Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
S


Saba
Ett rike längst i söder på den arabiska halvön. Motsvarade ungefär vår tids Jemen. I Gamla testamentet berättas om hur drottningen av Saba på 900-talet f Kr färdades med kamelkaravan till Israels kung Salomo, lockad av ryktet om hans vishet.

Sabbat
Det hebreiska namnet på den sjunde dagen (lördagen) som Gud instiftade som mänsklighetens vilodag. I Israel var det strängt förbjudet att arbeta den dagen och de skriftlärda hade kompletterat den mosaiska lagens sabbatsbud med en mängd detaljerade föreskrifter. Eftersom israeliterna räknade dygnet från kväll till kväll, började sabbaten vid solnedgången på fredagskvällen och pågick till solnedgången på lördagskvällen. Enligt Bibeln kommer sabbaten att högtidlighållas av alla länder efter upprättandet av Guds rike.

Sabbatsresa / sabbatsväg
Cirka en km. Den längsta sträcka man tilläts gå på vilodagen för att inte vanhelga sabbaten.

Sabbatsår
Vart sjunde år. Det året fick man varken så eller skörda i Palestina, utan jorden skulle ligga i träda och vila. Det sjunde sabbatsåret följdes av Jubelåret.

Sabeer
Invånarna i riket Saba.

Sackaios / Sackeus
En jude bosatt i Jeriko som arbetade som tullindrivare åt den romerska ockupationsmakten. Jesus bjöd hem sig själv Sackeus, och mötet slutade med att denne skänkte bort det mesta av sin förmögenhet.

Sackut
En assyrisk gud.

Sadduceer / Saddukeer
Ett politiskt/religiöst parti, med stort politiskt men litet religiöst inflytande, som uppstod bland judarna ett par hundra år före vår tideräknings början och upphörde i och med Jerusalems förstöring år 70. Uppkallat efter prästen Sadok. De flesta saddukeerna tillhörde det högre prästerskapet, de förnämsta prästsläkterna och samhällets överklass och var lojala mot den romerska ockupantmakten. Till skillnad från fariseerna ansåg saddukeerna att endast de bestämmelser som fanns i Mose lag (1-5 Mosebok) var bindande och inte "de äldstes stadgar", de föreskrifter och lagtolkningar som tillkommit senare. Man förkastade också tron på de dödas uppståndelse, änglar och andar. De var därför starka motståndare och förföljare av den tidiga Jesustroende församlingen som hävdade att deras Herre hade uppstått.

Sadelmakare
Tillverkare av lädervaror.

Sadok
En inflytelserik präst på Davids tid vars ättlingar var de främsta prästerna i Salomos tempel.

Sadrak / Shadrak
En av tre män (Shadrak, Meshak och Abed-Nego) som enligt GT kastades i en brinnande ugn men kom ut oskadda.

Sais
Fornegyptisk länshuvudstad i västra Nildeltat.

Sakarias
Johannes döparens far. Präst i Abias prästavdelning i Jerusalems tempel.

Sakarja
Israels artonde kung, ca 747 f Kr. Mördades efter att ha regerat endast ett halvår.

Sakarja
Judisk profet. Verksam i Juda i slutet av 500-talet f Kr, efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen. Kämpade tillsammans med profeten Haggai för återuppbyggnaden av templet. Den gammaltestamentliga bok som bär hans namn innehåller en rad profetior om den kommande Messias.

Saktmodig
Mild. Stillsam. Fredlig. Ödmjuk.

Salamis
En hamn på Cyperns östra kust.

Salem
En stad som vanligtvis identifieras med Jerusalem.

Salig
Fylld av glädje. Lycklig i ordets djupaste bemärkelse.

Saligprisningarna
Ord i Jesu "bergspredikan" där han förklarar att de förföljda, fattiga, barmhärtiga etc är lyckliga därför att de kommer att få leva i Guds rike.

Sallum / Shallum
Israels nittonde kung, ca 747 f Kr. Mördade kung Sakarja och tog makten, men mördades själv bara en månad senare av Menahem.

Salmanassar V / Salmaneser V
Kung av Assyrien år 726-722 f Kr. Inledde fälttåget som ledde till Israels slutliga fall år 722 då befolkningen deporterades till Assyrien och "försvann" ur historien.

Salome
Dotter till Herodes Antipas hustru Herodias. Begärde och fick Johannes döparens huvud på ett fat.

Salome
Gift med fiskaren Sebedaios, moster till Jesus och mor till lärjungarna Johannes och Jakob. Hon var närvarande på Golgata då Jesus avrättades.

Salomo
Även kallad Jedidja. Israeliternas tredje kung, ca 965-926 f Kr. Son till kung David. Under Salomos regeringstid blomstrade handel och kultur, och templet i Jerusalem byggdes. Samtidigt började invånarna protestera mot betungande skatter och tvångsarbete, vilket senare ledde till att riket delades. Salomo anses vara författare till Ordspråksboken och Höga Visan.

Salomos krönika
En ej bevarad skrift som användes som källa för Första Kungabokens skildringen av Salomos tid.

Salomos pelargång
En pelarhall på östra delen av templets förgård.

Salomos vishet
En judisk skrift, författad på grekiska, troligen från seklet före vår tideräknings början.

Saltdalen
Den breda dalsänka som utgör en fortsättning på Jordandalen och omfattar Salthavet (Döda havet) och området längre söderut.

Saltförbund
Ett orubbligt förbund.

Salthavet
Gamla testamentets namn på Döda havet.

