Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Andligt eller fysiskt evigt liv?

Fråga: Kommer ingen människa någonsin att bli "fullkomlig" och få evigt liv i sin fysiska kropp? Kan inte betingelserna ha varit sådana att människan inte åldrades i Eden, och att det var när vi hamnade utanför paradiset som vi möttes av sådana förhållanden som bryter ned kroppen? Dessutom trodde jag att den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp. (T.J.)

Svar: Den fysiska materien är och förblir nedbrytbar - det gäller i hela universum, det gäller allt som är uppbyggt av atomer, det gäller alla levande organismer på jorden. Det är säkert ingen omöjlighet att förlänga varelsers liv (under idealiska förhållanden, som exempelvis de förhållanden de första människorna levde under), men det går aldrig att göra fysiska organismer odödliga eftersom det är en grundläggande och nödvändig funktion hos själva materien att vara just nedbrytbar. Det är så Gud har skapat den. Det är de naturlagar han själv har lagt ner i hela sin skapelse. Det är en nödvändighet för att den fysiska skapelsen och det fysiska livet ska kunna existera.

För att Guds barn ska kunna leva för evigt kan de följaktligen inte förbli fysiska varelser, utan måste övergå i ett annat tillstånd, en annan existensform, som vi kallar för "andlig" - samma existensform som Gud själv. Och det är också vad bibeln påpekar väldigt klart på en mängd ställen.

"Det säger jag er, bröder, att kött och blod [dvs en människa i en fysisk kropp] inte kan ärva Guds rike." (1 Kor 15:50)

"Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike" (Joh 3:5)

"Det som är fött av Anden är ande" (Joh 3:6)

Jesus dog som fysisk människa, men uppstod i en "uppståndelsekropp" eller "härlighetskropp":

"Till anden [inte till kroppen] blev han gjord levande" (1 Petr 3:18) som "den förstfödde från de döda" [den förste som föddes av ande och därmed är ande]" (Kol 1:18)

"Vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Han [Jesus] skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" [dvs inte en kropp av kött och blod, eftersom en sådan inte kan finnas i Guds rike]" (Fil 3:21)

"Basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15: 52-53)

"Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft" (1 Kor 15:42) "Det sås en jordisk [fysisk] kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp" (1 Kor 15:44)

Så väldigt mycket tydligare kan det nog inte sägas att vi kommer att uppstå som andliga varelser med andliga kroppar, dvs vi kommer att vara ande. Och därmed kommer vi att vara lika Jesus och lika Gud - som också är ande - vilket är det slutmål Gud har avsett för oss: En evig, odödlig, andlig kropp och ett evigt liv i Guds rike, i Guds närhet, som Guds sanna barn, som Guds verkliga avbilder!

Edens lustgård var förvisso fullkomlig i fysiskt hänseende, men allt fysiskt - all materia i hela universum - är i grunden konstruerat på ett sådant sätt att det genomgår en konstant nedbrytningsprocess (allt enligt de fysikaliska lagar som Gud själv har upprättat). Solen kan inte lysa utan att materia förbränns - inte ens en eld kan brinna utan att materia bryts ner. Adam och Eva åt (vilket betydde att deras kroppar smälte födan), och den frukt de åt hade mognat på träden (vilket i sin tur förutsatte att trädet hade tagit upp näring från jorden, etc etc). Alltsamman är Guds egna villkor, Guds lagar, Guds grundläggande principer för den fysiska skapelse vi kallar "universum".

Jesus var mycket riktigt en fullkomlig människa, med en fullkomlig fysisk kropp, men som människa (adam, dvs "jordvarelse" eller "varelse av jord, av materia") var han underkastad exakt samma processer som alla andra fysiska organismer. Han föddes, han växte och åldrades. Precis som alla andra människor. Det var också själva "idén" med Jesu födelse på jorden - att han skulle bli en helt vanlig fysisk människa - en ny adam - för att kunna göra det som de första människorna misslyckades med. Därför var han varken odödlig eller osårbar. Cellerna i hans kropp var exakt de samma som cellerna i alla andra människors kroppar. Därför blev han trött. Därför blev han hungrig - dvs hans kropp hade förbrukat (förbränt!) energi, vilket gjorde att den krävde ett tillskott av nya nedbrytbara organiska ämnen. Därför plågades han när han blev piskad och cellerna i hans hud och underhud förstördes av denna yttre påverkan. Därför led han när han blev uppspikad vid avrättningen - och han blev törstig när han hängde på korset.

När Jesus kommer tillbaka, kommer hela jorden förvisso att förvandlas till ett paradis - men det är fortfarande ett fysiskt paradis, med fysiska organismer, fysiska människor på en fysisk jord. De lever inte för evigt. Bibeln säger att de kommer att leva länge - precis som du påpekar att människorna gjorde en gång då man befann sig i en omgivning där dessa paradisiska förhållanden rådde - men det kommer inte att vara odödliga. Oavsett hur fullkomliga de än är i fysiskt hänseende, så lyder de fortfarande under Guds fysikaliska lagar. Och de säger att ingenting som är uppbyggt av materia kan bestå för evigt.

Men Guds avsikt med mänskligheten är att varje individ ska bli lik honom i alla avseenden, fullkomlig på samma sätt som han är fullkomlig, odödlig på samma sätt som han är odödlig. Därför kommer också Gud att slutligen förvandla även de som lever i "det nya Paradiset" till andliga, odödliga varelser - precis som de som ska regera tillsammans med honom under Tusenårsriket uppstår eller förvandlas till ande vid Jesu ankomst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda för dem som kan döda kroppen men inte själen, utan i stället frukta honom som kan förgöra både själ och kropp?

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...