Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
E


Ebal
Ett 940 meter högt berg nära Sikem i Kanaan (senare i Samarien) där Josua reste ett altare samt stenar med lagens ord. Det ligger mitt emot berget Gerissim, där samarierna senare uppförde sitt tempel.

Ebenholts
Ett hårt, svart träslag. Användes bland annat till gudabilder av egyptier, greker och romare.

Ebjatar / Evjatar
Överstepräst i staden Nob. Son till prästen Ahimelek. Den ende av sin familj som överlevde kung Sauls massaker på prästerna i staden. Överstepräst under kung Davids regering.

Ecclesiasticus
Det latinska namnet på Syraks bok (Jesus Syraks vishet).

Ed
En försäkran om att ett påstående är tillförlitligt, exempelvis genom att åberopa Gud som vittne till sanningshalten i det man säger.

Eden
Ett område i närheten av floderna Eufrat och Tigris i förhistorisk tid.

Edens lustgård
Den trädgård, "paradiset", i landet Eden där de första människorna levde.

Edessa
Stad i Syrien, dit kristendomen tidigt nådde. Enligt traditionen sände kung Agbar bud till Jesus och bad honom komma dit.

Edom
Ett land som omfattade området från Döda havets sydspets ner till Aqabaviken och beboddes av ättlingar till Esau. Kallas ibland Seir i Gamla testamentet. Under judarnas fångenskap i Babylonien på 500-talet f Kr ockuperade edomiterna södra Juda som kom att kallas Idumeen. Juda återerövrade senare området och befolkningen uppgick i Juda rike. Herodes den store och hans dynasti härstammade från Idumeen.

Edomeer / Edomiter
Invånarna i Edom. Enligt Gamla testamentet var edomiterna ättlingar till Esau.

Edrei
Kung Ogs stad som tilldelades Manasses stam, då Kanaan fördelades mellan de israelitiska stammarna.

Efa
Rymdmått. Cirka 36 liter.

Efesierbrevet
Ett brev riktat till församlingen i Efesos som aposteln Paulus skrev under sin första fångenskap i Rom, cirka år 61. Brevet finns bevarat i Nya testamentet.

Efesos / Efesus
En viktig hamnstad vid floden Kaystros på Mindre Asiens västkust, i nuvarande Turkiet. Efesosvar den fjärde största staden i romerska riket, med cirka 300 000 invånare, och centrum för dyrkan av gudinnan Diana (Artemis). Paulus använde Efesos som utgångspunkt för sitt missionsarbete i området.

Effata
Ett arameiskt ord som betyder: "Öppna dig".

Efod
Betecknar dels ett enkelt klädesplagg av linne, dels ett slags kort mässhake som bara översteprästen bar. På efodens framsida fanns en väska, "bröstskölden", där lottföremålen "urim och tummim" förvarades. I en del texter tycks samma ord användas för någon typ av avgudabild.

Efodkåpa
En kåpa av mörkblått tyg som de israelitiska översteprästerna bar innanför efoden som en del av sin ämbetsdräkt.

Efraim
Sonson till patriarken Jakob. Även namnet på en av Israels tolv stammar (Efraims ättlingar) och det område som stammen bebodde. Efter delningen av landet användes Efraim också som namn på nordriket Israel, där Efraims stam var den ledande.

Efraims port
En av Jerusalems portar i den norra stadsmuren.

Efraims skog
En skog öster om Jordan. Gränsade till Gileads slätt.

Efrat / Efrata
Gammaltestamentligt namn på Betlehem och den trakt där Betlehem låg.

Efter döden
Bibeln beskriver individens tillvaro efter döden, då livsanden gått tillbaka till Gud, som en drömlös och tidlös sömn fram till uppståndelsen.

Efterföljelse
Att gå i någons fotspår, använda någon som sin förebild och sträva efter att leva så som denne gjorde och lärde. Att "följa Jesus" är att vara hans lärjunge, ta del av hans undervisningen och sträva efter att bli lik honom.

Eftergiva
Efterskänka. Förlåta.

Efterskänka
Avstå från att utkräva en fordran eller ett straff.

