Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
D


Dag
Det hebreiska dygnet löpte från solnedgång till solnedgång och bestod följaktligen av afton-natt-morgon-dag. Alla helgdagar började således vid solnedgången "kvällen innan" och pågick till solnedgången.

Dagakarl
Daglönare. En person med tillfälligt arbete som får betalt per dag.

Dagbräckning
Gryning. Den tidpunkt då dagsljuset inträder.

Dagg
Daggen som faller rikligt på nätterna under den torra sommartiden i Palestina håller växtligheten vid liv.

Dagon
En gud som dyrkades av filisteerna och flera andra folk i främre orienten. Dagons bildstod fanns i templet i Ashdod.

Dagontemplet
Den filisteiska guden Dagons tempel.

Dagspenning
Betalningen för ett dagsverke. På Jesu tid var dagslönen för en arbetare en denar.

Dagsresa
Med kamel eller åsna, ca 3-4 mil. Till fots, ca 2 mil.

Dalmanuta
En ort på västra eller södra stranden av Gennesarets sjö. Området kallas "Magadans område".

Dalmatien
En romersk provins vid Adriatiska havets östra kust.

Dalporten
En av Jerusalems portar i nordväst.

Damaskus
En av världens äldsta städer, nära berget Hermon. Den förnämsta staden i Syrien med ett stort antal judiska invånare och flera synagogor. Budskapet om att Messias kommit nådde snabbt dit och där uppstod tidigt Jesustroende grupper.

Dammar
I de palestinska städerna fanns dammar och vattencisterner där man samlade regnvatten.

Dan
En av Jakobs söner. Även benämning på den stam han gav upphov till, liksom det område som tilldelades stammen efter erövringen av Kanaan. Daniterna var ursprungligen bosatta i sydvästra delen av israeliternas område, men fick senare sitt område längst upp i norr, i Jordansänkan.

Dan
Israels nordligaste stad, vid foten av berget Hermon. Hette ursprungligen Lais. Uppkallades efter Dans stam som den tillhörde.

Dana
Skapa eller utforma något.

Daniel
Bortfördes som ung från Juda rike till Babylon under den första deportationen år 605 f Kr. Verksam som statsman och profet i Babylonien där han bl a tydde kung Nebukadnessars drömmar. Hade även egna drömsyner om den yttersta tiden, Messias ("Människosonen") och det kommande Gudsriket.

Daniels bok
Gammaltestamentlig skrift. Enligt traditionen delvis författad av den judiske profeten Daniel under den babyloniska fångenskapen på 500-talet f Kr. Innehåller profetior som sträcker sig fram till "ändens tid" och upprättandet av Guds rike på jorden.

Dans
Israelitisk dans utfördes av enskilda dansande, i festtåg eller i form av danslekar, men inte av par av män och kvinnor. Dans förekom också i gudstjänsten.

Darejaves / Dareios / Darius
Persisk kung som regerade år 521-485 f Kr. Judeen lydde under honom som persisk provins.

Darik / Dareik
Ett persiskt guldmynt.

Datan
Gjorde tillsammans med Kora och Abiram uppror mot Mose.

David
Israeliternas andre kung, ca 1005-965 f Kr. Föddes som bondson i Betlehem, som därför senare kom att kallas "Davids stad". Efterträdde kung Saul. Var först kung enbart över Juda stam och gjorde Jerusalem till sin residensstad och rikets religiösa centrum. Erkändes senare som kung även av de övriga israelitiska stammarna och införlivade dessa i sitt växande rike. Genom att driva bort filisteerna från området, göra grannstaterna i söder och sydost till vasallstater och erövra områdena i norr nästan ända till Damaskus, förvandlade han under sin 40-åriga regeringstid Israel till en lokal "stormakt" som sträckte sig från Akabaviken i söder till Hamats gräns i norr, från Medelhavet i väster till den arabiska öknen i öster. David skrev flera av de psalmer som finns i Psaltaren.

Davids son
Ättling till israeliternas kung David. En vanlig benämning på Messias, den kommande världshärskaren, som enligt profetiorna skulle vara en ättling till kung David.

