Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
O


Oandlig
I Nya testamentet är "oandlig" (grek "psychikos") benämningen på en människa som inte har fått Guds heliga ande.

Obadja
Gammaltestamentlig profet som kan ha varit verksam på 500- eller 400-talet f Kr. Den gammaltestamentliga bok som bär hans namn innehåller en syn som Obadja fick.

Obed
Kung Davids farfar.

Obefläckad
Fläckfri. Moraliskt ren.

Obesudlat bröd
Bröd som uppfyllde renhetslagarnas krav.

Obildade lekmän
Innebar inte att man saknade skolutbildning, utan att man inte erhållit mer omfattande religiös utbildning för någon rabbi.

Ocker
Att utnyttja någons underläge när man ingår ett avtal, exempelvis låna ut pengar till oskäligt hög ränta (ockerränta).

Odjuret
Vilddjuret. Beteckning både på Romarriket och dess ledare. Ska enligt profetiorna återuppstå och existera som en stormakt i "ändens tid". Ska spela en avgörande roll i händelseutvecklingen närmast före Messias ankomst.

Odjurets tal
Vilddjurets tal. Sexhundrasextiosex är det tal som i Uppenbarelseboken förknippas med det återuppståndna Romarriket och med "en människa".

Oduglig till äktenskap
En man som kastrerats.

Odödlighet
Evigt liv. Endast Gud är odödlig, han är livets källa och har liv i sig själv. Men människan är skapad att bli odödlig liksom Gud vilket sker genom att hon i sin fysiska tillvaro tar emot Guds ande som slutligen ger henne evigt liv.

Ofel
Den södra sluttningen av Tempelberget i Jerusalem. Här låg jebuseernas stad som kung David erövrade.

Offer
Gåva från människan till Gud. I gamla tider offrade man djur eller gröda, och eftersom man inte kunde överlämna dem till guden brände man dem så att röken skulle stiga "upp till guden". Med tiden började många vända sig mot offertanken. Alla judiska offer upphörde med templets förstöring år 70. Samarierna slaktar emellertid fortfarande påskalammet. Att följa Guds vilja är också ett offer, en gåva till Gud. De Jesustroende uppfattade Jesu liv och död, i fullkomlig lydnad mot Guds vilja, som det slutgiltiga offret.

Offergåva / Offergärd
En gåva som bärs fram som offer till Gud.

Offerhöjder
Beteckning på de höjder (och det altare som byggts där) där kananéer och israeliter höll sina gudstjänster.

Offerhall
En hall nära altaret med bänkar längs tre sidor för dem som deltog i offermåltiden.

Offerkista
En kista med hål i locket, placerad utanför Jerusalems tempel, där menigheten skulle lägga sina bidrag till templets underhåll.

Offerlamm
Lamm som dödades som offer.

Ofir
Den plats, kanske vid den sydarabiska kusten, kanske i Indien, varifrån kung Salomo importerade guld och ädelstenar.

Ofärd
Upprepade olyckor eller katastrofer.

Oförgänglig
Som aldrig förstörs eller kan förstöras. Som består för evigt. Odödlig.

Oförskräckt
Frimodig. Orädd.

Oförskylld
Drabbas av något man inte gjort sig förtjänt av.

Oförvitlig
Som aldrig gjort sig skyldig till något olagligt eller omoraliskt.

Oföränderlig
Gud är till sitt väsen alltid densamma.

Og
Kung i Basan öster om Jordan. När Og besegrats av israeliterna gavs hans land till halva Manasses stam.

Ogärningsman
Brottsling.

Ohelga
Vanhelga.

Ok
En bäranordning av trä som vilar på axlarna och används då man bär exempelvis vattenhinkar. Även ett dragredskap för djur, exempelvis oxar.

Olivberget / Olivträdsberget / Oljeberget
En drygt 800 meter hög bergsrygg öster om Jerusalems stadskärna, på andra sidan Kidrons dal, mitt emot tempelplatsen. Platsen för Jesu himmelsfärd och enligt de gammaltestamentliga profeterna den plats där Messias kommer att anlända till jorden.

Olivträd
En symbol för Israels folk.

Olja
En gammal israelitisk symbol för Guds heliga ande. Kungar och präster smordes med olja i håret då de invigdes. Även välkomna gästers huvuden smordes med olja.

Oljelampa
En behållare med brännbar olja samt en veke.

Omgjorda
I Israel brukade man fästa upp den långa livklädnaden i gördeln eller bältet för att kunna röra sig friare. Symboliskt: Göra sig redo att handla.

Omri
Israels tionde kung, cirka 878-871 f Kr. Tillskansade sig makten genom en kupp och gjorde Samaria till Israels huvudstad.

Omsider
Så småningom.

Omskuren
Annat ord för "jude".

Omskärelse
Avlägsnande av förhuden på penis. Praktiserades hos flera folkslag i Mellanöstern.

Omskärelsens förbund
Förbundet mellan Gud och Israels folk. För israeliterna var omskärelsen ett outplånligt tecken på detta förbund, och ingreppet utfördes när pojkarna var åtta dagar gamla. Bland de messiastroende kom dopet att utgöra en motsvarighet till omskärelsen, dvs tecknet på att man genom sin tro och omvändelse tillhörde det nya förbundets folk.