Efterskörd
Det som återstod efter skörden. Detta skulle enligt Mose lag lämnas till fattiga och främlingar.

Egendomsfolk
Ett folk som Gud utvalt till sin "egendom", att använda till ett visst syfte. Gud utsåg Abrahams ättlingar till sitt egendomsfolk.

Egenrättfärdighet
Att tro sig själv vara fullkomlig i moraliskt hänseende.

Eglon
En amoreisk stad på låglandet väster om Jerusalem.

Eglon
En kung i Moab nder domartiden.

Egypten
Israels närmaste granne i sydväst. Ett mäktigt rike som omfattade den långsträckta Nildalen. Ett bördigt land dit folk i de östliga bergs- och ökentrakterna begav sig under hungerperioder. Efter en sådan period på Josefs tid blev israeliterna kvar i landet där de senare kom att utnyttjas till tvångsarbete. Slutligen flydde man ur Egypten under ledning av Mose.

Egyptens bäck
Wadi el-Arish, en flod som rinner ut i Medelhavet söder om Gaza, där Sinais öken börjar. Kallas även Sihor.

Egyptens flod
Nilen.

Egyptens strömmar
Floden Nilen.

Egyptiern
Benämning på en egyptisk jude som ledde 4000 dolkmän (sikarier) i ett uppror mot de romerska ockupanterna men besegrades av den romerske ståthållaren Felix.

Ekbatana
Huvudstad i Medien och kunglig persisk residensstad. Numera staden Hamadan i Iran.

Ekron
En av filisteernas fem största städer, som vid den israelitiska erövringen av Kanaan tillföll Juda stam. Omnämns som säte för dyrkare av guden Baal-Sebub.

Ela
Israels sjunde kung, ca 883-882 f Kr. Son till kung Baesa.

Elah
"Terebintdalen." En dal sydväst om Jerusalem

Elam
Ett forntida kulturområde öster om Sumer/Babylonien, norr om Persiska vikens innersta del, där floden Tigris mynnar ut i havet (nuvarande södra och västra Iran). De viktigaste städerna var Susa på slätten och Anshan i bergsområdet.

Elamiter
Invånarna i landet Elam.

Eld
Johannes döparen (som själv döpte människor i vatten) beskrev Messias som den som skulle döpa i ande och eld.

Eldsjön
De få som efter den fysiska uppståndelsen till dom inte har sitt namn skrivet i "livets bok" kommer att dö en andra gång (den andra döden) och förintas i eldsjön.

Eldsvagn
En flygande "farkost" som profeten Elia ca 850 f Kr färdades med från trakten av Jordan i nordriket Israel till Juda rike i söder.

Eleasar
Moses brorson. Överstepräst och Mose medhjälpare. Tillsammans med sin bror Itamar stamfar för den aronitiska prästsläktens huvudgrenar.

Elefantine
En ö i Nilen nära Assuan. På 500-talet f Kr fanns här en judisk militärkoloni. Här fanns även ett tempel åt Jahve/Jehova.

Eli, eli, lema sabaktani / Eloi, eloi, lema sabaktani
Jesu utrop (på arameiska) på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"

Eli
Israelitisk präst som tjänstgjorde vid templet i Silo på 1000-talet f Kr. Uppfostrade profeten Samuel.

Elia
Profet i nordriket Israel under kung Ahabs regering på 800-talet f Kr. Levde i en tid av religiöst förfall och kämpade mot inflytanden från främmande religioner, främst Baalsdyrkan. Togs upp i skyn med en flygande "vagn av eld" och fördes till en annan plats där han fortsatte sin verksamhet. På Jesu tid var det en utbredd uppfattning att Elia skulle framträda på nytt före Messias ankomst.

Elieser
Abrahams främste tjänare och adoptivson. Även namnet på Moses och Sipporas andre son.

Elim
En oas på Sinaihalvöns västra sida där israeliterna slog läger under sin 40-åriga ökenvandring före erövringen av Kanaan.

