Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
P


Paddan-Aram
Området kring Haran i norra Mesopotamien. Benämns i Gamla testamentet även Aram eller Aram-Naharaim.

Pafos
Stad på sydvästra delen av ön Cypern.

Palestina
Kanaans land. Det område mellan Döda havet i öster, Medelhavet i väster, Libanon i norr och Aqabaviken i söder som israeliterna under Josuas ledning intog efter flykten från Egypten. Namnet "Palestina" kommer av det hebreiska ordet "pelishtim" (filistéer) som ursprungligen var israeliternas benämning på Kanaans sydvästra kust, mellan Jaffa och Egypten, som var bebodd av filisteer. Benämningen blev senare synonym med Kanaans land i dess helhet. Grekerna kallade tidigare området för Syrien, men tog senare över det hebreiska "pelishtim", vilket på grekiska blev Palestina.

Palimpsest
Pergament som använts som skrivmaterial två gånger sedan det däremellan skrapats rent. Flera av de viktigaste nytestamentliga handskrifterna är av detta slag.

Palmstaden
Jeriko.

Pamfylien
En romersk provins i Mindre Asien, mellan Cilicien i väster och Lycien i öster.

Pannan
Människans panna symboliserar hennes attityd och vilja. I det profetiska bildspråket talas om ett tecken i pannan som visar vem människan tillhör.

Pansar
De skyddande bröstplåtar som krigare bar. Den rättfärdighet som Gud ger den troende liknas vid ett pansar.

Pant
En säkerhet eller ett förskott som skulle garantera att någon betalade hela sin skuld. Bibeln talar om att Gud ger sin ande som en pant i den troendes hjärta, dvs som ett förskott på den andliga tillvaro som väntar efter uppståndelsen.

Panöknen
Ett område i norra delen av Sinaiöknen.

Papias
Biskop i Hierapolis i Frygien. Elev till aposteln Johannes. Skrev "Utläggning av Herrens ord" i fem band under första hälften av 100-talet.

Papyrer
Handskrifter på papyrus.

Papyrus
Skrivmaterial av flätad, bultad och polerad papperssäv. Tillverkades ursprungligen i Egypten. Användes från ca 3000 f Kr till 1000-talet. De äldsta bevarade bibelhandskrifterna är skrivna på papyrus.

Paradiset
Ordet "paradis" är av persiskt ursprung och betyder egentligen "park" eller "trädgård". Betecknar både det område i landet Eden där de första människorna levde, och den förvandlade jorden efter det att Messias upprättat Guds rike - den värld som väntar de uppståndna troende och alla som blir troende efter Gudsrikets upprättande.

Paran
En öken i det inre av Sinaihalvön, nära Kades-Barnea söder om Kanaan, där Hagars son Ismael växte upp.

Parter / Parther
Invånarna i Parthien.

Parthien / Partien
Ett område sydost om Kaspiska havet, i den östra utkanten av romerska riket.

Pashur
Präst som ansvarade för templet i slutet av 600-talet f Kr. Straffade profeten Jeremia för att denne sagt att Jerusalem skulle förstöras - vilket också senare skedde.

Partier
På Jesu tid fanns det flera partier eller grupper inom judendomen: fariseer, saddukeer, esseer etc. De första Jesustroende utgjorde ytterligare en sådan grupp.

Patara
En viktig hamnstad i Lycien på Mindre Asiens sydkust.

Patmos
En grekisk ö utanför den turkiska kusten dit romarna förvisade politiskt misshagliga personer. Aposteln Johannes vistades på Patmos då Kristus gav honom den framtidsvision han redovisar i Uppenbarelseboken.

Patriark
Anfader. Stamfader. Benämning på Abraham, Isak och Jakob, de tre personer från vilka israeliterna härstammar.

