Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
K


Kab
Rymdmått för torra varor. En sjättedels sea, ca två liter.

Kades / Kadesh / Kades-Barnea
En plats på norra delen av Sinaihalvön. Israeliterna vistades i denna trakt under flera år innan de började sin erövring av Kanaan.

Kaftor
Gamla testamentets namn på Kreta. Den trakt varifrån filisteernas förfäder härstammade.

Kaifas / Kajafas
Judisk överstepräst år 18-36. Svärson till den tidigare översteprästen Hannas. Dömde Jesus till döden och förföljde den tidiga Jesustroende församlingen.

Kain
En av Adams och Evas många söner. Mördade sin yngre bror, Abel.

Kaineer
En av de folkstammar vars land Abrahams efterkommande skulle få ta i besittning.

Kaleb
Spejare och kämpe vid israeliternas erövring av Kanaans land.

Kaldeen
Abrahams fädernesland. Ett område i sydöstra Mesopotamien, synonymt med södra Babylonien.

Kaldeer
Invånarna i Kaldeen. Eftersom astrologin var långt utvecklad i Babylonien kom ordet "kaldeer" också att betyda "stjärntydare".

Kalk
Bägare. Dryckeskärl. I Bibelns bildspråk betecknar kalken den uppgift eller det öde som någon blivit tilldelad.

Kallelse
Gudomlig utkorelse till att förstå, följa och i ord och handling vittna om Guds vilja. Ingen kan komma till Gud om inte Gud kallar honom. Gud kallar alla människor, men vid olika tidpunkter.

Kalmus
Växt med starkt luktande och smakande rot. Användes i salvor och oljor, exempelvis i den heliga smörjelsen.

Kalvar
Slaktades gärna till festligare måltider och bars ofta fram som offer.

Kana
En by nära Nasaret i landskapet Galileen. Här utförde Jesus sitt första underverk som innebar att han förvandlade vatten till vin. Här botade han även en kunglig ämbetsmans sjuke son.

KanaanSon till Ham och sonson till Noa. Kanaaneerna var ättlingar till honom.

Kanaan
Den forntida beteckningen på landområdet väster om floden Jordan som israeliterna erövrade efter flykten från Egypten ca 1400 f Kr och gav benämningen Israels land (senare Palestina).

Kanaaneer
Beteckning på ett av de folk som bodde i Kanaan före israeliternas erövring av landet. Omtalas vid sidan av perisseer, hetiter, amoreer, hiveer och jebuseer.

Kandace / Kandake
Kvinnliga etiopiska (nubiska) regenters titel, ibland uppfattat som namn.

Kanon
Rättesnöre. Samlingen av de skrifter som erkändes som äkta och värdiga att ingå i Gamla respektive Nya testamentet.

Kanoniska skrifter
Böcker som antagits av judendomen respektive kristendomen som heliga skrifter.

Kansler
I Gamla testamentet en av kungens högsta ämbetsmän.

Kapernaum
En liten stad eller by på nordvästra stranden av Gennesarets sjö. Jesu hemort sedan han börjat sin verksamhet som förkunnare och lämnat sin barndomsstad Nasaret. Flera av hans lärjungar kom också från Kapernaum.

Kappadokien
Region i östra delen av Mindre Asien, i höglandet norr om Taurusbergen. Den östligaste romerska provinsen.

Karkemis
En viktig stad i norra Syrien vid Eufrat. Huvudstad i ett hetitiskt rike.

Karmel
Den bergsrygg som skjuter ut i Medelhavet söder om Ackobukten. Ett av de främsta passen genom bergen skyddades av staden Megiddo.

Karmel
En stad ca 12 km söder om Hebron.

Karneol
Ädelsten bestående av genomskinlig kalcedon med orangeröd till brunröd färg.

Kartago / Karthago
En av Tyrus kolonier i Nordafrika. En mäktig stad som senare blev huvudstad i den romerska provinsen Afrika och ett viktigt kristet centrum på 100- och 200-talet.

Kassia
Välluktande bark som användes i salvor och oljor, bl a till den heliga smörjelsen.