Elisa / Elisha
Profet som efterträdde den israelitiske profeten Elia och var verksam i Israel under senare hälften av 800-talet. Kom i konflikt med det israelitiska kungahuset och medverkade till att kung Omri störtades och ersattes av Jehu.

Elisabet
Johannes Döparens mor, gift med prästen Sakarias och nära släkting - troligen kusin - till Maria, Jesu mor.

Elohim
Det hebreiska ordet för Gud. Ordet är pluralis men fungerar i språket som singularis. I vissa delar av Gamla Testamentet används ordet "Elohim" i stället för namnet Jahve/Jehova.

Elul
Månadsnamn. Augusti-september.

Elymas
En judisk trollkarl som Paulus och Barnabas kom i konflikt med på Cypern.

Emmaus
En liten by ca 11 km från Jerusalem. Två av Jesu lärjungar mötte honom på vägen till Emmaus fyra dagar efter korsfästelsen och gjorde sällskap med honom till byn där de sedan åt tillsammans.

En-Dor
En plats i norra Israel, nära berget Tabor.

Endräkt
Enighet och sämja. Att vara ense.

Enfaldig
Att ha ett öppet, oskyldigt sinne.

Enfödd
Den ende. Det enda barnet i en familj. Nya testamentet beskriver Jesus som Guds enfödde son.

En-Gedi
En oas i Juda öken där David gömde sig under sin flykt undan kung Saul.

Enok
Även kallad Hanok eller Henok. Ättling till Adams son Set.

Enon
En plats nära Salim på Bet-Seans vattenrika slätt på Jordans västra strand. Här döpte Johannes döparen dem som trodde på hans budskap.

En-Rogel
En brunn på södra sidan av Jerusalem, där Hinnoms daal och Kidrons dal möts.

Epafras
En Jesustroende ickejude från den frygiska staden Kolossai som förkunnade evangeliet där och i kringliggande områden. Grundade församlingen i Kolossai. Troligen var han Paulus medarbetare under apostelns verksamhet i Efesos.

Epafroditus
En medlem av den Jesustroende gruppen i staden Filippi i nordöstra Grekland.

Epifani
Synlig gudomlig uppenbarelse.

Epikureer
Anhängare av en grekisk-romersk filosofisk riktning uppkallad efter Epikuros som levde cirka 300 f Kr. Materialister som ansåg att målet med livet är att njuta så mycket som möjligt.

Era
En tidsrymd som tar sin början vid en viss tidpunkt eller händelse.

Erastus
En av Paulus medarbetare. Verksam i Makedonien tillsammans med Timoteus.

Erek
En av de stora sumeriska städerna i södra Babylonien, ca 6 mil nordväst om Ur.

Esaias
Profeten Jesaja.

Esarhaddon / Assarhaddon
Assyrisk kung, ca 680-669 f Kr. Son till Sanherib.

Esau
Äldre tvillingbror till Jakob, son till Isak och Rebecka. Sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Bosatte sig i bergslandet sydöst om Döda havet och blev stamfar till edomiterna.

Esaus berg
Benämning på edomiternas område.

Eselstenen
Minnessten på den plats där David och Jonatan träffades under Davids flykt undan Saul.

Esjon-Geber
Ort vid Akabaviken där israeliterna slog läger under ökenvandringen mot Kanaan efter flykten från Egypten. Senare hade kung Salomo sin Rödahavsflotta av handelsfartyg förlagd här.

Eskatologi
Läran om de yttersta tingen, vedermödan, Messias ankomst, tusenårsriket, domen etc.

Eskol
"Druvdalen." En dal nära Hebron.

Esra
Judisk präst. Ledde år 458 f Kr en stor grupp judar tillbaka från fångenskapen i Babylon till Jerusalem. Enligt traditionen var det Esra som sammanställde de gamla hebreiska skrifterna och fastställde Gamla testamentets kanon.

Esras bok
En gammaltestamentlig skrift som omfattar händelserna under åren 538-433 f Kr, efter det judiska folkets återkomst från den babyloniska fångenskapen. Enligt traditionen författad av den judiske prästen Esra.

