Kortfattade förklaringar av ord i och om bibeln, sakupplysningar etc.

Anpassad för 1917 års Bibelöversättning, Folkbibeln och Bibel 2000 med Tillägg till Gamla testamentet (de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna).
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.

ICHTYS
Begynnelsebokstäverna i de grekiska orden för "Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare" (Iesous CHristos Theou Yios Soter). Ordet förekom tidigt i kristna inskrifter, bland annat i Roms katakomber.

Id
Flit. Strävan. Träget arbete.

Iddo
En judisk krönikeförfattare vars verk dock inte finns bevarat.

Idog
Mycket flitig. Arbetsam.

Idumeen
Det grekiska namnet på Edom. Ursprungligen ett område sydost om Döda havet, men efter judarnas bortförande i fångenskap flyttade edomiterna, ättlingar till Esau, norrut till södra delen av israeliternas område.

Ijjar
Månadsnamn. April-maj.

Ikläda sig Kristus
Att börja ett nytt liv i gemenskap med Kristus och i enlighet med Guds vilja.

Ikonium
Stad i Mindre Asien på gränsen till Frygien och Lykaonien. Tillhörde på Nya testamentets tid den romerska provinsen Galatien.

Illyrien
Romersk beteckning på det område som var bebott av de illyriska folken, dvs nordvästra Balkanhalvön, längs Adriatiska havets östra kust. Södra delen kallades också Dalmatien.

Immanuel
Ett hebreiskt ord/namn som betyder "Gud med oss". Enligt profeten Jesaja ska det vara ett av Messias (Kristus) namn.

Inkarnation
Förkroppsligande. Människoblivande. Uttrycket används oftast angående "Ordet" som blev människa, "Jesus".

INRI
Förkortning av den latinska texten på den tavla med uppgift om Jesu brott som spikades fast på korset: "Iesus Nazaerenus Rex Judaeorum" - "Jesus från Nasaret, judarnas konung." Jesus dömdes alltså för att ha framställt sig som judarnas rättmätige kung och därmed anstiftat uppror mot det romerska riket.

Insegel
Sigill. En vaxstämpel som sattes på viktiga dokument för att hålla dem obrutna. Den bokrulle som aposteln Johannes såg öppnas i Uppenbarelseboken var förseglad med sju sigill som vart och ett dolde nästa etapp i framtidsvisionen.

Inspiration
Andlig ingivelse som gör att en människa kan tänka, tala, skriva eller handla på ett sätt som går utöver hennes egen förmåga.

Inspirera
Fylla någon med iver att göra något visst. På andlig väg förse någon med förmågan att göra något som går utöver hennes egen förmåga.

Isai / Ishai
En man av Juda stam och av efratitisk släkt, bosatt i Betlehem (Betlehem-Efrata), vars yngste son, David, blev Israels kung.

Isak
Son till Abraham och Sara. Yngre bror till Ismael. Gift med Rebecka och far till Jakob och Esau.

Isaskar
Son till Jakob och Lea. Upphov till Isaskars stam, vars tilldelade område - också detta kallat Isaskar - i Kanaans land omfattade större delen av den bördiga Jisreelslätten.

Isebel
Hustru till Israels elfte kung, Ahab, som regerade på 800-talet f Kr. Tyrannisk drottning som strävade efter att utrota Israels religion och ersätta den med Baalsdyrkan.

Ishtar
Assyrisk-babylonisk gudinna. Samma som sumerernas Inanna.

Iskariot
Lärjungen som förrådde Jesus hette Judas Iskariot. Tillnamnet betyder sannolikt "från Kerioth".

Ismael
Son till Abraham och Hagar. Äldre bror till Isak. Arabernas stamfar.

Ismaeliter
Nomadfolk i ökenområdet söder om Israel. Härstammade från Abrahams son Ismael (Isaks bror).

Isop
En liten buske med skarpt kryddluktande blad. Användes vid rening, bl a då någon varit sjuk i "spetälska". Användes när påskalammets blod ströks på dörrkarmarna och förknippas i Gamla testamentet med påskoffret.

Israel
Abrahams sonson Jakob fick namnet Israel sedan han "kämpat med Gud" (representerad av Herrens ängel).

Israel / Israels barn / Israels folk / Israeliter
De 12 stammar som Israels söner gav upphov till kallades med ett gemensamt namn för Israels barn, Israels folk eller israeliter. Efter kung Salomos död i slutet av 900-talet f Kr splittrades folket. I det nordliga riket Israel bodde hela det israelitiska folket utom Juda och Benjamins stammar, som bildade ett eget rike, det sydliga Juda rike. När assyriska styrkor år 722 f Kr intog Israel och förde bort allt folket i fångenskap - en fångenskap de aldrig återvände från - var invånarna i Juda rike (senare Judeen) de enda israeliter som fanns kvar i Palestina. På Jesu tid användes följaktligen benämningen "Israel" på invånarna i Judeen.

Italien
Det land som utgjorde Romarrikets, och senare även den västerländska kristenhetens, centrum.

Itureen
Ett område nordost om Palestina, bebott av ättlingar till Abrahams son Ismael.

Ivrare
Seloter. Medlemmar av ett judiskt, fanatiskt parti som ville avskaffa det romerska väldet i Palestina med våld.

Ivraren
Seloten. Tillnamn på Simon, en av Jesu lärjungar, som alltså uppenbarligen tillhörde denna grupp.
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.