DEN KRISTNA KYRKANS KRONOLOGI

Introduktion

Den kristna kyrkan av i dag, i alla dess olika former, har inte många likheter med den lilla förföljda grupp Jesustroende judar som för snart tvåtusen år sedan väntade i Jerusalem på att Messias skulle komma. Avsikten med "Kristendomens historia" är att ge en kronologisk översikt av den kristna församlingens utveckling till det som är dagens kristenhet.


Basen för "Kristendomens historia" har utformats med utgångspunkt från Christensen-Göransson "Kyrkohistoria 1-3" (Svenska Bokförlaget, 1969). I övrigt är kronologin framställd från en mängd källor. Nedanstående källförteckning innehåller den litteratur som främst kommit till användning vid inhämtande av de fakta som använts vid sammanställningen av dels "Kristendomens kronologi" som helhet, dels avdelningen "Svenska kyrkans historia".

Urval

Under seklernas lopp har naturligtvis otaliga händelser inträffat som i högre eller mindre grad påverkat och format kristenheten och dess tro. För att en kronologi av detta slag ska bli överskådlig måste ett ganska strikt urval göras, vilket innebär att endast de viktigaste skeendena har kunnat tas med.

I de flesta fall råder det ingen tvekan om när olika händelser ägt rum, men i ett antal fall förekommer skiljaktiga uppgifter i olika historiska och teologiska verk rörande det exakta datumet/årtalet - och ibland även den exakta platsen - för vissa händelser. (När det gäller den kristna församlingens första århundrade, liksom de tidigaste åren av kristendomens historia i Sverige, finns ingen exakt datering över huvud taget, utan vi är tvungna att utgå från de äldsta nedtecknade traditionerna som ibland inte är eniga.) Likväl måste också dessa uppgifter tas med för att man över huvud taget ska kunna framställa en sammanhängande och begriplig kronologi.

I sådana fall har jag valt att använda de uppgifter som förekommer i den viktigaste litteraturen. I de fall likvärdiga källor ger olika information har de uppgifter fått väga tyngst som är mest accepterade, mest samstämmiga och därmed också mest sannolika.

Alternativet skulle ha varit att utelämna de händelser som inte gått att datera med absolut säkerhet, men det skulle ha omintetgjort det som är huvudsyftet med kronologin, nämligen att försöka ge en överskådlig totalbild av kristendomens historia och utveckling under två millennier.

Eftersom min roll främst har varit redaktionell och bestått i att inledningsvis utforma underlaget samt slutligen göra ett relevant urval av de inhämtade uppgifterna och ställa samman dessa till en kronologisk förteckning, har jag ingen möjlighet att besvara frågor rörande källorna till enskilda uppgifter.

Jag vill slutligen understryka att även om materialet har genomgått upprepade granskningar och jämförelser av data i syfte att uppnå största möjliga inbördes samstämmighet och eliminera dubbla noteringar (dvs att samma händelse förekommer under flera årtal), går det inte att utesluta att det har smugit sig in felskrivningar.

Thor-Leif Strindberg, red

Källor

Uppslagsverk:

"Academic American Encyclopedia" (Aretê, 1981)
"Bonniers Lexikon" (Bonnier lexikon, 1998)
"Bra Böckers Lexikon 2000" (Bra Böcker, 1999)
"Catholic Encyclopedia" (1913)
"Christian History Institute" (chi.gospelcom.net)
"Encyclopedia Britannica" (Encyclopedia Britannica, 2003)
"Focus" (Norstedt & Söner, 1998)
"Grolier Encyclopedia" (Grolier, 1996)
"Nationalencyklopedin" (Bra Böcker, 1989-)
"New Catholic Encyclopedia" (Gale, 2003)
"New Encyclopaedia Britannica" (Encyclopaedia Britannica, 1992)
"Nordisk teologisk uppslagsbok" (Gleerups, 1952-1957)
"Stora Focus" (Esselte Focus, 1987-1990)
"The Encyclopedia Americana" (Grolier, 1989)
"Webster' Encyclopedia" (Helicon, 1994)
"Webster's New Collegiate Dictionary" (Merriam, 1973)

Övrig litteratur (Den globala kyrkans historia):