Saltörter
Växter av arterna Atriplex och Chenopodium som växer vid Medelhavet och Döda havet.

Samaria / Samarien
Samaria grundades på 870-talet f Kr och gjordes till huvudstad i Israel. Efter sin erövring av staden år 722 f Kr kallade assyrierna hela det tidigare Israel för Samarien. På Jesu tid utgjorde Samarien ett litet landskap mitt i Palestina, mellan Galileen i norr och Judeen (tidigare Juda rike) i söder.

Samarier / Samariter
Invånare i Samarien (tidigare Israel) där det uppstod en blandbefolkning efter assyriernas erövring av landet år 722 f Kr. Dessa accepterade inte hela Gamla testamentet utan endast 1-5 Mosebok. När judarna på 500-talet återvände till Juda rike efter den babyloniska fångenskapen tillät de inte samarierna att delta i återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Dessa byggde då ett eget tempel på berget Gerissim, men det förstördes av judarna år 128 f Kr.

Sambuka
Ett stränginstrument som liknande harpan men var mindre.

Samfälld
Gemensam.

Sammanfogade
Jesus betraktar en man och en kvinna som blivit "man och hustru" som sammanfogade till "ett", en kropp.

Samuel
Profet, "domare" och folkledare i Israel under andra hälften av 1000-talet f Kr. Blev med tiden motståndare till israeliternas förste kung, Saul, och hjälpte David att komma till makten.

Samuelsböckerna
Två gammaltestamentliga historiska böcker av okänd författare. Kan ha sammanställts under den babyloniska fångenskapen på 500-talet f Kr men bygger på äldre material. Böckerna skildrar israeliternas historia under perioden 1100-talet till ca 960 f Kr.

Sanhedrin
Stora rådet. Judarnas högsta domstol i Palestina med säte i Jerusalem. Bestod av 71 ledamöter, bl a höga präster och skriftlärda med juridisk-religiös sakkunskap.

Sanherib
Assyrisk kung, ca 704-681 f Kr. Son till kung Sargon II. Belägrade Jerusalem år 701 men lyckades inte inta staden. Mördades av sina söner.

Sankt
Det latinska ordet för "helig".

Sannerligen
Hebreiska "amen", som betyder "trovärdig". Jesus inledde ofta sina uttalanden med ordet "amen" för att understryka att det han sa var sanning.

Sannfärdig
Uppriktig. Ärlig. Tillförlitlig. Som håller sig till sanningen.

Sanning
Påstående eller tanke som överensstämmer med det verkliga förhållandet.

Sanningens ande
Guds ande som meddelar den gudomliga sanningen.

Sannskyldig
Verklig. Veritabel. Som verkligen kan sägas vara (något).

Sara
Abrahams hustru, härstammade liksom sin make Ur i Mesopotamien. Stammoder till hela det israelitiska folket.

Saraj
Abrahams hustrus ursprungliga, babyloniska, namn.

Sardes
En stad i den romerska provinsen Asien.

Sarefat / Sarepta
En liten stad som först tillhörde Sidon, senare Tyrus.

Sarga
Såra. Skada. Pina.

Saron
Den fruktbara norra delen av Palestinas kustslätt, mellan Joppe/Jaffa och Karmels berg.

Satan
Hebreiskt ord som betyder "motståndare, "fiende", "åklagare". Motsvaras av grekiska "diabolos" (svenska "djävul"). Djävulen/Satan var ursprungligen en ängel i den himmelska världen men störtades ner på jorden.

Satrap
Det fornpersiska riket under Dareios var intelat i 20 provinser, s k satrapier, som var och en styrdes av en satrap.

Saul, kung
Israels förste kung som regerade ca 1025-1005 f Kr. Stupade tillsammans med sin son Jonatan i strid med filisteernas armé.

Saulus
Den latinska formen av aposteln Paulus hebreiska namn, Saul.

Sea
Rymdmått. Cirka 13 liter.

Sebaot
Betyder egentligen (krigs)härar eller härskaror och syftar oftast på änglarna men ibland även på israeliternas härar. Används ofta i samband med Guds namn: "härskarornas Gud".

Sebat
Månadsnamn. Januari-februari.

Sebedaios / Sebedeus
Fiskare. Gift med Marias syster Salome och far till två av Jesu lärjungar, Jakob och Johannes.

Seboim
En dal nära Mikmas i öknen nordost om Jerusalem.

Sebulon
En av Jakobs/Israels söner. Stamfar till en av de israelitiska stammarna. Namnet avser även denna stam och det område den bebodde.

Sebulons och Naftalis land
Område väster om Gennesarets sjö som på Gamla testamentets tid tillhörde stammarna Aser, Sebulon och Naftali. Blev senare landskapet Galileen där Jesus växte upp och bedrev det mesta av sin verksamhet. På Nya testamentets tid var Galileen ett oroligt område där flera upprorsmän försökte göra revolt mot den romerska ockupationsmakten.

Sefanja
Gammaltestamentlig profet. Verksam i Juda på kung Josias tid, under senare delen av 600-talet f Kr. Den gammaltestamentliga skrift som bär hans namn innehåller en del av de profetior han mottog.

Segerbyte
Något att visa upp för människor.

Segerkrans
Paulus liknar det eviga livet vid den segerkrans som gavs till vinnarna i idrottstävlingar.

Segerstod
Minnesmärke över en militär seger.

Seir
Israels grannland i sydost. Kallas även Edom.

Sekt
En religiös grupp som skilt sig från en religiös huvudriktning och som man tillhör på grund av övertygelse, inte genom födsel.