Esséer / Essener
"De fromma."En riktning inom judendomen vid vår tideräknings början. Det kloster i Qumran vid Döda havet, vid den plats där de bibliska handskrifter kallade Dödahavsrullarna påträffades, antas ha tillhört esseernas samfund.

Estaol
En plats ca 15 kilometer väster om Jerusalem. Simsons hembygd.

Ester
Drottning av Persien. Huvudperson i den gammaltestamentliga skriften med samma namn.

Esters bok
En gammaltestamentlig skrift som handlar om hur den judiska flickan Ester lyckades omintetgöra den persiske statsministern Hamans planer på att utrota judarna. Till minne av denna räddning firar judarna purimfesten då man föreläser Esters bok.

Etanim
Månadsnamn. Fruktskördsmånaden. September-oktober.

Etiopien
Hebreiska "Kus" eller "Kush". Motsvarade ungefär nuvarande Nubien, norra Etiopien och Sudan.

Etiopiens strömmar
Nilens övre lopp.

Etiopier
Nubier (från nuvarande Sudan).

Etnark
Grekiskt ord som betyder "folkfurste". Titeln förekommer i Nya Testamentet och i Gamla Testamentets apokryfer.

Etthundrafyrtiofyra tusen
Den skara bestående av människor ur Israels tolv stammar som förekommer i Uppenbarelsebokens skildring av den yttersta tiden.

Eufrat
Västasiens längsta och mest betydande flod. I Gamla testamentet kallas den ofta för "floden". Städerna Karkemis och Babylon låg vid flodens stränder. I Bibeln används Eufrat även som en bild av Assyriens makt.

Eukaristi
Det grekiska ordet för "tacksamhet", "tacksägelse". I den äldsta församlingen en bön som man bad då man firade nattvard. "Eukaristi" blev senare benämning på själva nattvardsfirandet.

Eulogi
Välsignelse. Lovprisning.

Eunuck
Kastrerad man. Eunucker tjänstgjorde ofta som vakter i härskarnas harem.

Eva
Hebreiska "Chavva", ett ord som hör samman med orden för "liv" och "leva". Bibelns namn på den första kvinnan som liksom den första mannen skapades att slutligen bli Guds fullkomliga avbild.

Evangelist
En predikant som vandrade omkring och förkunnade evangeliet om Messias och Guds kommande rike på olika platser. Senare även benämning på författarna till de fyra "evangelierna" i Nya testamentet.

Evangelisterna
Benämning på de fyra författarna till de berättelser om Jesu verksamhet, de s k "evangelierna", som finns samlade i Nya testamentet: Matteus, Marikus, Lukas och Johannes.

Evangelium
Grekiskt ord som betyder "goda nyheter" eller "glädjebudskap". Används om a) Jesu glädjebudskap om det kommande gudsriket som han själv förkunnade och uppmanade sina lärjungar att gå ut och förkunna b) kristendomens glädjebudskap om Jesus, samt c) de "Jesusbiografier" som inleder Nya testamentet.

Evig
En översättning av det hebreiska ordet "olam" och motsvarande grekiska "aionios". Båda orden kan även betyda "en mycket lång tid", en "tidsålder", "eon".

Evighetens hyddor
Bildligt uttryck för det eviga livet i Guds rike.

Evigt liv
Eftersom döden är det oundvikliga slutet för alla fysiska organismer krävs en förvandling till en andlig - odödlig - kropp, vilket sker vid Jesu återkomst (för församlingen) eller efter uppståndelse och dom tusen år senare (för övriga människor).

Evil-Merodak
Babylonisk kung, ca 562-560 f Kr.

Evinnerligen
För alltid.

Evärdlig
Så länge världen existerar. Evig.

Exil
Landsförvisning. Landsflykt.

Exodus
Uttåg. Det grekiska ordet för "uttåg". "Exodus" är det latinska namnet på Andra Mosebok som berättar om israeliternas uttåg ur Egypten.

Exorcism
Utdrivande av onda andar.

Extas
Hänryckning. Ett exalterat tillstånd då personen tycker sig förflyttad utom sig själv, besatt av ett annat jag eller förenad med Gud.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...