Kastnät
Fiske som bedrevs från stranden. Man kastade ut nätet i vattnet och drog sedan in det och vittjade det.

Kastskovel
En lång grep av trä som användes för att efter tröskningen kasta upp säden i luften och låta vinden skilja agnarna från vetet.

Kateket
I fornkyrkan en lärare som undervisade i kristendom, i synnerhet dem som skulle döpas.

Katolsk
Av grekiska "katholikos". Allmännelig. Universell. Allomfattande. Den kristna församlingen använde tidigt denna beteckning på sig själv - den "katolska kyrkan", dvs "den "universella församlingen" - för att framhäva dess allomfattande karaktär. Uttrycket förekommer redan i den apostoliska trosbekännelsen.

Kauda / Klauda
En liten ö söder om Kreta.

Kebar
En kanal i Babylonien. Vid denna levde många av judarna under den babyloniska fångenskapen.

Kedar
Son till Ismael. Även benämning på en beduinstam.

Kedes
En kanaaneisk kunglig stad. Senare levit- och fristad inom den israelitiska stammen Naftalis område.

Kedorlaomer
En kung omkring år 2000 f Kr i landet Elam som låg öster om Sumer/Babylonien o0och norr om Persiska vikens innersta del.

Kefas
Hebreiskt ord som betyder "sten". Grekiska motsvarigheten är "petros". Aposteln Petrus kallades Kefas på hebreiska.

Kegila
En stad sex kilometer nordväst om Hebron.

Kehat
Son till Levi och farfar till Mose. Hans ättlingar, kehatiterna, var en av de tre levitgrupperna.

Kela
En assyrisk stad söder om Nineve. Under många år säte för den aassyriska regeringen.

Kemosh
Moabiternas främsta gud. Dyrkan av Kemosh påverkade periodvis israeliternas gudsdyrkan.

Kenisser
Nomadiserande stam i ökenområdena söder om Israel.

Kenkrea
Den grekiska staden Korints hamnstad vid Saroniska viken. Här fanns tidigt en Jesustroende församling.

Kereteer och peleteer
Kreti och pleti. Troligen filisteiska legosoldater som utgjorde Kung Davids livvakt.

Kerit
En bäck som rinner ut i Jordan från öster.

Kerub
Utomjordiska "väsen" eller "rörliga ting", försedda med "ögon" och "vingar". I Krönikeboken, Samuelsboken, Psaltaren och Hesekiel beskrivs keruber som de flygande "vagnar av eld" som Gud (representerad av Herrens ängel) färdas med. Keruber uppges ha varit utplacerade att bevaka ingången till Edens lustgård sedan människorna förvisats därifrån. Förbundsarkens lock pryddes av två förgyllda skulpturer som föreställde keruber. Hur de såg ut är okänt.

Kerygma
Predikan av evangelium om Kristus.

Ketura
Abrahams andra hustru.

Kevan
Assyrisk stjärngudom.

Kevar
Troligen en bevattningskanal i södra Babylon.

Kidron
En djup dalgång mellan Jerusalem och Oljeberget.

Kidrons bäck
En bäck som rann i Kidrons dal.

Kiliasm
Föreställningen om, eller tron på, ett jordiskt tusenårigt fredsrike - "Tusenårsriket" - med Messias som härskare, i enlighet med uppgifterna i Uppenbarelseboken.

Kiliastisk
Som rör tron på ett lyckorike på jorden efter Messias ankomst och maktövertagande.

Kilikien / Cilicien
Landskapet i Mindre Asien där Paulus hemstad Tarsos låg. Omfattade i huvudsak området mellan östra delen av Mindre Asiens sydkust och Taurusbergen.

Kinneret
En av den israelitiska stammen Naftalis städer på västra stranden av Gennesarets sjö.

Kinneret
Gamla testamentets ord för Gennesaret.

Kir / Kir-Hareset / Kir-Heres
Huvudstad i området Moab, öster om Döda havet.