Davids stad
Den äldsta delen av Jerusalem, söder om den plats där templet sedan uppfördes.

Debora
En kvinna som på 1000-talet f Kr fungerade som domare och profet i Israel.

Dekalogen
Tio Guds bud. De tio budorden.

Dekapolis
Grekiska för "tio städer". Ursprungligen ett förbund av tio städer i området öster om Gennesarets sjö och Jordan. De tio städerna var Skytopolis (Bet-Sean), Pella, Gadara, Dion, Hippos, Filadelfia (Rabbat-Ammon), Gerasa, Kanatha, Damaskus och Rafana.

Delila
En filisteisk kvinna som lockade Simson att avslöja att hans styrka satt i håret och sedan röjde hemligheten för hans fiender.

Demas
En av Paulus följeslagare som senare avföll från sin tro.

Demetrius
Silversmed i Efesos. Startade upplopp mot Paulus av rädsla för att dennes predikningar skulle minska försäljningen av de Artemistempel av silver han tillverkade.

Demon
Av grekiska "daimonion". Detsamma som ond eller oren ande som antogs vara ledd av satan och kunna vilseleda människor, besätta människor, orsaka sjukdomar etc.

Demonernas bägare
Hedniska rituella måltider som liknade de kristnas nattvard.

Demoners läror
Främmande religiösa läror.

Den dagen
Domens dag.

Den gamle.
Aposteln Johannes kallade sig själv "den gamle" då han skrev de brev som finns bevarade och ingår i Nya testamentet.

Den rättfärdige
En beteckning för Jesus som Messias.

Denar
Ett romerskt silvermynt. Betalning för en dags grovarbete. Motsvarar grekiska "drakme".

Denna tidsålders gud
Djävulen.

Denna världens härskare / Denna världens furste
Djävulen, satan.

Derbe
Stad i Lykaonien i södra delen av Mindre Asien som Paulus och Barnabas besökte på sin missionsresa.

Deuterokanoniska skrifter
Skrifter som judarna inte tog med i sin kanon, men som den kristna kyrkan räknade som fullgoda bibelböcker.

Deuteronomium
Det latinska namnet på Femte Moseboken.

Diadem
Huvudprydnad som tecken på kungavärdighet.

Diakon
Bland de tidiga kristna var detta en person som ansvarade för vården av de fattiga och sjuka i församlingen.

Diana
Efesiernas gudinna. Hennes tempel i Efesos var ett av världens sju underverk.

Dianatempel
Små modeller i silver, marmor eller trä av gudinnan Dianas tempel i Efesos.

Dibon
En moabitisk stad öster om Döda havet som tilldelades Rubens stam.

Didymus
Grekiska ordet för "tvilling". Aposteln Tomas grekiska namn.

Dina
Dotter till patriarken Jakob och hans hustru Lea. Utsattes för en våldtäkt, vilket orsakade ett krig.

Dionysius / Dionysos
Grekisk vin- och fruktbarhetsgud.

Dismas
Enligt traditionen namnet på en av de brottslingar som avrättades samtidigt som Jesus.

Dison
Antagligen en typ av antilop. Tillhörde de rena djuren som det var tillåtet att äta.

Djur
Israeliterna delade in djuren efter deras yttre kännetecken. Harens tuggrörelser gjorde följaktligen att den räknades till idisslarna, fladdermusens vingar gjorde att den räknades till fåglarna, etc.

Djävulen
Av grekiska "diabolos", som betyder förtalare, anklagare, och är en översättning av hebreiska "satan" med samma betydelse. Benämningar på den andevarelse som ursprungligen ska ha varit en ängel men efter ett uppror mot Gud störtats ner på jorden, där han nu är "denna världens furste". Kallas även Beelsebul och Beliar.

Dolkmän / sikarier
Medlemmar av det judiska politiska partiet "seloterna" som lönnmördade romare och Romvänliga judar med dolkar de gömde under sina mantlar.

Domarboken
Omspänner en tidsperiod på cirka 300 år från tiden för Josuas död till profeten Samuels framträdande (ca 1350-1050 f Kr). När boken sammanställdes och av vem är okänt, men troligen skedde det på 500-talet f Kr med äldre skrifter som källmaterial.

