Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Har djur någon själ?

Fråga: Jag hamnade i diskussion med en grupp människor som hävdade att djuren inte har någon själ (och alltså inte kan ha evigt liv, eller???) Jag har för mig att det i bibeln finns ett utryck "de osjäliga" djuren. Betyder det att de inte har själ? Hörde en annan tolkning: det står oskäliga djur och skulle betyda ungefär oskyldig. Tacksam om någon kan reda ut begreppen. (E.S.)

Svar: Det där är en vanlig missuppfattning. Många tror att bibeln talar om "osjäliga" djur - dvs att de inte har någon själ - men det ord som används i vissa bibelöversättningar är "oskäliga". I Bibel 2000 förekommer det ordet på fyra ställen: Ps 49:13 och 21, 2 Petr 2:12 och Judas 10. I Folkbibeln förekommer det inte alls, utan där Bibel2000 skriver "oskäliga djur" använder Folkbibeln i stället uttrycket "oförnuftiga djur".

Det är nämligen exakt vad det gamla svenska ordet "oskälig" betyder. Utan förnuft. Det framgår även av bibelns formulering, exempelvis i Psalt 49:13:

"Människan i all sin glans är utan förstånd, hon liknar de oskäliga djuren"

Judas 10 understryker också att begreppet "oskälig" berör just skillnaden mellan att ha och använda ett förnuft (som människan), och att kunna och göra saker "av naturen", dvs instinktivt (som djuren). Texten i Judas lyder:

"Dessa människor däremot smädar det som de inte vet något om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med"

Djuren saknar alltså "förstånd" eller "förnuft" - de för inte något förnuftsmässigt resonemang innan de handlar, utan fungerar instinktivt.

Men visst har de en "själ", i bemärkelsen "psyke", precis som människan. Men att man har en själ är inte på något vis liktydigt med att man har evigt liv. Det finns ingenting vare sig i bibeln eller i vårt medicinska och vetenskapliga kunnande som säger att vårt medvetande, vårt psyke eller själ, är odödligt. Själen är en funktion hos den fysiska kroppen, oavsett om vi talar om fiskar, fåglar, apor eller människor.

Men vad som skiljer människan från övriga organismer på jorden är att människan har skapats med syfte att evigt liv och bli odödlig. Men det är inget som har med hennes intelligens att göra, det är inte någon form av belöning och det är inte heller något som beror på någon sorts välvilja mot just denna art, utan det beror enbart på det faktum att den från början är skapad just i detta syfte.

Delfinen är inte skapad att bli någonting annat än en delfin. Den är skapad "efter delfinens art" - det är dess mål i tillvaron. Att vara en delfin. Detsamma gäller myrorna och elefanterna och alla andra livsformer på jorden. De är alla "färdiga" varelser. Var och en skapad "efter sin art". Men medan djuren skapades för att vara djur, skapades inte människan för att vara människa, utan för att bli lik Gud - en evighetsvarelse precis som Gud. Det är hela syftet med vår existens, att vi slutligen ska bli Guds avbilder.

Därför har människans själ utrustats med egenskaper som är en återspegling av Guds egen personlighet. Hon är utrustad med ett medvetande som är unikt - "jagmedvetandet", medvetandet om sig själv som "jag", förmågan att "se sig själv utifrån", se sig själv i ett större sammanhang. Och detta medvetande, denna "ande", ger henne egenskaper som ingen annan livsform på jorden har. Förnuft, kreativitet, andlighet, personlighet, konstnärlig förmåga, moralmedvetande och förmågan att tänka på forntid och framtid och sin egen tillvaro, att vara medveten om skyldigheter och ansvar. Dessutom har hon en medveten relation till sin Skapare, en länk till Gud.

Den art som Gud kallade adam (dvs "jordmänniska") - den art vi tillhör - är följaktligen inget annat än det nödvändiga fysiska förstadiet till den "Guds avbild" som vi är avsedda att bli. En varelse som en dag kommer att vara lik Gud i absolut alla avseenden. Gud är evigt existerande ande, och hans avbild kommer också att bestå av ande, av andlig substans, med inneboende "medfött" evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud, människan och djuren
Vad menar Gud när han säger att människan ska 'råda över djuren'?

Vad händer våra husdjur när Jesus kommer?
'Får man ta hunden med sig in i himlen...?'

Bön för djur?
Om t ex en hund är sjuk, kan man då be till Gud att Gud helar hunden (påskyndar läkningsprocessen)?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Människan - ande, själ och kropp
När Gud skapade människan, skapade han en varelse som skilde sig totalt från alla andra livsformer som någonsin vandrat - eller vandrar - på jorden.

Kristen och djurrättsaktivist?
Kan man vara kristen och djurrättsaktivist? Är det rätt att bryta mot lagen för att rädda djur som utsätts för vanvård, misshandel eller far illa på annat sätt?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...