Kirjataim
En stad öster om Döda havet som gavs åt Rubens stam.

Kirjat-Jearim
En stad i bergsbygden 12 km väster om Jerusalem.

Kis
Kung Sauls far, en man av Benjamins stam.

Kislev
Månadsnamn. November-december.

Kison
En bäck som flyter över Jisreels slätt och rinner ut i Medelhavet strax norr om Karmel.

Kittim
Det gammaltestamentliga, hebreiska namnet på ön Cypern.

Kiun
Den hebreiska benämningen på den babylonisk-assyriska stjärngud som på grekiska kallas Romfa.

Klagovisorna
Fem sånger som kan vara författade av profeten Jeremia efter Jerusalems förstörelse år 586 f Kr.

Klaudius / Claudius
Den fjärde romerske kejsaren, år 41-54.

Klaudius Lysias
Befälhavare över den romerska garnisonen i Jerusalem.

Klemensbreven
Första och Andra Klemensbrevet är två tidiga kristna skrifter på grekiska som räknas till de apostoliska fädernas skrifter. Benämningarna är missvisande. Det första är ett brev från biskop Clemens Romanus, ledare för den kristna församlingen i Rom ca 91-101, till församlingen i Korint. Det andra är en predikan från början av 100-talet - den äldsta kristna predikan som finns bevarad.

Klenmod
Rädsla. Modlöshet.

Klentrogen
Skeptisk. Misstrogen. Tveksam. Vacklande i tron.

Kleopas
En av de två lärjungar som Jesus slog följe med då de var på väg till byn Emmaus fyra dagar efter korsfästelsen.

Klippa
Gud beskrivs ofta som en skyddande klippa dit man kan ta sin tillflykt. Jesus talade också om sig själv som den klippa som Guds församling skulle byggas på.

Klippdassar
Annat namn på klippgrävlingar.

Kloe
En kvinnlig medlem av församlingen i Korint.

Kläder
Manliga och kvinnliga kläder var i stort sett lika. Underplagget bestod av en gördel eller ett höftskynke. Utanpå detta bars en långskjorta med bälte. Som ytterplagg bar man en mantel (med tofsar i hörnen) som kunde draperas kring huvudet och även tjänstgjorde som filt på natten.

Knidus
En stad vid Mindre Asiens kust.

Knivmän
Sikarier. Judiska upprorsmän som använde sig av lönnmord i sin kamp mot de romerska ockupanterna.

Knorra
Klaga över något.

Koadjur
Troligen en ödleart. Ansågs orena.

Kohort
En romersk infanterienhet på cirka 500 man.

Kolossai / Kolosse
Stad i Frygien på floden Lykos strnd, vid stora landsvägen mellan Efesos och Mesopotamien. I Kolossai fanns tidigt en Jesustroende grupp som grundats av en man vid namn Epafras.

Kolosserbrevet
Ett brev som Paulus skrev till församlingen i Kolossai i Frygien (i nuvarande Turkiet) under sin första fångenskap i Rom, cirka år 61-63.

Konfession
Trosbekännelse.

Koppar
Koppar eller (oftast) brons.

Kopparhavet
Ett väldigt fat i Salomos tempel där prästerna skulle tvätta sig. Kopparhavet, som vilade på 12 oxar av koppar, innehöll cirka 40 000 liter vatten.

Kopparormen
Under flykten från Egypten drabbades israeliterna av giftiga ormar. Mose gjorde en orm av koppar, satte upp den på en stång och förklarade att alla som såg ormen skulle överleva ormbetten.

Kopparpelare
Framför Salomos tempel fanns två stycken nio meter höga pelare som kallades Jakin och Boas.

Kor
Rymdmått. Cirka 360 liter.

Kora
En levit som ledde en revolt mot Mose och Aron under ökenvandringen före erövringen av Kanaan.

Korasin
En stad nordväst om Gennesarets sjö.

Korbán
Hebreiska för "tempelgåva". En gåva som invigts åt Gud för att användas till ett religiöst ändamål.