Domare
Beteckning på de ledare som under tiden mellan intåget i Kanaan och införandet av kungadömet med folkets första kung, Saul, hade den politiska och juridiska makten över de israeliska stammarna för hela eller delar av Israels folk.

Domedagen
"Herrens dag". Den tidsperiod då Gud ska ingripa i mänsklighetens tillvaro. Inleds med Messias ankomst och de troendes uppståndelse, och avslutas med den övriga mänsklighetens uppståndelse och dom.

Domens dal
Josafats dal. En dal nära Jerusalem där Gud ska döma folken som angripit israeliterna.

Domstol
I varje stad i Palestina fanns en lokal domstol som bestod av minst sju personer och hade sitt säte i synagogan. På Jesu tid var domstolens befogenhet inskränkt på grund av den romerska ockupationen.

Dop
Grekiska "baptizo", dvs "doppa." Johannes dop kan ha uppfattats som ett reningsbad. Inom kristenheten är dopet en symbol för att dö (begravas i vattnet) och uppstå till nytt liv i enlighet med Guds vilja som medlem av Guds församling.

Dopordet
Troligen antingen trosbekännelsen som avlades före dopet eller de ord som uttalades då personen döptes.

Dor
En kanaaneisk stad som gavs åt Manasses stam. Invånarna förbolev dock kanaaneiska.

Dorkas
Även kallad Tabita. En kristen från Joppe som hjälpte fattiga genom att sy kläder åt dem.

Dotan
Den ort nära Sikem vid karavanvägen mellan Syrien och Egypten där Jakobs son Josef såldes av sina bröder till midjanitiska köpmän.

Dotter
Ordet används i hebreiskan ofta för städer, länder och folk, exempelvis "dottern Babel" etc.

Dottern Sion
Jerusalem.

Doxologi
Lovprisning.

Drake
Hebreiska "tannin". Ordet betecknar ett farligt vatten- eller ökendjur i allmänhet - schakal, krokodil, orm etc. Det kan även symbolisera onda makter eller syfta på ett övernaturligt, ofta ödleliknande fantasidjur.

Draken
I Nya testamentet används ordet som benämning på "ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan".

Drakma / Denar
Grekiskt silvermynt. En dagslön för en arbetare i Judeen på Jesu tid.

Drickoffer
Vin som i det gamla Israel offrades åt gud genom att hällas på eller bredvid altaret.

Dristig
Djärv. Modig. Företagsam.

Drucken
Berusad av vin eller öl.

Drusilla
Dotter till kung Herodes Agrippa I som regerade över Judeen år 41-44.

Druvkakor
Kakor av torkade druvor.

Dryckenskap
Överdrivet bruk eller beroende av vin eller öl. Alkoholism. Samtidigt som Bibeln beskriver vin som en Guds gåva, påtalar den avigsidorna med missbruk av rusdrycker.

Drycker
De vanligaste dryckerna i Palestina var vatten, mjölk och vin.

Dryckeslag
Supkalas. Fyllefest. Både Paulus och Petrus uppmanar de troende att inte delta i "festande och drickande", "fylleri och fester".

Drömmar
Tillmättes stor betydelse. Gud och änglar ansågs uppenbara sig och tala till människor i drömmar. Drömmar kunde också vara av profetisk karaktär och beskriva framtiden i symboliska bilder som måste tolkas. Bibeln innehåller en rad exempel på drömmar och drömtolkningar.

Dröppel
Gammalt ord för könssjukdomen gonorré.

Dualism
Uppfattningen att tillvaron består av två motsatta, oförenliga delar eller begrepp, t ex ont och gott, kropp och själ, ande och materia etc.

Dubbla kärleksbudet
Uppmaningen att älska Gud över allt annat och medmänniskan som sig själv.

Duva
I Främre orienten var duvor kärleksgudinnans fåglar. Hebréerna såg duvan som en bild för Guds älskade, dvs Israels folk eller den enskilde israeliten. Inom kristendomen kom duvan att symbolisera Guds heliga ande.