Paulus
Judisk farisé och skriftlärd från Tarsus i Kilikien, norr om Medelhavet, som deltog i förföljelserna av de första grupperna av judar som övertygats om att Jesus var den Messias som profeterna lovat skulle komma. Men efter ett möte med Jesus något år efter dennes död blev han själv en av de främsta förespråkarna för tron på att Jesus var Messias. Resten av sitt liv ägnade han åt att resa omkring i Medelhavsområdet och sprida budskapet att den väntade Messias hade kommit. Flera av Paulus brev till olika Jesustroende grupper finns bevarade och ingår i Bibelns Nya testamente.

Peka / Pekah
Israels tjugoandra kung, ca 735-732 f Kr.

Pekahja / Pekaja
Israels tjugoförsta kung, ca 737-736 f Kr. Son till kung Menahem.

Pella
En av de tio städerna i Dekapolisförbundet. Hit flydde kristna från Judeen då Jerusalem förstörts.

Pengar
Se uppslagsordet "Mynt".

Peniel / Penuel
Den plats nära floden Jabbok, öster om floden Jordan, där Jakob kämpade med Herrens ängel. Under en kort tid var Penuel Jerobeams huvudstad.

Pentateuken
Det latinska namnet på de fem Moseböckerna.

Peor
En moabitisk gud som en del av israeliterna tillbad under ökenvandringen.

Pereen
Namnet på det område som i Bibeln kallas "landet på andra sidan Jordan".

Pergament
Djurhud som bearbetats för att användas som skrivmaterial.

Pergamentrullar
Enligt rabbinernas föreskrifter måste Gamla testamentets böcker vara skrivna på pergament.

Pergamus
En stad i Mysien i Mindre Asien, nära floden Kaikos utlopp i Egeiska havet. Den administrativa huvudstaden i den romerska provinsen Asien. Nåddes tidigt av kristendomen.

Perge
En stad i den romerska provinsen Pamfylien i Mindre Asien.

Perisseer
Ett av de folkslag som bodde i Kanaan innan israeliterna erövrade landet.

Persien
Ett stort och mäktigt rike norr och öster om Palestina ca 500 f Kr. Störtade Babylonien år 538 f Kr varefter de judar som förts till Babylon som fångar av kung Nebukadnessar tilläts återvända hem.

Peshitta
En syrisk bibelöversättning från 100-talet. De äldsta bevarade handskrifterna är från 400- och 500-talet.

Pest
Bibelns benämning på flera olika smittosamma sjukdomar som smittkoppor, kolera, böldpest etc.

Petrus
En av Jesu tolv lärjungar/apostlar. Hette egentligen Simon, men Jesus gav honom det arameiska tillnamnet "Kefas", dvs "sten", vilket blev "Petrus" på grekiska. Petrus blev en av urkyrkans ledare och två av hans brev till olika kristna församlingar finns bevarade i Nya testamentet.

Petrus andra brev
Andra Petrusbrevet. Syftet med brevet var att varna mottagarna för falska lärare.

Petrus första brev
Första Petrusbrevet. Ett brev som aposteln Petrus skickade från Rom till olika kristna församlingar i Mindre Asien som utstod svåra lidanden för sin tros skull.

Pim
Viktmått. Cirka 8 g.

Pinehas
Präst i Silo som omkring år 1050 f Kr tillsammans med sin bror Hofni tog med sig förbundsarken i krig mot filisteerna, som dödade dem och erövrade arken.

Pingst
Av "pentekoste" ("femtionde") som är det grekiska namnet på den högtid som i Gamla testamentet kallas veckohögtiden och infaller femtionde dagen efter påsk. Inom kristenheten firas pingsten till minnet av andens utgjutande under denna helg efter Jesu himmelsfärd.

Pipa
En enkel flöjt.

Pisga
En av berget Nebos toppar.

Pisidien
Ett bergigt område i sydvästra delen av Mindre Asien.

Pitom
Egyptiska "Pa-Tum". En förrådsstad, öster om Nildeltat, som israeliterna tvingades vara med om att bygga under vistelsen i Egypten.

Platsen
Ordet användes ibland som benämning på templet i Jerusalem.