Kores / Koresh
Även kallad Kyros eller Cyrus. Kung av Persien som erövrade Babylon år 539 f Kr och frigav de judar som levde i fångenskap där.

Korint
Det forna Greklands största stad, landets förnämsta hamnstad, huvudstad i den romerska provinsen Akaja och säte för landshövdingen. Ökänd för lyx, nöjen och omoraliska utsvävningar. Vid stadens Afroditetempel tjänstgjorde ett tusental tempelprostituerade "prästinnor". Här grundades en messiansk församling redan 20 år efter Jesu verksamhet.

Korintierbreven
Två brev som apopsteln Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i Korint.

Korn
Näst efter vetet det viktigaste sädesslaget i Palestina.

Kornelius
Romersk armékapten stationerad i Caesarea. En av de första ickejudarna som blev övertygaade om att Jesus var Messias.

Kors
Översättning av grekiska ordet "stauros" som betyder "påle". En påle, oftast försedd med en tvärslå, utgjorde romarnas vanligaste avrättningsredskap på Jesu tid.

Korsfästelse
Antikt dödsstraff som innebar att den dödsdömde spikades upp på en påle eller ett kors och hängde där tills han dog. Uppfanns troligen av perserna men förekom snart bland många folk. Den judiske kungen Alexander Janneus (103–76 f Kr) korsfäste 800 rebeller. Korsfästelse ansågs vara det plågsammaste och mest förnedrande av alla straff. Romarna korsfäste dödsdömda slavar, brottslingar, upprorsmän och förrädare, men sällan romerska medborgare.

Kraftgärningar
Under. Mirakler.

Krankhet
Svaghet. Sjukdom.

Krispus
Judisk synagogsföreståndare i grekiska Korint som kom till tro på Jesus och döptes av Paulus.

Kreta
Medelhavsö som i Gamla testamentet kallas Kaftor.

Kreti
Benämning på folkslag i kung Davids livvakt.

Kristen
I Antiokia började man ett par decennier efter Jesu verksamhet använda beteckningen "kristna" ("messianska") på dem som övertygats om att Jesus var Kristus (Messias), hade accepterat honom som sin Herre och beslutat att följa honom.

Kristi Jesu dag
Den dag vid tidens slut då Messias kommer i sin härlighet för att upprätta Guds rike.

Kristi Jesu fånge
Att vara fängslad för sin kristna tros och/eller förkunnelses skull.

Kristi lag
"Älska din medmänniska som dig själv" och "Så som du vill att andra människor ska vara mot dig, sådan ska du vara mot dem".

Kristus
Av grekiska "christos" som motsvarar hebreiska "messias" ("den smorde", "kungen"). Benämning/titel på den kung som Gamla testamentets profeter lovat att gud skulle sända för att upprätta himmelriket på jorden. Jesu lärjungar och andra efterföljare ansåg att han var Messias/Kristus.

Krona
Detta tecken på kungavärdighet förekommer också i det bibliska bildspråket. "Livets krona" eller "rättfärdighetens krona" är benämningar på den förvandling till Guds fullkomliga avbilder som är målet för människans tillvaro.

Krubba
Matho för djur, i stall eller i det rum i ett bostadshus där husdjuren vistades då de inte var ute på bete.

Kryddor
Välluktande kryddor användes till smaksättningav mat och vin, till rökelse vid gudstjänsten och till svepningen kring döda.

Krysolit
En genomskinlig, guldfärgad ädelsten.

Krönikan om Israels kungar
Ej bevarad hebreisk skrift.

Krönikan om Juda kungar
Ej bevarad hebreisk skrift.

Krönikeböckerna
Två gammaltestamentliga skrifter, Första och Andra krönikeboken. Författades enligt traditionen på 400-talet f Kr av den israelitiske prästen Esra, som utgick från många olika källor, bl a Samuels- och Kungaböckerna. Böckerna berättar israeliternas historia, huvudsakligen perioden ca 1000 till 538 f Kr.

Kulttjänare
Troligen någon som ägnar sig åt kultisk prostitution.