Omsorg
Ägna sig åt noggrann vård och skötsel av någon eller något.

Omvändelse
Det grekiska ord som översätts med "omvändelse" betyder att ångra sig, ändra sig, göra bättring. Omvändelse är människans beslut att vända om och börja följa Guds vilja, förutsättningen för att hon ska bli räddad (frälst) undan Guds vredesdom och döden och få det eviga liv i Guds rike som Gud har planerat för varje människa. Detta var huvudpunkten i Jesu förkunnelse: "Guds rike är nära. Vänd om!"

Omvärva
Omge.

On
En stad i Nedre Egypten, även kallad Heliopolis, "solstaden", på grund av sin dyrkan av solguden Ra. Josefs hustru var dotter till prästen i On.

Onan
En av Juda söner som av rädsla att själv gå miste om sin avlidne broders arv vägrade göra dennes hustru gravid. I stället "spillde han sin säd på marken", vilket gett upphov till begreppet "onani".

Onda dagarna
Den sista tiden före Messias ankomst som kommer att vara fylld av lidanden och prövningar.

Onda dagen
Den tid då de kristna kommer att utsättas för svåra prövningar.

Onda ögon
Uttryck för att se med avund eller ondska på något eller någon.

Ondska
Att vilja orsaka någon eller något lidande, fysiskt eller psykiskt.

Onesimus
En slav som tillhörde Filemon, en kristen i Kolosse.

Onyx
En ädelsten som ofta användes till kaméer och sigill. Guldinfattade onyxstenar prydde också översteprästernas ämbetsdräkt.

Oomskuren
Hedning, dvs icke israelit.

Orakel
Svar från guden eller gudarna.

Orakellunden
En plats där människor frågade gudarna om deras vilja.

Ordet
Grekiska "logos". Kan avse Guds skaparord, Guds ord i form av den heliga skriften, och även Guds vilja och tanke personifierad i Kristus.

Ordspråk
I biblisk mening snarast visdomsord eller tänkvärda ord.

Ordspråksboken
Bok i Gamla testamentet med en stor samling kloka levnadsregler som baseras på grundtanken att det går väl för de visa och rättfärdiga som följer Guds vilja, medan det går illa för de okloka och gudlösa. Tillhör vishetslitteraturen. Enligt den judiska traditionen författad av bland andra kung Salomo.

Ordvrängare
Paulus använder ordet som beteckning på sin tids grekiska filosofer.

Oren
När Bibeln talar om renhet avses varken yttre hygien eller moraliska förhållanden, utan kultisk eller rituell renhet, dvs huruvida individen var lämplig att delta i gudstjänsten eller vistas i helgedomen. När det gällde mat handlade det om tillåten respektive otillåten föda.

Orent offerkött
Offerkött blev orent, dvs olämpligt som föda, om det förvarades i mer än tre dagar.

Ormen
Ofta benämning på satan.

Ornans tröskplats
En plats i det blivande Jerusalem där David uppförde ett altare.

Ortodox
Rättroende. Renlärig.

Ortodoxi
Renlärighet.

Orygglig
Orubblig. Som inte kommer att ändras.

Orättfärdighet
Att bryta mot Guds vilja. Att tänka och handla omoraliskt och orättvist.

Orättfärdighetens mammon
Ett uttryck för att rikedom ofta förvärvas på ett orättfärdigt sätt.

Oskälig
Förnuftslös. Oförnuftig. Bibelns ord om "oskäliga djur" har ibland felaktigt uppfattats som "osjäliga djur", dvs att djur inte skulle ha någon själ, någon persnlighet.

Ostrafflig
Att aldrig ha gjort sig skyldig till något brottsligt.

Osyrade brödets högtid
Högtid som firades under veckan efter påsken till minne av flykten från Egypten, då israeliterna bara hann få med sig osyrat bröd som färdkost.

Osyrat bröd
Bröd som inte har jäst och inte innehåller någon surdeg eller annat jäsmedel.

Otidig
Oförskämd. Onödig.

Otniel
Israels förste "domare", vilket var benämningen på israeliternas ledare från invasionen och bosättningen i Kanaan fram till dess att kungadömet infördes. Förbjöd israeliterna att dyrka avgudar.

Otro
Att visserligen tro på Guds existens men inte ha förtroende för honom, lita på hans ord och hans löften och hålla fast vid honom.

Otrohet
Enligt Mose lag skulle otrohet bestraffas med döden. Denna föreskrift tillämpades dock inte längre på Jesu tid, men utgjorde däremot giltigt skäl för skilsmässa.

Otukt
Otillåtna sexuella relationer eller aktiviteter. Äktenskap i förbjudna led.

Otvagna
Otvättade.

Outgrundlig
Obegriplig. Omöjlig att förstå tillfullo.

Outrannsaklig
Obegriplig.

Ovanifrån
Från Gud.

Oxar
Hebreernas viktigaste dragdjur.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...