Sela
En musikalisk eller liturgisk term med okänd betydelse.

Sela
Huvudstad i Edom.

Seleucia
Hamnstad för Antiokia i Syrien.

Selot
Ett grekiskt ord som betyder "ivrare" eller "fanatiker". Seloterna var ett romerskfientligt, religiöst-politiskt judiskt parti på Jesu tid som hade som mål att med våld befria landet från utländska ockupanter. Åtminstone en av Jesu lärjungar, Simon Kananaios, tillhörde seloterna.

Sem
Noas äldste son. Stamfar till flera folk, bland annat det hebreiska.

Seminit
En musikterm.

Senapskorn
Senapsfrön är mycket små. När man ville säga att något var mycket litet, brukade man säga att det var "som ett senapskorn". Jesus liknade himmelriket vid ett litet senapskorn som växer till en stor buske.

Senir
Det arameiska namnet på berget Hermon.

Septuaginta
Den äldsta och mest spridda översättningen av den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet) till grekiska, utförd på 100-talet f Kr. Denna översättning användes av de grekisktalande tidiga kristna, och det är följaktligen den som citeras i Nya testamentet.

Serafer
Utomjordiska väsen eller ting försedda med vingar.

Serubbabel
Sonson till den judiske kung Jojakin. En av ledarna för de judar som år 538 f Kr började återvända från fångenskapen i Babylon. Blev persisk ståthållare i Juda och ledde tillsammans med översteprästen Josua återuppbyggnaden av Jerusalems tempel.

Sesak / Sheshak
Ett namn för Babel som bildats genom omställning av de hebreiska bokstäverna som i ett chiffer.

Set
Son till Adam och Eva.

Sevene
En plats vid Egyptens sydliga gräns.

Sexhundrasextiosex
Enligt Uppenbarelseboken är detta "Odjurets" (Romarrikets) tal och en människas tal.

Shalom
Fred. Frid. Ett hebreiskt hälsningsord.

Sharons slätt
Slätt längs medelhavskusten söder om Karmel.

Shekel / Sikel
Silvermynt motsvarande fyra denarer = fyra dagslöner för en grovarbetare. De 30 silverpenningar Judas fick för att förråda Jesus anses ha varit av detta myntslag, vilket då motsvarade fyra månadslöner.

Shekem
Stad fem mil norr om Jerusalem, nära nuvarande Nablus.

Shema
Israeliternas trosbehännelse:

Shevat
Månadsnamn. Januari-februari.

Shilo / Silo
Den stad i Kanaan - knappt fem mil norr om Jerusalem - där israeliterna inrättade den första helgedomen åt Herren efter erövringen av landet. Shilo var sedan ett viktigt religiöst centrum med ett tempel där förbundsarken tidvis förvarades.

Shinar
Ålderdomlig beteckning för Babylonien.

Siare
En gammaltestamentlig benämning på profeter.

Sickut
Den hebreiska benämningen på den babylonisk-assyriska gudomlighet som på grekiska kallas Molok.

Siddim
Den djupa dal vid Döda havets södra ände där bland annat städerna Sodom och Gomorra en gång låg.

Sidkia
Juda rikes tjugonde och sista kung, ca 597-587 f Kr, då landet intogs av babyloniska styrkor och judarna fördes bort i fångenskap till Babylon, varifrån deras ättlingar återvände 50 år senare.

Sidon
En fenicisk hamnstad i nordligaste Kanaan.

Sidonier
Israeliternas namn på Libanons kanaaneiska järnåldersbefolkning. Kallades "fenicier" av grekerna.

Sif
En stad i bergsbygden sydost om Hebron. Tillhörde Juda stam.

Sigill
Garanti. Ett avtryck av en sigillstamp eller sigillring (signetring) i vax eller lera. Användes som förseglig på brev och skrifter, så att dessa inte skulle kunna öppnas och läsas av obehöriga.

Sigillring
En fingerring som hade ett emblem eller initialer ingraverade i framstycket och fungerade som sigillstamp. Sigillringen användes som stämpel bland annat för att göra olika dokument giltiga.

Signetring
Sigillring.

Sihon
Amoreisk kung vid tiden för israeliternas erövring av Kanaan. Hans land låg på östra sidan av floden Jordan.

Sikarier
Dolkmän. Av latinska "sica" som betyder dolk. Sikarierna använde sig av lönnmord i sin kamp mot de romerska ockupanterna.

Sikel
Viktmått. Cirka 12-14 g.

Sikem
En gammal kanaaneisk stad i Efraims bergsland, mellan bergen Ebal och Gerissim. Här slog Abraham läger och byggde ett altare åt Herren då han anlände till Kanaan från Haran. Staden blev ett viktigt politiskt och religiöst centrum för israeliterna.

Sikem
Son till den hiveiske kungen Hamor. Våldtog Jakobs/Israels dotter Dina.

Siklag
Stad i södra Palestina, nära gränsen till Edom, som var Davids högkvarter innan han blev kung.

Silas / Silvanus
En av ledarna för den första kristna församlingen i Jerusalem. Paulus följeslagare på den andra missionsresan, år 50-53. Hjälpte både Paulus och Petrus att skriva brev.

Silo
Den viktigaste orten i Palestina under domartiden. Här placerade Josua tabernaklet efter erövringen av Kanaan och Silo förblev sedan under flera sekler landets religiösa centrum.