Platsen vid Abrahams sida
Hedersplatsen vid det israelitiska folkets stamfar i det kommande Gudsriket.

Plebejer
Romersk benämning på "folket" i motsats till de styrande.

Plogland
Den odlingsyta som kunde plöjas på en dag med ett par oxar.

Pläga
Bruka. Ha för vana.

Poesi
Stora delar av Gamla testamentets skrifter är skrivna i versform, exempelvis de renodlat poetiska verken Klagovisorna, Psaltaren och Höga visan, men även i stor utsträckning Ordspråksboken och de profetiska böckerna.

Polykarpos
Biskop i Smyrna under första hälften av 100-talet. Kände aposteln Johannes.

Pontius Pilatus
Romersk ståthållare i den romerska provinsen Palestina år 26-36. Dömde Jesus till döden för uppvigling. Avsattes slutligen på grund av sin grymhet mot samarierna.

Pontus
Ett landskap vid Svartahavskusten i norra Mindre Asien, dit kristendomen tidigt nådde.

Porcius Festus
Romersk landshövding i Judeen cirka år 60-62.

Port
Städernas murar var försedda med kraftiga portar, ibland dubbla och järnbeslagna. Vid stadsporten drev man handel, skipade rätt, avhandlade offentliga angelägenheter och läste upp kungörelser.

Potifar
En egyptisk hovman som köpte Josef som slav och sedan gjorde honom till herre över hovet.

Potifars hustru
Försökte förföra slaven Josef men misslyckades och hämnades med att beskylla honom för våldtäkt.

Predestination
Förutbestämmelse. Används oftast i bemärkelsen att Gud på förhand skulle ha bestämt varje enskild människas öde.

Predika
Grekiska "keryssein". Ordet står för att kungöra någonting i egenskap av härold. I kristen bemärkelse betydde det att förkunna evangelium.

Predikaren
Bok i Gamla testamentet, troligen skriven av den israelitiske kungen Salomo på 900-talet f Kr.

Presbyter
Församlingsföreståndare i den tidigaste Jesustroende grupperna.

Presskar
Två urgröpningar i berget, förbundna med en ränna. I den övre trampades druvorna och i den undre samlades druvsaften.

Pretorium
Benämning på landshövdingens residens i de romerska provinserna. I Palestina bodde han i Caesarea, men under vistelserna i Jerusalem var troligen Herodes palats hans pretorium. Ordet kunde även beteckna en romersk armés högkvarter, en legionskommendants bostad, det kejserliga livgardets kasern i Rom etc.

Prick
Ett kort streck, en hake, som skilde hebreiska bokstäver från varandra.

Prisa
Hylla. Lovorda. Berömma.

Prisge
Lämna ifrån sig. Utlämna.

Priscilla / Priskilla
Hustru till Akvila och god vän till Petrus.

Profet
Förkunnare, talare eller talesman. Oftast benämning på en person som fungerar som Guds språkrör och för vilken Gud har uppenbarat sina beslut eller genom vilken Gud framför sina uppmaningar och varningar etc.

Profetera
Att förkunna vad Gud genom sin heliga ande inspirerar vederbörande att tala.

Profeterna
De hebreiska skrifter i Gamla testamentet som författats av profeter i Juda och Israel. Benämning på den andra av Gamla testamentets tre huvuddelar enligt den judiska indelningen.

Profeternas bok
De tolv "mindre profeterna" (Hosea-Malaki) som i den hebreiska Bibeln utgör en enda bok.

Profetissa
Kvinnlig profet. Bibeln nämner flera sådana - Mirjam, Debora, Hulda, Noadja etc.

Prokurator
Ståthållare eller landshövding över en romersk provins.

Proselyt
Grekiskt ord som betecknar en ickejude som anslutit sig till judendomen fullt ut genom dop och omskärelse och förpliktat sig att hålla hela Mose lag. Proselyten hade därefter samma skyldigheter och rättigheter som den som fötts som jude.

