Jesus. Skrev den Jesusbiografi som benämns "evangelium enligt Matteus".

Matteus evangelium
Evangelium enligt Matteus. Författat av den f d skatteuppbördsmannen Levi Matteus, sannolikt i en första version på arameiska kring mitten av det första århundradet.

Mattias
Efter Judas Iskariots självmord utsågs Mattias genom lottdragning till att bli en av de tolv apostlarna.

Med upplyft hand
Med berått mod. Oförskräckt.

Medborgare i Guds rike
Bibeln talar om de troende som främlingar i den här världen med medborgarskap i Guds rike. Deras härskare är Kristus och de lyder under Guds lag.

Medborgare i romerska riket
Alla som var födda på italienska halvön eller hade erhållit medborgarskap på annat sätt, liksom barn till dessa, utgjorde en privilegierad grupp som kunde väljas till olika ämbeten, skyddades mot kränkande bestraffningar och hade rätt att överklaga domar hos kejsaren.

Medelhavet
Kallas i Bibeln för Stora havet eller Filisteernas hav.

Meder
Forntida folkgrupp.

Medien
Antikens namn på medernas land öster och nordost om Assyrien (nordvästra delen av nuvarande Iran). Hit deporterade assyrierna några av de israeliter som fördes bort i fångenskap efter erövringen av Israel.

Mediska riket
Ett mäktigt rike på 500- och 600-talet f Kr

Medlare
Mellanhand. En person som agerar mellan Gud och människor. Moses var medlaren genom vilken Gud upprättade det gamla förbundet med israeliterna. Jesus var medlaren genom vilken Gud upprättade det nya förbundet med israeliterna och resten av mänskligheten.

Mefiboset
Sonson till den israeliske kungen Saul, son till Jonatan.

Megiddo
En kanaaneisk kunglig stad, senare på den israelitiska stammen Isaskars område. Megiddo skyddade det viktigaste passet genom berget Karmels utlöpare.

Megiddos slätt
Samma som Jisreels slätt. Här har många avgörande fältslag stått. Här kommer också enligt Uppenbarelseboken den stormakt som Johannes kallar "Odjuret" eller "Vilddjuret" att samla sina och sina allierades styrkor inför "den sista striden".

Melek
Samma som Molok. Ammoniternas främsta gud.

Melkisedek
Namnet betyder "Rättfärdighetens konung". Gammaltestamentlig prästkonung i Salem (Jerusalem) på Abrahams tid. Inget sägs om hans förfäder, om hans födelse eller död. En gåtfull person som ses som en förebild för Messias, som liksom Melkisedek inte har ärvt sitt ämbete från någon och aldrig får någon efterträdare.

Memfis
Det antika namnet på den fornegyptiska staden Men-nefer, landets forna huvudstad vid Nilen. Kallas i Bibeln även Nof.

Menahem
Israels tjugonde kung, ca 747-738 f Kr. Avgudadyrkare. Under hans regeringstid invaderaades Israel av assyrierna under Tiglat-Pileser.

Mene Mene Tekel u-Farsin
De arameiska ord som skrevs på väggen vid den babyloniske kungen Belshassars fest. Daniel tolkade orden som ett förebud om det babyloniska rikets fall.

Meni
En hednisk gud som ansågs råda över människornas öden.

Menighet
Församling.

Menlös
Oskyldig. Utan något ont.

Merab
Dotter till kung Saul.

Merari
Son till Levi. Hans ättlingar, merariterna, var en av de tre levitgrupperna.

Merkurius
Talkunnighetens och köpenskapens gud hos romarna. Grekerna kallade honom Hermes.

Merodak
Babyloniernas främsta gud.

Merodak-Baladan / Merodakbaladan
Även kallad Marduk-appla-iddina. Kaldeisk furste under andra hälften av 700-talet f Kr.

Mesak / Meshak
En av tre män som enligt en gammaltestamentlig berättelse kastades i en brinnande ugn men kom ut oskadda.

Mesa-stenen
Sten som restes till minne av den moabitiske kung Mesas uppror mot Israel.

Mesek
Ett folk som alltid nämns tillsammans med Tubal. På assyriska kallas de Muski och Tabal och den grekiske historikern Herodes kallar dem mosker och tibarener. De levde längst i norr vid Svarta havets kust.

Mesopotamien
Området mellan och omkring floderna Eufrat och Tigris, numera i Syrien och Irak. Det område som Abraham kom ifrån. Det var också de stora assyriska och babyloniska rikenas område. I Gamla testamentet kallas området Aram-Naharaim.