Siloa
En kanal som ledde vatten från Gihonkällan i Kidrons dal ner till Gamla dammen i Jerusalem

Siloam
En damm som enligt Josefus låg i nordöstra hörnet av Jerusalem och fick sitt vatten från Gihonkällan utanför staden via en tunnel. Här hämtades reningsvattnet som användes vid lövhyddohögtiden.

Silpa
En av Jakobs/Israels hustrur. Mor till Gad och Aser, två av Jakobs söner.

Silvermynt / silverpenning
Antingen en denar, ungefär en dagslön för en arbetare i Judeen på Jesu tid, eller en shekel/stater, som var värd fyra gånger mer.

Simeon
En av patriarken Jakobs (Israels) tolv söner och stamfar till en av de israelitiska stammarna. Även namn på det land i Negev som tilldelades Simeons stam.

Simeon
En from åldring i Jerusalems tempel då den nyfödde Jesus bars fram.

Simon
En av Jesu 12 närmaste lärjungar, bättre känd under namnet Petrus.

Simon
En man från Cyrene som befann sig i Jerusalem den påskhelg då Jesus avrättades. Tvingades bära Jesu kors till Golgata.

Simon Kananaios
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Hade tillhört den fanatiska grupp nationalister som kallades "seloter" och som med våld ville driva ut de romerska ockupanterna.

Simon Magus
En trollkarl som sannolikt gjorde anspråk på att vara Gud i mänsklig gestalt.

Simri
Israels åttonde kung, ca 882 f Kr. Dödade kung Hela och regerade sju dagar innan han störtades av Omri.

Simson
Gammaltestamentlig folkledare ("domare") och nasir med ovanligt stora kroppskrafter som enligt Bibelns berättelse hängde samman med hans långa hår. Kämpade mot filisteerna.

Sin
Ett ökenområde som sträckte sig mellan oasen Kades-Barnea vid Röda havet och Elim vid Kanaans södra gräns.

Sinai
Namnet på berget där Gud uppenbarade sig för Mose och israeliterna i Herrens ängels gestalt. Även namn på öknen där berget låg och där israeliterna levde som nomader under 40 år före erövringen av Kanaan.

Sinear
Gammaltestamentligt namn på den stora slätt där staden Babylon låg.

Sinnesfrid
Ro och frid i själen.

Sion
Ursprungligen namnet på den kulle som David erövrade från jebuseerna och gjorde till sin huvudstad, Jerusalem, "Davids stad". Senare blev "Sion" beteckningen för det närbelägna tempelberget och även för hela Jerusalem.

Sippora
Dotter till den midjanitiske prästen Jetro/Reguel. Hustru till Mose.

Sisak / Sosak
Egyptisk farao som angrep och plundrade Jerusalem ca 921 f Kr.

Sista dagarna
Sista tiden. Yttersta tiden. Tidsperioden före Messias ankomst. Den inleddes med att Gud sände sin ande på pingstdagen efter Jesu himmelsfärd.

Siste Adam
Kristus, som fullbordar skapandet av Guds avbild som den första människan utgjorde början på.

Sittim
En plats på Moabs hedar, på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko. Här slog israeliterna läger innan de gick in i Kanaan.

Siv
Månadsnamn. Blomstermånaden. April-maj.

Sivan
Månadsnamn. Maj-juni.

Sju berg
Roms sju kullar.

Sju
Talet sju (7) hade symbolisk betydelse och stod för helhet och fullständighet.

Sjukdomar
Israeliterna betraktade i allmänhet sjukdomar som Guds straff för synder man begått, något som Jesus förklarade var fel.

Sjukdomsande
Demon som man trodde orsakade sjukdomar.

Sjuttio
Uttryck för ett stort eller obestämt antal.

Själ
Hebreiska "nefesh", grekiska "psyche". Den del av individen som kan kallas "jaget", "personligheten", "psyket". Ordet kunde också avse individen som besitter detta "jag", dvs varje "levande varelse" (både människor och djur). För att kunna få evigt liv måste själen förenas med Guds heliga ande.

Själavård
Den kristna församlingens omsorg om den enskildes andliga välbefinnande.

Själisk
Så som människan är innan Guds heliga ande förenar sig med hennes själ. Hon har en själ (ett jag, en personlighet) men inte Guds ande.

Sjön
I Nya testamentet avses Gennesare5ts sjö, även kallad Galileiska sjön.

Sjönagel
Skalet från vissa havsmusslor som användes till rökverk.

Sjöorm
Ett mytiskt sjöodjur.

Skallra
Instrument som bestod av klingande metallskivor.

Skam
Dels känslan av skam och blygsel, dels något som ansågs skamligt eller som man borde skämmas för, exempelvis misslyckanden, barnlöshet, nakenhet, fattigdom etc.

Skapelseberättelsen
Bibelns inledande berättelse om hur Gud skapade jorden och allt liv på planeten.

Skapelsen
Dels den handling som frambringade världen, dels den frambringade världen och då främst mänskligheten.

Skattkammare
Ett rum eller en byggnad där dyrbarheter - i synnerhet en härskares skatter - förvarades. Templet i Jerusalem innehöll flera skattkammare som fungerade som bankvalv där även privata förmögenheter förvarades.

Skattskrivning
Upprättande av en förteckning över invånarna i ett visst område, som underlag för beskattning. Enligt den romerske kejsaren Augustus gav han år 8 f Kr order om en riksomfattande folkräkning. Detta är sannolikt den "skattskrivning" som enligt Lukas evangelium pågick vid tiden för Jesu födelse.

Skickelse
Öde. Det som möter oss i livet.

