Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kristendomens grundregler

Fråga: Har kristendomen några viktiga grundregler? (E.S.)

Svar: De "yttersta" grundreglerna för kristendomen (som ju började som en sekt inom judendomen) är de tio budord som Gud gav till Israels barn genom deras ledare Mose vid berget Sinai.

Buden ristades in på två stentavlor. Enligt traditionen skrevs de första tre buden (som handlar om vårt förhållande till Gud) på den ena tavlan, medan de övriga sju budorden (som handlar om vårt förhållande till varandra) skrevs på den andra.

De tio budorden finns på två ställen i bibeln, i 2 Mos 20:1-17 och 5 Mos 5:6-21. Ordningsföljden är definitivt fastslagen i bibeln, men då det gäller hur buden ska delas in finns det flera olika uppfattningar. Bibeln har nämligen själv ingen exakt uppdelning i "tio budord", så om man läser i bibeln är det inte så lätt att se hur de lämpligast bör delas upp. Så här är de i alla fall indelade enligt den gamla judiska traditionen:

1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

2. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.

5. Hedra din far och din mor.

6. Du skall inte mörda.

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8. Du skall inte stjäla.

9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Jesus fick en gång frågan vilket som var det allra viktigaste budet (Matt 22:36), och då svarade han att det var det som kallas "det dubbla kärleksbudet":

"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv" (Matt 22:37-39)

Och själv sammanfattade Jesus hela lagen i orden:

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna" (Matt 7:12)

Det var faktiskt någonting väldigt speciellt med den sammanfattningen, som också blir karakteristisk för hela den kristna tron och följaktligen skulle kunna sägas vara kristendomens grundregel (och den kallas ju också för "den gyllene regeln"). För medan de flesta religioner har regler och lagar, så är de oftast uttryckta i en negativ form, dvs de förbjuder någon viss form av beteende - de säger vad man inte ska göra. Men Jesu uppmaning var annorlunda. Den innehöll inte något förbud, utan en uppmaning.

Att uppmana människor att göra det som är gott är något helt annat än att uppmana dem att inte göra det som är ont. Jesu gyllene regel är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar. Den tvingar oss att tänka på vad andra människor behöver och kanske även vill ha. Och inte bara det - Jesu gyllene regel säger att det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att tillgodose dessa behov.

Kort sagt - lagar som förbjuder ett negativt beteende kräver bara att vi avhåller oss från att göra något, men den gyllene regeln tvingar oss att handla. Vad det innebär för livet som kristen är uppenbart. Det räcker inte att undvika det som är orätt. Vi måste också göra det som är rätt. Det räcker inte att bara låta bli att göra det som är ont, utan vi måste också aktivt göra det som är gott!

Den gyllene regeln understryker behovet av barmhärtighet och medkänsla och därmed återspeglar den lagens grundval och innersta kärna - Guds kärlek. Denna sammanfattning av Guds lag rymmer i sig själv den anda i vilken lagen gavs. I Jesu "du skall" fullkomnas budordens "du skall icke"!

"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem!" (Matt 7:12)

Eller som Paulus skrev till efesierna:

"Var... goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er" (Ef 4:32)

Med andra ord: Var sådan mot andra som Kristus var mot dig! Det är kristendomens främsta principer eller grundregler.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Varför ska de som kan se bli blinda?
Vad menar Jesus när han säger att han kommit till världen för att dom som ser skall bli blinda?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...