Messias
Ett hebreiskt ord som betyder "den smorde". Motsvaras på grekiska av "christos" (vilket på svenska blivit "Kristus"). Benämning på Israels kungar, som smordes med olja då de invigdes till sitt ämbete, men främst på den ättling till kung David som Gud genom profeterna lovat skulle upprätta Guds rike på jorden och ge världen evig fred. Jesus ansågs av sina anhängare vara denne messias.

Metrét
Rymdmått. Cirka 39 liter.

Metusalem / Metushela
En av Noas förfäder.

Midjan
Ett område öster om Akabaviken, sydost om Döda havet. Hit begav sig Moses efter att som 40-åring ha dödat en egyptier och flytt ur landet. Här fick han arbete som herde, här gifte han sig och här kontaktade Herrens ängel honom och uppmanade honom att hjälpa israeliterna ut ur Egypten.

Midjaniter
De nomadiska invånarna i Midjan, ättlingar till en son till Abraham och Ketura. Moses hustru Sippora var midjanit.

Midrash
Böcker med samlingar av judiska skriftlärdas tolkningar av och kommentarer till Gamla testamentets skrifter.

Migdol
En lägerplats under israeliternas vandring genom öknen efter flykten från Egypten.

Mika
Profet som var verksam i Juda rike ca 740-686 f Kr. Den gammaltestamenliga boken med samma namn innehåller en del av hans profetior.

Mika
En profet som var verksam på kung Ahabs tid, ca 870-850 f Kr.

Mikael
En av ärkeänglarna. I profetens Daniels bok står att denne Guds stridsman ska träda upp som försvarare för israeliterna.

Mikal
Kung Sauls yngsta dotter som blev Davids första hustru. Räddade Davids liv genom att hjälpa honom fly undan Saul.

Mikmas
En ort ca 15 kilometer nordost om Jerusalem.

Mil
I Nya testamentet avses en romersk mil. Cirka 1,5 km.

Miletus
En hamnstad i Mindre Asien.

Milkom
Ammoniternas främste gud. Tillbedjan av Milkom påverkade periodvis israeliternas gudsdyrkan.

Millennium
Tusenårsperiod. Avser oftast tusenårsriket.

Mina
Pund. Ungefär tre månadslöner för en arbetare i Judeen på Jesu tid.

Mindre Asien
Detsamma som Anatolien. Halvö i Främre Asien mellan Medelhavet och Svarta havet. Utgör numera huvuddelen av Turkiet.

Minuskelhandskrift
Handskrift skriven bara med små bokstäver.

Mirjam
Syster till Mose och Aron. Ledde kvinnornas sång i samband med uttåget ur Egypten. Dog före ankomsten till Kanaan.

Mishna
Den äldsta auktoritativa samlingen av judisk muntlig lag som tillsammans med de skriftlärdas kommentarer bildar Talmud. Det som i Nya testamentet kallas "de äldstes stadgar".

Mispa
Hebreiska för "vaktställe", "vakttorn", "utsiktspunkt". En av den israelitiska stammen Benjamins städer, på gränsen mellan Israel och Juda.

Mispa
En plats i Gilead, öster om Jordan.

Mispa
En stad strax norr om Jerusalem.

Misraim
Det vanliga hebreiska namnet på Egypten.

Missgärning
Synd. Brottslig handling.

Mission
Uttrycket förekommer inte i Bibeln. Apostlarnas missionsverksamhet handlade inte om att få människor att byta religion utan om att förkunna att Messias hade kommit och att få människor (judar och hedningar) att acceptera Messias/Kristus som sin herre och därmed bli räddade undan Guds vredesdom och få en plats i Guds kommande rike och evigt liv.

Missionsbefallningen
Jesu uppmaning till sina apostlar: "Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn."

Missionsresor
Jesu lärjungar, apostlarna, började snart efter det att Jesus lämnat dem genomföra missionsresor till de närmaste kringliggande områdena och länderna för att berätta det "glada budskapet" (grekiska "euaggelion") att Messias hade kommit, att Guds rike var nära och att det var öppet för alla som accepterade Messias som sin herre och härskare.

Misskund
Barmhärtighet. Nåd. Förbarmande. Medkänsla som leder till mildare behandling av någon.

Misstankeoffret
Mose lag föreskrev att om en kvinna misstänktes för otrohet skulle prästen ge henne heligt vatten med lite stoft från tabernaklets golv att dricka. Om hon var skyldig skulle hennes inälvor skrumpna. Om hon inte tog skada ansågs hon oskyldig.

Missunnsamhet
Att inte unna någon en viss sak.