Skiljebrev / Skilsmässobrev
Ett dokument som mannen måste ge sin hustru vid skilsmässa som bevis på att hon kunde söka en annan make.

Skilsmässa
Skilsmässor var tillåtna bland israeliterna, men förusättningen var att kvinnan uppträtt på ett moraliskt förkastligt sätt.

Skinnlägel
En säck av skinn som användes för förvaring av vätskor, exempelvis vin.

Skolor
På Gamla testamentets tid hade israeliterna inga skolor. De första skolorna infördes under århundradet före vår tideräknings början, och på Jesu tid var det en självklarhet att barnen skulle lära sig läsa och skriva. Undervisningen skedde i församlingshuset, synagogan. För dem som skulle bli skriftlärda fanns en högre utbildning, exempelvis Gamaliels högskola i Jerusalem där Paulus studerat.

Skor
På Jesu tid var fotbeklädnaden allmänt sandaler med sulor av läder eller trä som fästes med läderremmar.

Skorpiongissel
Ett straffredskap. En piska bestående av läderremmar med inflätade metallbitar.

Skottet från Davids rot
Messias, som är en ättling till kung David.

Skriften
I Nya testamentet avser ordet den enda heliga skrift som judarna hade på Jesu tid, nämligen Bibelns hebreiska böcker, det Gamla testamentet.

Skriftlärda
Högt ansedda judiska lärare med utbildning i äldre traditioner och djup kunskap om både Mose lag och de äldstes stadgar som var auktoriserade att uttala sig i lagtolkningsfrågor. De flesta av dem var fariseer och de bedrev sin juridisk-religiösa verksamhet utan lön och försörjde sig genom annat arbete. Ett antal skriftlärda var medlemmar av Sanhedrin, Stora rådet.

Skrivtavla
En liten trätavla överdragen med vax, som man skrev på genom att rista in texten i vaxet.

Skrymtare
Hycklare. En person som uppträder på ett falskt sätt och framställer sig själv som bättre än han är för att vinna sympatier.

Skuld
Ett tillstånd som följer av synd och består tills syndaren ångrat sig, (på Gamla testamentets tid även gottgjort sin synd genom offer), fått Guds förlåtelse och försonats med Gud.

Skuldoffer
Ett offer som syftade till att gottgöra en synd som någon begått.

Skyter
Under antiken användes benämningen på nomadfolk - oavsett etnicitet - som levde norr om Svarta havet, i den östra utkanten av det romerska riket. De ansågs tillhöra de mest ociviliserade folken.

Skyldeman
En släkting med rätt eller skyldighet att lösa in en avliden eller utfattig anhörigs egendom.

Skymning
Ordagrant "mellan de två aftnarna", dvs mellan solnedgång (dygnets slut och början) och mörker.

Skådebröd
Tolv osyrade brödkakor som lades fram "inför Guds ansikte" i helgedomen som ett ständigt offer. Varje sabbat åts de av prästerna och nya bröd lades dit.

Skådebrödsbordet
Ett bord som var placerat i templets Heliga rum, mitt emot den sjuarmade ljusstaken. Det var gjort av akacieträ överdraget med guld. På bordet lade skådebröden.

Skålpund
Grekiska "litra". Viktmått, cirka 325 g. Rymdmått, cirka 2,5 dl.

Skända
Vanära. Vanhelga. Utsätta för allvarlig skymf eller kränkning. Ofta synonym till "våldta".

Skändligt
Upprörande elakt, skamligt eller kränkande.

Skändlighet
En skändlig handling.

Skäppa
Ett mått av trä eller lergods som användes för att mäta upp vätska eller torra varor som säd och mjöl. Rymde ca 12 liter.

Skär
Ren. Klar. Oskyldig.

Skärv
Grekiska assárion. Liten kopparslant. Värd 1/16 denar.

Sköka
Hora. Prostituerad kvinna. Uttrycket används även bildligt om ett folk eller en kyrka/församling som svikit Gud.

Skökan
Avser "den babyloniska skökan", "skökan på vilddjuret", en gestalt som förekommer i Uppenbarelseboken och representerar en svekfull, fallen religion som i den yttersta tiden håller i "odjurets", dvs det återuppståndna Romarrikets, tömmar.

Sköna porten
En av portarna i Jerusalems tempel, troligen den praktfullt utsirade Nikanorporten av brons.

Skördehögtiden
Den högtid som inföll sju veckor efter påsken och senare kom att kallas pingst.

Skördetiden
Man började skörda säden i april. "Skördetiden" är även ett bildligt uttryck för de första tusen åren av Guds rikes existens då den stora skörden av omvända människor ska "samlas in".

Sköte
Famn. "Vila vid någons sköte." Då man låg till bords och vilade på ena armen, kom den som låg närmast till höger om en person att "vila vid dennes sköte".

Slav
Uttrycket används för alla från verkliga slavar till tjänstefolk. I Israel arbetade slavarna oftast i mindre jordbruk och hushåll där de hade nära kontakt med ägaren. Israeliternas eget "slaveri" i Egypten var sannolikt inte heller något egentligt slaveri utan hade snarast formen av periodvis påtvingad arbetstjänst. På Nya testamentets tid var slaveriet så utbrett att det fanns fler slavar än fria i den grekiskromerska världen. Många av de kristna var slavar, men i församlingen var alla jämställda.

Slunga
Ett gammalt kastvapen som bestod av en rem av läder eller flätat garn. Användes för att slunga iväg stenar mot fiender och rovdjur.

Slutsten
Den översta stenen i en byggnad.