Aland, Kurt: "History of Christianity" (Fortress Press, 1985)
Angold, Michael: "Church and Society in Byzantium under the Comneni 1081-1261" (Cambridge University Press, 1995)
Attwater, Donald: "The Penguin Dictionary of Saints" (Penguin, 1995)
Berthold, George C: "Maximus Confessor: Selected Writings" (Paulist Press, 1985)
Beskow, Per: "Den kristna kyrkan : från apostlarna till renässansen" (Nator och Kultur, 1995)
Brown, Peter R L: "The Rise of Western Christendom" (Blackwell, 2002)
Burke, James: "Connections" (Macmillan, 1978)
Burke, James: "The Day the Universe Changed" (Little, Brown and Company, 1985)
Cantor, Norman: "The encyclopedia of the Middle Ages" (Viking, 1999)
Chadwick, Henry: "Den tidiga kyrkans historia" (Nya Doxa, 1998)
Christiansen, Eric: "The Northern Crusades" (Penguin, 1997)
Christensen-Göransson: "Kyrkohistoria 1-3" (Svenska Bokförlaget, 1969)
Dickens, A.G: "The English Reformation" (Schocken Books, 1976)
Dowley, Tim: "Kristendomens rötter" (EFS, 1981)
Duffy, Eamon: "Helgon och syndare: en bok om påvarnas historia" (Norma, 2002)
Eusebios: "Kyrkohistoria" (Artos, 1995)
Fox, Robin Lane: "Pagans and Christians" (Penguin, 1988)
Gibbon, Edward: "Romerska rikets nedgång och fall" (Forum, 1999)
Gottfried, Robert S: "The Black Death: natural and human disaster in medieval Europe" (Papermac, 1986)
Hammerich, Frederik: "Kyrkohistoria" (Hjalmar Linnströms förlag, 1878)
Hawkridge, E: "Världens religioner" (Natur och kultur, 1950)
Herrin, Judith: "The Formation of Christendom" (Princeton University Press, 1987)
Holmquist, Hjalmar: "Kyrkohistoria" (Svenska Bokförlagen, 1945)
Keen, Maurice: "The Penguin History of Medieval Europé" (Penguin Books, 1991)
Klasson, Christofer: "Ortodoxa kyrkan" (A&W, 1973)
Kroon-Rodhe: "Kyrkohistoria" (Norstedts, 1952)
Latourette, Kenneth S: "A History of Christianity" (Harper & Row, 1975)
Le Goff, Jaques: "The Birth of Purgatory" (Aldershot, 1990)
Leith, John H: "Creeds of the Churches" (Aldine Publishing Company, 1963)
Lindberg, Alf: "Från Urkristendom till Katolsk kyrka" (Pingstskolornas skriftserie, 1980)
Lindin, D Fr: "Bilder ur kyrkans historia" (P A Norstedt & Söners Förlag, 1936)
McGrath, Alister: "Friska skott från gamla rötter" (EFS-förlaget, 1995)
Meyendorff, John: "Bysantinsk teologi: historik och lära" (Artos, 1995)
Newman, John: "An Essay on the Development of Christian Doctrine" (Longmans, Green & Co., 1920)
Norwich, John Julius: "Byzantium" (Viking 1988-1995)
Parry, Ken: "The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity" (Blackwell Publishers, 1999)
Pelikan, Jaroslav: "The Christian Tradition: A history of the development of doctrine" (University of Chicago Press, 1971)
Reicke, Bo: "Kristendomen historiska bakgrund" (Diakonistyrelsens bokförlag, 1967)
Renwick-Harman: "The Story of the Church" (Inter Varsity Press, 1985)
Runciman, Steven: "A History of the Crusades" (Penguin, 1965)
Talley, Thomas J: "The Origins of the Liturgical Year" (Pueblo, 1986)
Tergel, Alf: "De kristna : illustrerad handbok i kyrkans historia" (1980)
Testas, Guy: "Inkvisitionen" (Alhambra, 1998)
Thunberg, Lars: "Människan och kosmos" (Artos, 1999)
Ware, Kallistos: "Den ortodoxa kyrkan" (Artos, 1999)
Wegener, Günther S: "Kyrkan lever : Den kristna församlingen genom två årtusenden" (1963)
Yeor, Bat: "The Decline of Eastern Christianity under Islam" (Farleigh Dickinson University Press, 1996)

Övrig litteratur (Den svenska kyrkans historia):

Diverse förf: "Sveriges kyrkohistoria" (Verbum, 1998-2003)
Ekström, Sören: "Svenska kyrkan i utveckling: historia, identitet, verksamhet och organisation" (Verbum, 1999)
Gustavsson, Berndt: "Svensk kyrkohistoria"
Hällzon, Stig: "Ett förvandlat Sverige: Om 1800-talets folkväckelse" (Relevant media, 2002)
Lundén, Tryggve: "Sveriges missionärer, helgon och kyrkogrundare" (Artos, 1993)
Martling, C H: "Fädernas kyrka och folkets - Svenska kyrkan i kyrkovetenskapligt perspektiv" (Verbum 1992)
Ohlmarks, Åke: "Svenskarnas religion: från istiden till våra dagar" (Verbum, 1974)
Petrén, E: "Kyrka och makt - Bilder ur svensk kyrkohistoria" (Signum 1990)
© Thor-Leif Strindberg