Kung Davids krönika
Troligen en officiell historia som nedtecknades vid hovet.

Kungaböckerna
Två gammaltestamentliga skrifter, Första och Andra kungaboken. Berättar israeliternas historia från Salomos tronbestigning till det judiska rikets undergång och deportationen till Babylonien.

Kungar
I det gamla Israel betraktades kungen som en Guds tjänare som var underordnad prästerna och profeterna. Han var högste anförare i krig och högste domare, men han hade ingen lagstiftande makt eftersom Mose lag gällde. Saul var israeliternas förste kung, ca 1025-1005 f Kr. Dessförinnan hade landet styrts av en kategori män som kallades "domare".

KUNGAR I ISRAEL

Saul = Israels förste kung, ca 1025-1005 f Kr.
David = Ca 1005-965 f Kr.
Salomo = Son till David. Ca 965-926 f Kr.
Jerovam / Jerobeam = Den förste kungen i Israel efter brytningen med judarna, ca 926-907 f Kr.
Nadab / Nadav = Son till Jerobeam. Ca 907-906 f Kr.
Baesa / Basha = Ca 906-883 f Kr.
Ela = Son till kung Baesa. Ca 883-882 f Kr.
Simri = Regerade åtta dagar ca 882 f Kr.
Tivni = Ca 882-878 f Kr.
Omri = Ca 878-871 f Kr.
Ahab / Ahav = Ca 871-852 f Kr.
Ahasja = Son till Ahab. Ca 852-851 f Kr.
Joram = Son till kung Ahab. Ca 851-845 f Kr.
Jehu = Ca 845-818 f Kr.
Joahas = Son till kung Jehu. Ca 818-802 f Kr.
Joas / Joash = Son till kung Joahas. Ca 802-787 f Kr.
Jerobeam II / Jerovam II = Son till Joas. Ca 787-747 f Kr.
Sakarja = Regerade sex månader ca 747.
Sallum / Shallum = Regerade en månad ca 747 f Kr.
Menahem = Ca 747-738 f Kr.
Pekahja / Pekaja = Son till Menahem. Ca 737-736 f Kr.
Peka / Pekah = Ca 735-732 f Kr.
Hosea / Hoshea = Israels tjugotredje och siste kung, ca 731-722 f Kr, då huvudstaden Samaria intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien. De återvände aldrig till Palestina utan spreds och assimilerades av andra folk.

KUNGAR I JUDA

Rehabeam / Rehavam = Son till Salomo. Juda rikes förste kung, ca 926-910 f Kr.
Abia / Abiam / Avia = Son till kung Rehabeam. Ca 910-908 f Kr.
Asa = Son till kung Abias. Ca 908-868 f Kr.
Josafat / Joshafat = Son till kung Asa. Ca 868-847 f Kr.
Joram = Son till kung Josafat. Ca 847-845 f Kr.
Ahasja = Son till kung Joram. Ca 845 f Kr.
Atalja = Drottning. Dotter till kung Ahav av Israel. Ca 845-840 f Kr.
Joas / Joash = Son till Ahasja. Ca 840-801 f Kr.
Amasja = Son till kung Joas. Ca 801-787 f Kr.
Ussia / Asarja = Ca 787-744 f Kr.
Jotam = Son till kung Ussia. Ca 744-736 f Kr.
Ahas = Ca 736-715 f Kr.
Hiskia = Son till kung Ahas. Ca 715-696 f Kr.
Manasse = Son till kung Hiskia. Ca 695-642 f Kr.
Amon = Son till Manasse. Ca 641-640 f Kr.
Joshia / Josia = Son till kung Amon. Ca 639-609 f Kr.
Joahas = Son till kung Josia. Regerade endast tre månader ca 608 f Kr.
Jojakim = Son till kung Josia. Ca 608-598 f Kr. Egyptisk lydkonung i Jerusalem.
Jojakin / Jekonias = Son till kung Jojakim. Ca 598-597 f Kr. Tillfångatogs av Nebukadnessar och fördes till Babylon.
Sidkia / Mattanja = Farbror till kung Jojakin. Bror till kung Jojakim. Juda rikes tjugonde och siste kung, ca 597-587 f Kr, då landet intogs av babyloniska styrkor och judarna fördes bort i fångenskap till Babylon, varifrån deras ättlingar återvände 50 år senare.