Slå med händerna mot bröstet
Uttryck för sorg och förtvivlan.

Släkte
Uttrycket avser oftast människor med gemensamma egenskaper.

Släktregister
Israeliterna förde noggranna släktregister. I Bibeln förekommer på flera ställen släkttavlor, men de är inte fullständiga utan nämner släktens viktigaste personer eller sådana som är av betydelse för skildringen. Matteus redovisar Jesu förfäder på hans juridiske fars, Josefs, sida. Lukas redovisar Jesu härstamning på hans mors, Marias, sida.

Slätten / Slättlandet
Den låglänta terrängen vid Jordans nedre lopp och Döda havet.

Slöja
Sedan att bära slöja var utbredd i hela Orienten på gamla testamentets tid och var den ärbara kvinnans kännetecken.

Smaka döden
Dö.

Smord / Smörja
Översteprästers, kungars och ibland även profeters huvuden smordes med väldoftande olja då de invigdes i sina ämbeten. Även föremålen i helgedomen smordes då de helgades och invigdes. "Messias" betyder "smord". På Nya testamentets tid användes smörjelse då man botade sjuka.

Smorde
"Den smorde" är en beteckning på Messias.

Smyrna
Hamnstad i den innersta delen av Smyrnabukten på Mindre Asiens västkust, ca fem mil nordväst om Efesos. En kristen församling bildades tidigt i Smyrna.

Smäda
Håna. Häda. I det gamla Israel var det belagt med dödsstraff att smäda Gud.

Smälek
Förnedring. Skymf. Grovt nedsättande behandling.

Snaror
Fångstredskap då man jagade fåglar och annat villebråd.

Snickare
Hantverkare med brett kunnande som både byggde hus och tillverkade möbler.

Snö
Ordet används i Bibeln som en bild av renhet.

Snöpt
Kastrerad. Även "andligen stympad".

Soan
En gammal egyptisk stad i nordöstra delen av Nildeltat. landets huvudstad mellan åren 1100 och 600 f Kr.

Soar
En av fem städer vid Döda havets södra änden. Lot flydde till Soar innan Sodom förstördes.

Soba
Se Sova.

Sodom
En stad nära Döda havet som enligt Bibeln utplånades av ett regn av eld och svavel som straff för invånarnas ondska.

Solen
"Det större ljuset" som råder över dagen. I Assyrien och Babylonien, liksom bland kananeerna, dyrkades solen som en gudomlighet.

Solnedgången
Dygnet räknades från solnedgång till solnedgång.

Son
Ordet används inte bara för en bokstavlig son, utan kan även översättas med "ättling" eller "avkomling". Att någon exempelvis kallas "Davids son" betyder inte att hans far hette David, utan att David är namnet på hans främste och mest kände förfader. Jesus var en "Davids son", dvs en ättling till kung David.

Son av Abraham
Alla israeliter, alla tolv stammarna, var ättlingar till Abraham.

Son av David / Davids son
En ättling till israeliternas andre kung, David. Messias skulle vara en "Davids son".

Sorga
En stad i Juda där Simson föddes.

Sorgdräkt
En grov, svart dräkt som bars av sörjande liksom av profeter och botpredikanter (som sörjde över tillståndet i landet).

Sostenes
En synagogföreståndare i Korint.

Sova
En arameisk stadsstat, troligen belägen i Bekadalen i nuvarande Libanon.

Spanien
Var på den första församlingens tid en romersk provins.

Sparv
Benämning på flera olika småfågelarter.

Spegel
Antikens speglar var gjorda av polerad metall som jämfört med moderna speglar gav en oskarp spegelbild.

Spenabarn
Barn som fortfarande ammas. Spädbarn.

Spetälska
Hebreiska "sarat", grekiska "lepra". Ordet används om olika hudåkommor liksom om mögelangrepp etc på hus och kläder. Ordet avser alltså inte enbart den kroniska infektionssjukdom vi i dag kallar lepra eller spetälska. Den drabbade ansågs vara oren och uteslöts ur samhället.

Spira
En kort stav av ädelmetall, ofta utsirad och smyckad, som bars av eller framför en härskare som symbol för hans makt.

Spisoffer
Ett vegetabiliskt offer, oftast säd eller bröd som bakats av korn eller vete.

Spjut
Israeliterna använde både kastspjut och lansar med skaft av trä och spets av metall.

Spott
På Jesu tid ansågs att saliv hade botande effekt på sjuka.

Spådomar
Spådomsväsendet var utbrett i den gamla Orienten. Spåmän och -kvinnor ansåg sig kunna utläsa framtiden genom allehanda metoder. Israeliterna var förbjudna att befatta sig med spådomar.

Spådomsande
Förmågan att se in i framtiden tillskrevs, när inte kunskapen kom från Gud, andra andliga väsen.

Spält
Spelt. En vetesort.

Spänna bältet om livet
Göra sig beredd.

Stad
Skillnaden mellan en by och en stad var inte storleken eller antalet invånare, utan bara att staden var muromgärdad. Många städer bestod bara av 30-40 familjer som byggt en skyddande mur runt sin bosättning.

Stadd
Befinna sig.

Stadie
Grekiskt längdmått. Cirka 190 m.

Stadsporten
Inte bara själva porten utan även det utbyggda portrummet i stadsmuren. Här drev man handel, avhandlade offentliga angelägenheter och läste upp kungörelser. Den lokala domstolen sammanträdde också i stadsporten och dödsdömda personer avrättades utanför.

Stakte
En väldoftande kåda.