Mitylene
Den viktigaste staden och hamnen på den grekiska ön Lesbos.

Mjölk
Den kristna nybörjarundervisningen liknades vid mjölk, som ges till små barn. Den mer avancerade undervisningen liknades vid "fast föda".

Moab
Ett land som låg på högplatån öster om Döda havet.

Moab
Son till Abrahams brorson Lot. Stamfader till Moabs folk, moabiterna.

Moabiter
Ättlingar till Abrahams brorson Lot. Israeliternas närmaste grannar i sydost.

Moabs hedar
Det område öster om Jordan där israeliterna samlades före intåget i Kanaan.

Moder
Mödrar intog en aktad och vördad ställning bland israeliterna. I det bibliska bildspråket kan en stad kallas invånarnas mor, det himmelska Jerusalem är alla troendes mor och Rom (den antikristliga världsstaden) är mor till "skökorna", dvs de avfallna kyrkorna.

Moln
Moln är ofta beskrivningen av någon form av "färdmedel" och de beskrivs också uttryckligen som "Guds vagnar". Under israeliternas flykt från Egypten färdades Herrens ängel framför dem i ett (nattetid lysande) moln. Två personer kom ner med ett "moln" till Jesus på "förklaringsberget" och gav sig av med samma moln. Jesus togs upp till himmelen med ett "moln".

Molnsky
Ett moln. Gud - Herrens ängel - sänkte sig ofta ner i en molnsky under israeliternas 40-åriga ökenvandring.

Molnstod
En hög och mäktig molnbildning.

Molok
Hebreiskt uttal av "melek", ammoniternas främsta gud. I Moloksdyrkan ingick barnoffer som innebar att barn brändes på bål. Även avfälliga israeliter lät barn "gå genom eld" som offer till Molok.

Monoteism
Tro på en enda gud.

Morallagen
Den del av Mose lag som berör det sedliga livet.

Mordokai
Kusin och styvfar till den persiske kungen Ahasveros judiska hustru, drottning Ester. Hovman och Esters beskyddare.

Mordängel
En ängel som Gud sänder ut för att döda.

Morehöjden
En höjd nära berget Gilboa, nordost om Jisreels slätt.

Mores terebintlund
En lund nära Sikem som var Abrahams och hans följes första lägerplats i Kanaan.

Moreset
En stad på låglandet sydväst om Jerusalem. Profeten Mikas hemstad.

Morgonoffer
Enligt Mose lag skulle israeliterna varje morgon offra ett årsgammalt lamm, spis- och drickoffer (vetemjöl, olja och vin), samt rökelseoffer.

Morgonstjärnan
Ljusbringaren. Benämning på Venus, men även på Messias, liksom på satan innan han gjorde uppror mot Gud och förvisades till jorden. Det hebreiska ordet för "morgonstjärnan" är Heylel, det latinska är Lucifer.

Moria
Det berg dit Abraham befalldes ta med sig Isak för att offra honom. Salomo byggde sedan sitt tempel - Jerusalems tempel - på samma plats.

Mortelkvarteret
Ett kvarter i Jerusalem.

Mosaiska lagen
Den gammaltestamentliga lagsamling som tillkom ca 1400 f Kr och uttryckligen avsåg förbundet mellan Gud och det israelitiska folket.

Mose
En av de viktigaste personerna i det israelitiska folkets historia. Adopterades som spädbarn av den egyptiske faraos dotter och växte upp vid hovet. Som 40-åring dödade han en egyptisk arbetsledare och tvingades fly ur landet. Fick arbete som fåraherde hos en midjanitisk präst på Sinaihalvön. När han som 80-åring vaktade sin svärfars får vid berget Horeb (Sinai) tog Herrens ängel kontakt med honom och uppmanade honom att föra israeliterna ut ur Egypten. Ledde sedan israeliterna från Egypten till Kanaans land. Under vandringen dit tog han emot Lagen från Herrens ängel.

Mose sång
Segersången efter räddningen undan de förföljande egyptiska styrkorna vid Röda havet.

Moseböckerna
Grekiska "Pentateuken" ("femrullen"). Hebreiska "Tora". De fem första böckerna i Gamla testamentet.

Motsträvig
Obstinat. Gensträvig. Som gör motstånd mot påverkan.

Mott
Okänd typ av skadeinsekt som förstörde textilier.

Mull
Jord. Stoft. Grav.

Mullbärsfikonträd
Sykomor. Ett träd med ätliga fikonliknande frukter.

Munskänk
Högt uppsatt person vid hovet som provsmakade kungens vin och mat.