Dväljas
Uppehålla sig. Vara på en viss plats.

Dygd
En beundransvärd eller moraliskt god egenskap.

Dykfågel
Någon typ av sjöfågel som dyker ner från luften och tar sitt byte i vattnet.

Dystros
Makedoniskt månadsnamn. Januari-februari.

Dåd
Handling. Gärning. Bedrift.

Dåre
Avser inte en sinnessjuk person eller en person med bristande intelligens, utan en person som är tanklös, okunnig, ouppfostrad.

Däld
Dalgång.

Dö från synden
Lämna allt vad synd heter bakom sig och inte längre stå under dess makt.

Död
Motsatsen till liv. Det oundvikliga slutet för varje fysisk organism. Medvetandets fullständiga utslocknande och upphörande. Kristus har besegrat döden och gjort det möjligt för varje människa att få evigt liv.

Döda gärningar
Gärningar som inte leder till evigt liv.

Döda
Att döda någon är ett brott mot Guds lag. I den mosaiska lagen som uteslutande avsåg förbundet mellan Gud och israeliterna gjordes undantag för avrättning av brottslingar och dödande i krig.

Döda havet
Även kallat Salthavet, Hedmarkshavet och Östra havet. Sjöns yta ligger ca 412 m under havet, vilket är jordytans lägsta punkt. På grund av avdunstningen i det heta klimatet anrikas saltet i vattnet och salthalten ligger kring 34 procent. Städerna Sodom och Gomorra låg vid Döda havet, liksom klostret i Qumran.

Dödahavsrullarna
Beteckning på ca 500 hebreiska handskrifter, däribland många bibeltexter, som år 1947 hittades i grottor vid Qumran nära Döda havets nordvästra strand. Skrifterna tillhörde ett klosterliknande samhälle tillhörigt en religiös judisk grupp som vid vår tideräknings början väntade på två messiasgestalter, en prästerlig och en kunglig. Skriftsamlingen bestod bl.a. av hela och ofullständiga bibelhandskrifter, exempelvis ett fullständigt och ett ofullständigt exemplar av Jesajas bok och ett ofullständigt av Psaltaren. Dessutom delar av alla övriga GT:s böcker utom Ester. Vidare skrifter som härrör från Qumransamfundet, nämligen Samfundsregeln, en kommentar till Habackuk, Tackpsalmerna, Krigsrullen, Damaskusskriften och Tempelrullen. Dessutom böner, välsignelser och liturgiska texter m.m. på hebreiska, en arameisk skrift som återberättar delar av Första Mosebok, stora partier av Första Henoksboken samt Levis testamente. Dödahavsrullarna förvaras i Israels museum och Rockefellermuseet.

Dödens förstfödde
En dödlig sjukdom.

Dödsdom
Under den romerska ockupationen kunde Stora rådet, Sanhedrin, utfärda dödsdomar men man tilläts inte verkställa dem.

Dödsklagan
I israeliternas sorgebruk ingick klagorop och sorgesånger, som ofta utfördes av betalda medhjälpare vid begravningarna.

Dödsriket
Den plats i jorden dit de döda kom och varifrån Gud en dag skulle uppväcka dem. I en av Jesu liknelser skildras hur en rik och ogudaktig man på yttersta dagen uppstår ur "dödsriket" och ser den uppståndne gudfruktige Lasarus vid Abrahams sida.

Dödsrikets portar
Ett bildligt uttryck för döden.

Dödsstraff
Mose lag påbjöd dödsstraff för en rad olika handlingar. Straffet verkställdes i allmänhet genom att den dömde stenades till döds. De som vittnat mot den dömde måste kasta de första stenarna.

Dödssynd
Varje synd som inte ångras och därför gör det omöjligt för människan att få evigt liv.

Dödsängeln
Ickebiblisk benämning på den ängel som dödade de förstfödda i Egypten.

Dölja skägget
En gest av blygsel.

Döparen
Benämning på Jesu syssling, vildmarkspredikanten Johannes, som förkunnade att Guds rike var nära och uppmanade sina åhörare att vända om, börja följa Guds vilja och låta döpa sig.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...