Stam
Israels folk bestod av tolv stammar, ättlingar till anfadern Jakobs/Israels tolv söner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Isaskar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Manasse och Benjamin. När israeliterna intagit Kanaan tilldelades varje stam ett eget område.

Starkhet
Styrka.

Statär
Silverpenning. Ett grekiskt mynt som motsvarade fyra drakmer. Ungefär fyra dagslöner för en arbetare i Judeen på Jesu tid.

Stefanos
Ledare för de sju medhjälpare till apostlarna som betjänade den grekisktalande delen av urförsamlingen i Jerusalem. Stefanos anklagades för hädelse, släpades inför Stora rådet och stenades till döds av en lynchmobb. Paulus, som då ännu inte blivit omvänd utan var aktiv i förföljelsen av de Jesustroende, var närvarande vid steningen.

Stenhjärta
Ett avfälligt och förhärdat sinne.

Stening
Den gammaltestamentliga lagen föreskrev dödsstraff genom stening för vissa brott.

Stilla
"De stilla i landet", benämning på de rättfärdiga och fromma bland israeliterna som i stillhet strävade efter att leva i enlighet med Guds vilja.

Stjärnguden
Planeten Saturnus som tillbads som en gud.

Stjärnor
De mest omtalade "stjärnorna" är dels den planetkonstellation som väckte magernas intresse och fick dem att bege sig till Judeen för att se den nyfödde "judakonungen", dels det objekt som senare svävade framför dem och stannade över det hus i Betlehem där Josef och hans familj fanns.

Stjärntydare
Troligen babyloniska hovfunktionärer som med hjälp av stjärntydning och drömtolkning (liksom profeten Daniel) gav råd åt härskare.

Stod
Kananeerna reste stenstoder på heliga platser som symboler för gudens närvaro. Även israeliterna började resa stenstoder men detta fördömdes som avgudadyrkan.

Stoft
Damm. Materia från jorden. Även benämning på en död människokropp.

Stoiker
Representanter för en filosofisk riktning som grundades av Zenon som levde cirka 300 f Kr. Panteister som menade att det oberörda lugnet var det högsta och mest eftersträvansvärda i livet.

Stoiker
Tillhörde en huvudriktning inom grekisk filosofi.

Stolar
I äldre tid använde israeliterna stolar när man satt kring bord. Längre fram började man på romerskt vis ligga till bords på låga soffor.

Stora dagen / Största dagen
Den dag som följde omedelbart efter lövhyddohögtiden och utgjorde avslutningen på denna stora veckolånga helg.

Stora havet
Ett av israeliternas namn på Medelhavet.

Stora rådet
Sanhedrin. Judarnas högsta inhemska styrande och dömande myndighet under den romerska makten, som inskränkte rådets befogenheter. Rådet bestod av 71 personer, det högre prästerskapet, de skriftlärda och de äldste (de förnämsta familjernas huvudmän), med den tjänstgörande översteprästen som ordförande.

Stora skökan
En stor kyrka som "svikit Gud", avfallit från den ursprungliga sanna tron och genom åren levt i otukt. Uppenbarelseboken talar om "den stora skökan" som i den yttersta tiden kommer att "rida på", dvs dominera, Vilddjuret/Odjuret, Romarriket, som då har återuppstått i form av en ny stormakt.

Stora vägen
Även kallad "Raka vägen" eller "Kungsvägen". Huvudvägen mellan Damaskus i norr och Akabaviken i söder. Gick längs höjderna öster om Jordan.

Stund
En viss, längre eller kortare, tidsperiod.

Stunda
Nalkas.

Styckverk
Någonting ofullkomligt.

Styggelse
Någonting förkastligt, vedervärdigt eller avskyvärt.

Stympa sig
Kastrera sig.

Ståndaktighet
Att inte ge vika. Att vänta tålmodigt. Att hålla ut.

Stång
Längdmått. Cirka 3 m.

Ståthållare
Prefekt. Landshövding. Ämbetsman i det antika romarriket. Ståthållaren i den romerska provinsen Judeen under åren 26-36 hette Pontius Pilatus.

Stäcka
Hindra. Hejda.

Städse
Alltid. Ständigt.

Stänkelseblod
I Gamla testamentet bekräftades förbundet mellan Gud och israeliterna med att Moses stänkte tjurblod på folket.

Stötesten
Grekiska proskomma och skandalon. Dels ett bokstavligt hinder som man stöter emot och snavar över, dels någonting - en svårighet - som får en person att vackla i sin tro och därför blir till fördärv för honom eller henne. Att Jesus blev korsfäst sågs av hans landsmän som ett bevis på att han inte var Messias/Kristus, eftersom den som hängts upp på trä ansågs ha förbannats av Gud. En avrättad Messias var en omöjlighet. De väntade sig en Messias som skulle befria folket. Jesu korsfästelse blev följaktligen en "stötesten för judarna".

Suckot
En egyptisk stad. Israeliternas första lägerplats då de lämnade Egypten.

Suckot
En stad i Jordandalen som blev en del av den israelitiska stammen Gads område.

Sulamit
En person från Sulem. Används om kvinnan i Höga visan.

Sumer
Från förhistorisk tid till ca 2000 f Kr ett kulturområde kring floderna Eufrat och Tigris i södra Mesopotamien.

Sumerer
De äldsta kända invånarna i södra delen av Mesopotamien. De uppfann kilskriften och skapade den babyloniska kulturen.

Sunem
En plats i Jisreels dal i norra Israel.