Proverbia
Det latinska namnet på Ordspråksboken.

Präst
De israelitiska prästerna hade huvudsakligen till uppgift att sköta offertjänsten i templet. Jesus förklarade att hans efterföljare skulle vara verksamma som präster sedan han efter sin återkomst upprättat Guds rike på jorden.

Prästavdelning
Prästerna i Jerusalems tempel var indelade i 24 avdelningar som tjänstgjorde i tur och ordning, en vecka i taget.

Prästtjänst
Uppgiften som offerpräst i det israelitiska/judiska templet.

Prövning
Prov. Enligt Bibeln sätter Gud människor på prov och prövar deras trohet och vilja att följa honom, ibland genom frestelser, ibland genom svårigheter. Han gör det för att hon ska lära sig uthållighet och mopgna i andligt hänseende. Enligt judisk uppfattning var det satans uppgift att pröva människornas tro på Gud.

Psalm
Ett sångstycke som ackompanjeras med instrumentalmusik, på Gamla testamentets tid främst stränginstrument.

Psaltare
Instrument med tio strängar.

Psaltaren
Bok i Gamla testamentet. 150 psalmer skrivna av en mängd författare under cirka 1000 år, slutligen sammanställda till en helhet (egentligen fem böcker) på 400-talet f Kr.

Pseudepigrafer
Utombibliska skrifter från tiden omkring vår tideräknings början, ofta skrivna under pseudonym.

Ptolemais
Det grekiska namnet på en hamnstad fyra mil söder om Tyros. I Gamla testamentet kallas den Acko.

Ptolemeer
Medlemmar av en furstlig ätt i Egypten under hellenistisk tid.

Publikan
Tullindrivare. Judisk tulltjänsteman som försörjde sig på att driva in skatter åt landets romerska herrar. Avskydda av flera skäl, både därför att de ofta tog pengar för egen räkning och därför att de kom i beröring med ickejudar och följaktligen var ceremoniellt orena.

Puka
Ett litet slaginstrument som bestod av ett skinn som spänts över en ram. Motsvarar närmast en tamburin.

Pund
Mina. Ungefär tre månadslöner för en arbetare i Judeen på Jesu tid. Används även bildligt för våra möjligheter, det vi har fått att förvalta.

Pund
Romerskt viktmått, cirka 330 g.

Punon
En av israeliternas lägerplatser under ökenvandringen efter flykten från Egypten.

Purimfesten
En glädjehögtid som firas den 14-15 adar till minne av de persiska judarnas räddning undan förintelse.

Put
Ett folk som härstammade från Noas son Ham. Enligt Josefus var Put identiskt med Libyen.

Puteoli
Den hamnstad när Neapel i Italien där Paulus fördes i land då han transporterades som fånge till Rom.

Påbud
En kungörelse, föreskrift, befallning etc.

Påföljd
Straff.

Pånyttfödelse
Jesus förklarade att det är omöjligt för någon människa att se Guds rike förrän hon har "fötts på nytt av Ande" och blivit ande.

Påsk
Av hebreiska "pesach" som betyder "gå förbi" eller "skona". Högtid som firades den 14 Nisan (omedelbart före det osyrade brödets högtid) med offer och med påskalammsmåltid, till minne av räddningen undan dödsängeln före flykten från Egypten. Högtiden skulle om möjligt firas i Jerusalem, som under helgen var full av judar som vallfärdade dit. Den romerske landshövdingen kom personligen dit för att övervaka ordningen. Bland de kristna firade man i stället påsken till minne av Jesu död och uppståndelse som ägde rum denna helg.

Påskalamm / Påsklamm
Offerlamm som slaktades och åts under påsken.

Påskens tillredelsedag
Dagen före påsken.

Pärlor
Jesus liknade Guds rike vid en värdefull pärla, och han uppmanade sina lärjungar att inte "kasta pärlor för svin", dvs förkunna evangeliet för människor som ändå förkastar det.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...