Muratoris kanon
Den äldsta bevarade förteckningen över Nya testamentets skrifter, från 100-talet. Innehåller alla NT:s skrifter utom Hebreerbrevet, Petrus brev, Tredje Johannesbrevet och Jakobs brev.

Mynt på Gamla testamentets tid:
Under de årtusenden som Gamla testamentet omfattar var mynt och vikter ofta samma sak eftersom betalningsmedlet utgjordes av olika mängder/vikter ädla metaller. Deras värde är okänt.

Talent = 3000-3600 siklar = 36-43 kilo silver
  Mina / mané = 50-60 siklar = 600-720 gram silver
    Sikel / shekel = 12 gram silver
      Pim = två tredjedels sikel = 8 gram silver
        Beka = en halv sikel = 6 gram silver
          Gera = en tjugondels sikel = 0,6 gram silver

Mynt på Jesu tid:

Talent = 6000 denarer = ca 15 årslöner för en grovarbetare
  Mina (översatt "pund") = 100 denarer = ca tre månadslöner för en grovarbetare
    Statär (översatt "silvermynt") = 4 denarer = ca fyra dagslöner för en grovarbetare
      Denar / drakma (översatt "mynt", "silvermynt") = en dagslön för en grovarbetare
        As (översatt "kopparmynt", "öre") = en sextondels denar
          Kvadrans / quadrans (översatt "öre") = en fjärdedels as
            Lepton (minsta valören, översatt "kopparmynt", "sista öret") = en åttondels as

Mynta
En ört som användes både i matlagning och som medicin.

Myriaders myriader
Det grekiska ordet "myriad" betyder "10 000" men kan också representera ett oändligt tal.

Myrra
Dyrbar kåda av ett sydarabiskt träslag som användes till salvor och rökelse.


Myrra
En hamnstad i Lycien på Mindre Asiens södra kust.

Mysien
Ett land i nordvästra delen av Mindre Asien som utgjorde en del av den romerska provinsen Asien.

Mysterium
En outsägbar eller för de flesta fördold hemlighet.

Myter
Det grekiska ordet betyder egentligen "gudasaga", men Paulus använder de med en mer allmän innebörd, ungefär "dikt och fantasier".

Måltider
Israeliterna åt i allmänhet två måltider om dagen - frukost sent på förmiddagen och middag på kvällen.

Månad
Tiden från nymåne till nymåne. De månadsnamn som förekommer i Bibeln är egentligen babylonisk-arameiska.

Månadernas namn
Israeliterna använde sig av månår, vilket innebar att varje månad började med nymåne: Tisri (sept-okt), Markesvan (okt-nov), Kislev (nov-dec), Tebet (dec-jan), Sebat (jan-feb), Adar (feb-mar), Nisan (mar-apr), Ijar (apr-maj), Sivan (maj-jun), Tammus (jun-jul), Av (jul-aug), Elul (aug-sept).

Månadsflöde
Menstruation.

Månadsrasande
Månadssjuka. Personer som led av epilepsi eller någon liknande regelbundet återkommande sjukdom. Beteckningen kom av att anfallen ansågs ha samband med månens växlingar.

Månadsrening
Kvinnan ansågs oren under menstruationen och en vecka efteråt. Genom att offra två duvor blev hon renad.

Månadssjuka
Månadsrasande. Epilepsi eller liknande sjukdomar som återkom regelbundet.

Månen
"Det mindre ljuset" som råder över natten. Många av israeliternas grannfolk dyrkade månen.

Månsmycken
Troligen amuletter i form av månskäror.

Mäkta
Förmå. Orka med.

Människan
Skapades att bli Guds avbild. Består av kropp (den fysiska formen), själ (personligheten) och ande (livsprincipen) - allt i en odelbar helhet. Den fysiska, dödliga organismen utgör det första stadiet av skapelsen till Guds avbild, där det andra och slutliga stadiet består i förvandlingen till en andlig och odödlig existensform.

Människobud
Jesu benämning på de äldstes stadga, bud som skapats av människor, i motsats till de tio budorden som kom från Gud.

Människosonen
"Son av människa", "människa." Ett annat ord för Messias som har sitt ursprung i profeten Daniels syn då han såg den framtida världshärskaren (Messias) komma med himmelens moln för att upprätta Guds rike på jorden. Daniel beskrev Messias som en "människa" eller "människoson". Jesus använde ordet "människosonen" om sig själv.

Människosonens dagar
Den framtid då Människosonen/Messias upprättat Guds rike på jorden.

Mätstång
Cirka tre meter.

Mörkrets makt
Satans, ondskans, makt.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...