Sur
Ett ökenområde på nordvästra delen av Sinaihalvön som israeliterna vandrade genom efter flykten från Egypten.

Surdeg
En motsvarighet till jäst. Jäst deg som sparades när man bakade och tillsattes i nästa deg, så att den skulle jäsa.

Surt vin
En enkel dryck som soldater och arbetare släckte törsten med.

Svalg
Ett gap eller en klyfta mellan två platser.

Svartkonstböcker
Papyrusrullar med magiska formler på olika språk samt anvisningar om hur dessa skulle användas.

Svettduk
Ett tygstycke som användes för att torka av svetten men också för att bära pengar i.

Svin
Grisen ansågs vara ett orent djur (inte avsett att äta) och att vakta svin var följaktligen särskilt förnedrande för en jude.

Svära / svärja
Avlägga ed inför myndigheter eller andra människor. Enligt Jesus ska en människas ord alltid vara tillförlitligt och inte behöva styrkas med någon ed.

Sydlandet
Det delvis mycket torra höglandet vid Palestinas södra gräns.

Sydriket
Juda rike, huvudsakligen bebott av judar och benjaminiter efter splittringen av Israels folk. De övriga tio stammarna bodde i nordriket Israel.

Sykar
En ort vid foten av berget Ebal i Samarien där "Jakobs brunn" var belägen.

Syn
Uppenbarelse.

Synagoga
Ordet är grekiskt och betyder "församling". I Bibeln används ordet både om judiska församlingar och om de församlingshus där man samlades till dagliga gudstjänster som bestod av lovprisning, bön och läsning av bibeltexter. Synagogor fanns överallt där det bodde judar och var den plats där alla judiska pojkar på Jesu tid fick sin skolutbildning. De lokala judiska myndigheterna hade också sitt säte i synagogorna. Att bli "utesluten ur synagogan" var alltså detsamma som att stängas ute från den samhälleliga gemenskapen, bli utstött.

Synagogföreståndare
Varje synagoga hade en föreståndare med uppgift att leda gudstjänsten och ge olika församlingsmedlemmar uppgiften att bedja, läsa ur Skriften etc.

Synagogtjänare
Hade bl a som uppgift att under gudstjänsten hämta de heliga skrifterna ur deras skåp och lägga tillbaka dem efter användningen.

Synd
Handling som strider mot Guds vilja, skiljer oss från honom och gör att individen "missar målet" för sin tillvaro, evigt liv.

Syndafallet
Benämningen på de första människornas beslut att själva avgöra vad som var rätt och fel, istället för att följa Guds bud.

Syndafloden
Den omfattande översvämning som drabbade Bibelns värld och som Noa räddade sig undan, tillsammans med sin familj och ett stort antal djur, sedan han på Guds uppmaning byggt en enkel lådliknande farkost, "Noas ark".

Syndakroppen
Kroppen är inte syndig, men för den människa som inte leds av Guds ande blir kroppen ett redskap för synden.

Syndare
I judiska ögon de människor som inte höll fast vid föreskrifterna i Mose lag och inte följde de äldstes stadgar.

Syndoffer
Soningsoffer.

Synoptikerna
Av grekiska ordet för "samsyn". Används om Matteus, Markus och Lukas evangelier på grund av att de framställer Jesu liv och verksamhet på likartat sätt.

Syraks bok
Egentligen "Jesus, Syraks sons, vishet". Apokryfisk hebreisk skrift från omkring 200 f Kr.

Syrakusa
En gammal stad på Sicilien.

Syrien
På Nya testamentets tid en romersk provins nordost om Palestina med Antiokia vid floden Orontes som huvudstad. Trehundra år tidigare sträckte sig kungariket Syrien från Medelhavet till Indien.

Sålla som vete
Utsätta för prövning, som när säden sållas för att främmande föremål ska rensas bort.

Sångernas sång
Höga visan. Ett diktverk som i lyrisk form skildrar kärleken mellan en man och en kvinna. Enligt judisk och kristen tradition är den israelitiske kungen Salomo författare till verket.

Säck och aska
Vid sorg och botgöring brukade israeliterna bära ett plagg av säcktyg eller svepa in sig i säcktyg och strö aska över sig. Uttrycket "I säck och aska" betyder "i djup sorg".

Säck
Med säck eller säcktyg menades ett klädesplagg som vanligtvis tillverkats av hampa eller gethår.

Säck och aska
När man sörjde klädde man sig i grovt säcktyg och strödde aska över huvudet.

Sädesmått
En kruka som rymde ca 9 liter.

Säll
Lycklig. Lycksalig.

Sällhet
Lycka

Sändebud
Budbärare med fullmakt från en person eller ett land att som dennes representant framföra ett budskap.

Säng
Hos det enklare folket i Palestina bestod sängen ofta bara av en matta eller madrass som man lade sig på, med manteln över sig.

Särla
Sent.

Sävhavet
Vass-sjön. Hebreiska "jam-suf". Det vatten som israeliterna flydde över då de lämnade Egypten. Det hebreiska ordet översätts ofta med "Röda havet", men exakt vilket vatten som avses är okänt.

Söderlandet
Ett land som ligger söder om Israels land.

Söderns drottning
Drottningen av Saba.

Sömn
Tillståndet efter döden, fram till uppståndelsen, beskrivs i Bibeln som medvetslös "sömn". Kan ibland också beteckna ett tillstånd av "andlig död".

Söndagen
Den första veckodagen som de kristna tidigt började fira som gudstjänstdag. De judekristna upphörde för den skull inte att helga sabbaten.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...