Kungsporten
Den östra porten till tempelområdet i Jerusalem.

Kungsvägen
Stora vägen. En viktig handelsväg mellan Akabaviken och Damaskus, öster om Döda havet och Jordandalen.

Kunskap
Grekiska "gnosis". Särskilt Paulus använder ordet för en verklig eller inbillad högre insikt i andliga ting.

Kunskapens träd
Det enda trädet i Edens lustgård som de första människorna var förbjudna att äta frukten av.

Kus / Kush
Bibelns benämning på länderna söder om Egypten. Motsvarar ungefär nutidens Nubien.

Kusan-Risataim
Kung i Mesopotamien som härskade över israeliterna åtta år under domaretiden.

Kushiter
Invånare i Kush. Kan kanske även syfta på medlemmar av en midjanitisk nomadstam.

Kvadrans / Quadrans
Ett litet kopparmynt. En fjärdedels as.

Kval
Pina. Lidande. Ångest. Vånda.

Kvarleva
En återstående rest.

Kvarn
Antingen handkvarnar, som bestod av två stenar där man malde säden för hand, eller större kvarnar där den övre större stenen (kvarnstenen) drogs runt av en åsna.

Kvarter
Längdmått. Cirka 25 cm.

Kvirinius / Quirinius
Den romerske kejsarens särskilde representant i östra delen av Romarriket tiden 12 f Kr till 16 e.Kr.

Kyaxares
Medisk kung som år 612 f Kr intog Nineve tillsammans med den babyloniske härskaren Nabopolassar.

Kyrene / Cyrene
Huvudstad i den romerska provinsen Kyrenaika, tidigare en grekisk koloni, vid den nordafrikanska kusten, väster om Egypten. En man från Kyrene vid namn Simon tvingades hjälpa till att bära Jesu kors till avrättningsplatsen Golgata.

Kyrios
Härskare. Herre. Grekisk term som i Septuaginta används som översättning av gudsnamnet JHVH. I NT:s grundtext används samma ord som beteckning på Kristus (Messias).

Kyrka
Av grekiska "kyriakon" ("som tillhör Herren"). Ett annat ord för "församling". Den kristna kyrkan (församlingen) består av de människor som övertygats om att Jesus var och är Messias, som har accepterat honom som sin herre och beslutat sig för att tillhöra och följa honom.

Kyros / Kores
Kung av Persien som erövrade Babylon år 539 f Kr och frigav de judar som levde i fångenskap där.

Kyskhet
Moralisk renhet på det sexuella området. Sexuell avhållsamhet eller trohet.

Kyss
En kyss på kinden var ett vanligt sätt att visa en lärare sin aktning, och de kristna hälsade varandra på samma sätt med "en helig kyss" vid sammankomsterna.

Känna
Ordet används ofta som omskrivning för att "ha samlag".

Kärlek
En djup, obeskrivlig känsla av tillgivenhet och omsorg om en individ, exempelvis på grund av släktskap eller en känsla av samhörighet. Kärlek är Guds väsen och den största kristna egenskapen.

Kärleksbudet
"Älska din nästa som dig själv."

Kärleksmåltid
Gemensam måltid i fornkyrkan, förbunden med den symboliska "nattvarden" (kvällsvarden) till minne av Jesu sista måltid tillsammans med sina lärjungar.

Kärleksäpplen
Frukten från den giftiga alrunan som ansågs besitta hemlighetsfulla krafter. Av de äppelliknande frukterna gjorde man kärleksdroger.

Kött
Förutom den vanliga betydelsen står ordet för "levande varelse", dvs en förgänglig fysisk organism/individ.

Köttet
Den svaga, syndiga människonaturen.

Köttsligt
Det som hör samman med den fysiska människans kroppsliga och själsliga liv.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...